เครื่องมือในการใช้งาน website =>> สมัครสมาชิก | Login | Logout | เปลี่ยนไอคอนประจำตัว | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อโฆษณา         View Stats by Truehits.Netก๊าซเอ็นจีวี พลังงานสะอาด จริงหรือ? โดย คณะกรรมาธิการศึกษา รวจสอบเรื่องการทุจริต และเสริมสร้างธรรมาภิบาล
จาก webmaster
เสาร์ที่ , 31/7/2553
เวลา : 12:00
 IP:

58.11.47.249
อ่านแล้ว = 4958 ครั้ง

แจ้งตรวจสอบกระทู้
 แจ้งลบ
ส่งหาเพื่อน ส่งหาเพื่อน

       โครงการเสวนา
ก๊าซเอ็นจีวี “พลังงานสะอาด” จริงหรือ?
จัดโดย
คณะกรรมาธิการศึกษา ตรวจสอบเรื่องการทุจริต และเสริมสร้างธรรมาภิบาล
*********************************

ความเป็นมา
สืบเนื่องจากคณะกรรมาธิการศึกษา ตรวจสอบเรื่องการทุจริต และเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา ได้พบประกาศ เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ ของกรมธุรกิจพลังงาน ซึ่งประกาศใช้เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ที่กำหนดให้มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ในก๊าซเอ็นจีวีได้ถึงร้อยละ ๑๘ ในขณะที่ค่ามาตรฐานของต่างประเทศกำหนดให้มี CO2 ได้ไม่เกินร้อยละ ๓ ดังนั้นถังบรรจุก๊าซเอ็นจีวีซึ่งนำเข้าจากต่างประเทศที่มีสภาพที่รับ CO2 ได้ไม่เกินร้อยละ ๓ หากให้มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอัตราส่วนที่สูงถึงร้อยละ ๑๘ ซึ่งสูงกว่าค่ามาตรฐานถึง ๓ เท่าตัว อาจจะทำปฏิกิริยากับน้ำที่อยู่ในถัง และทำให้ถังมีโอกาสเกิดการกัดกร่อนได้เร็วขึ้นจนอาจเกิดความไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค
คณะกรรมาธิการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการตรวจสอบนโยบายดังกล่าวของหน่วยงานด้านพลังงานว่า เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนและสังคมโดยส่วนรวมอย่างแท้จริงหรือไม่ หรือมีผลประโยชน์อื่นซ่อนเร้นอยู่ เพราะประกาศของกรมธุรกิจพลังงานฉบับดังกล่าวนอกจากที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และความไม่ปลอดภัยของผู้บริโภคแล้ว ประกาศของกรมธุรกิจพลังงานดังกล่าวยังขัดแย้งต่อนโยบายของกระทรวงพลังงานในการแก้ปัญหาโลกร้อน และการแสวงหาพลังงานที่ไม่ปล่อย CO2 ต่อชั้นบรรยากาศอันเป็นสาเหตุของปัญหาโลกร้อนในปัจจุบัน จึงเห็นควรให้มีการจัดเสวนาในครั้งนี้ขึ้นเพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมศึกษาและตรวจสอบปัญหาเรื่องนี้อย่างจริงจังและนำไปสู่ข้อเสนอที่เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสังคมอย่างแท้จริง

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ในแนวทางการปรับปรุงคุณภาพก๊าซธรรมชาติที่เหมาะสม
๒. เพื่อรวบรวมจัดทำเป็นข้อเสนอถึงรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

ลักษณะรายการ
เป็นการเสวนากึ่งวิชาการในลักษณะการนำเสนอข้อมูลของผู้ได้รับผลกระทบ และผู้เชี่ยวชาญ และรับฟังความเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้เข้าร่วมสัมมนา
(๒)

วิทยากรผู้ร่วมสัมมนา
๑. นางสาวรสนา โตสิตระกูล ประธานคณะกรรมาธิการศึกษา ตรวจสอบเรื่อง การทุจริต และเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา
๒. นายอิฐบูรณ์ อ้นวงษา อนุกรรมาธิการเสริมสร้างธรรมาภิบาล
๓. นายธารา บัวคำศรี ผู้แทนจากมูลนิธิสันติภาพสีเขียว
๔. นายจักรชัย โฉมทองดี ผู้แทนจากคณะทำงานเพื่อโลกเย็น

ผู้ดำเนินรายการ : นางสาวสารี อ๋องสมหวัง อนุกรรมาธิการเสริมสร้างธรรมาภิบาล

ผู้ร่วมเสวนา จำนวน ๑๐๐ คน ประกอบด้วย :-
๑. สมาชิกวุฒิสภา
๒. กรรมาธิการ อนุกรรมาธิการ ที่ปรึกษา ผู้ชำนาญ ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ
และเลขานุการ ประจำคณะกรรมาธิการ
๓. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ผู้แทนกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน
- ผู้แทนกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ผู้แทน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
- ผู้แทนองค์การผู้บริโภค
- ผู้แทนองค์กรสิ่งแวดล้อม
๔. สื่อมวลชน
๕. ประชาชนที่สนใจทั่วไป

วันเวลา และสถานที่ วันศุกร์ที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๐๐-๑๔.๓๐ นาฬิกา
ณ ห้องรับรอง ๑-๒ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

Lancer Cedia
 จาก Lancer Cedia
 จันทร์, 27/9/2553
 เวลา :
15:18
 IP:
161.200.168.124

 

แก้ไข / ลบคำตอบ

 คำตอบที่ 1
       Triton 2.4 CNG น่าใช้ดีครับ
แม้จะเครื่องแรงสู้ VIGO 2.7 ไม่ได้ แต่มีรับประกัน 3 ปีทั้งเครื่องและแก๊สครับ
แต่ถ้าเป็น VIGO เราต้องเอาไปติดเองครับ ซึ่งประกัน 3 ปี จะหมดไปเลย


 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย


webmaster
 จาก WebMaster GasThai.Com
 เสาร์, 31/7/2553
 เวลา :
12:02
 IP:
58.11.47.249

 

แก้ไข / ลบคำตอบ

 คำตอบที่ 2
      
เพื่อนสมาชิก ท่านใด จะฝาก ผม ก้ฝากตรงนี้ได้นะครับ ถามจะไปถามผู่เกี่ยวข้องให้ทุกเรื่อง (ที่เขาตอบได้) มาฝาก


 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย


mikijung
 จาก MikiJung
 จันทร์, 13/9/2553
 เวลา :
17:14
 IP:
58.8.104.20

 

แก้ไข / ลบคำตอบ

 คำตอบที่ 3
       ที่ ปตท. เติมกาซ CO2 ลงในกาซ NGV เพื่อใหกาซ NGV มีคุณภาพเชนเดิมเหมือนกับที่ใชกันมาตั้งแตในอดีต
จนถึงปจจุบัน และมีคุณภาพตามมาตรฐานกาซ NGV ที่กําหนดไวเทานั้น จึงไมมีผลกระทบตอประสิทธิภาพการทํางานของรถ NGV แตอยางใด


 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย


M-150
 จาก sky_walker
 อังคาร, 10/8/2553
 เวลา :
09:37
 IP:
115.87.209.8

 

แก้ไข / ลบคำตอบ

 คำตอบที่ 4
       อยากถามเกี่ยวกับการปิดปรับปรุงปั้มเอ็นจีวีหน่อยคับ
ว่ามันปรับปรุงค่าคาร์บอนไดอ๊อกไซด์หรือปรับปรุงค่ามีเทนกันแน่ครับ
แล้วที่ปรับปรุงนั้นปรับปรุงให้ดีขึ้นหรือลดลงในทางใดบ้าง
ขอบคุณสำหรับคำตอบครับ


 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย


korakit
 จาก อ๊อด
 ศุกร์, 13/8/2553
 เวลา :
20:23
 IP:
119.31.121.76

 

แก้ไข / ลบคำตอบ

 คำตอบที่ 5
       ผมอ่านตามลิ้งที่ให้มาแล้วครับ
สรุปได้ชัดเจนว่า การเพิ่มคาบอนด์ครั้งนี้ของ ปตท
เป็นผลเสียล้วนๆ
1 ทำให้เครื่องยนต์ร้อนขึ้นสึกหรอเร็วขึ้น
2 ทำให้ถังมีอายุงานสั้นลง ซึ่งอันตรายมากสำหรับผู้บริโภคและบุคคลทั่วไปตอนเติมก๊าส
3 ทำให้โลกร้อนขึ้นอากาศเสีย

เขาเอาเปรียบและเป็นอันตรายขนาดนี้ไม่มีใครช่วยดูแลประชาชนได้เลยเหรอ
แล้วจากถังที่มีอายุการใช้งาน 20 ปี จะต้องเปลี่ยนที่กี่ปีครับผม ช่วยบอกข้อนี้ก็ยังดี
ผมจะได้ป้อกกันตัวเองได้บ้าง ไม่อยากตายเพราะโดนแรงระเบิดจากถัง ลูกผมยังเล็กครับ


 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย


tarara
 จาก tarara
 จันทร์, 16/8/2553
 เวลา :
02:48
 IP:
119.31.121.81

 

แก้ไข / ลบคำตอบ

 คำตอบที่ 6
       triton 2.4 cng น่าใช้มัยครับ ผมกำลังตัดสินใจอยู่ รบกวนท่านผู้รู้ด้วยครับ

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย


webmaster
 จาก WebMaster GasThai.Com
 อาทิตย์, 8/8/2553
 เวลา :
23:38
 IP:
58.9.115.163

 

แก้ไข / ลบคำตอบ

 คำตอบที่ 7
       http://www.gasthai.com/article/html/521.html

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย


mikijung
 จาก MikiJung
 พุธ, 23/2/2554
 เวลา :
14:07
 IP:
183.89.41.205

 

แก้ไข / ลบคำตอบ

 คำตอบที่ 8
       เอาข่าวดีๆมาบอกค่ะ

ทางปตท.เค้าให้ส่งเรื่องร้องเรียนกรณีต่างๆที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับ ปตท. ได้นะค่ะ

ส่งไปที่ corporate@pttplc.com


 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อยคำถามนี้มีทั้งหมด 8 คำตอบ ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก >>> 1  คลิ๊กเพื่อดูหน้าถัดไป
เพื่อความปลอดภัยในการนำเสนอข้อมูลของผู้ใช้ GasThai.Com สมาชิกเวบเท่านั้น จึงจะตั้งกระทู้ และ ตอบคำถามได้ครับ

สำหรับท่านที่สมัครสมาชิกแล้ว Login Click ที่นี่
สำหรับท่านที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิก สมัครสมาชิก Click ที่นี่


ช่างแป๊ะ หมากกระจาย
(ทีมงานช่าง จากอู่ชัย หมากกระจาย)

โทร 086 404 6278
ปั้ม G Gas
แก๊สใสสะอาด

ที่สุดในโลก ทุกสาขาทั่วไทย แถมฟรีกาแฟ รับบัตรเครดิต
บริษัท พรศักดิ์ อ่อนนุช จำกัด
ติดต่อ

Tel:02-726-1594-95, 02-726-1599
versusthailand
อุปกรณ์ติดตั้ง LPG/NGV และน้ำมันเครื่องสำหรับรถยนต์ใช้แก็ส

Tel:090-2949429 081-6151054
SPEED GAS
ติดต่อ

Tel:02 4595676 084-099-0994
ปั้ม G Gas
แก๊สใสสะอาด

ที่สุดในโลก ทุกสาขาทั่วไทย แถมฟรีกาแฟ รับบัตรเครดิต
พื้นที่ว่างให้ลงโฆษณา
ติดต่อ

Tel:081-6419681
ปั้ม G Gas
แก๊สใสสะอาด

ที่สุดในโลก ทุกสาขาทั่วไทย แถมฟรีกาแฟ รับบัตรเครดิต
งามวงศ์วานสองก๊าซ
ติดต่อ

Tel:02-9511208 086 - 8884950
หจก.ธง.ออโต้เซอร์วิส
ติดต่อ

Tel: 02-892-1727-8

หน้าแรก || สมัครสมาชิก || LOGIN || LOGOUT || เปลี่ยนไอคอนส่วนตัว || เกี่ยวกับลิขสิทธิ์บทความภาพถ่าย || ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้เว็บ || เกี่ยวกับเรา || ติดต่อโฆษณา
แจ้งปัญหาการใช้งาน GasThai.Com หรือขอความรู้และขอคำปรึกษารถยนต์ติดแก๊ส LPG/NGV ติดต่อ :::>>>Email::: webmaster@GasThai.Com   หรือ   ติดต่อเรา(Contact Us)
Copy Right © Gasthai.com December 2005   Counter View Stats Truehits.Net  (Online  คน)