ข้อกำหนดอุปกรณ์ NGV ระบบดูดก๊าซ (Fummigation แบบ Open Loop)
 (21/12/2549)


อุปกรณ์ รายละเอียดอุปกรณ์
1. การติดตั้งถังบรรจุก๊าซ และขาตั้งยึดถัง ๐ ขาตั้งสามารถรองรับแรงได้ 20เท่าของน้ำหนักถัง ในทิศทาง
(Cylinder bracket and installation) การเคลื่อนที่ของรถ) และรองรับแรงได้ 8 เท่า (ในทิศทางอื่น)
๐ มีแถบเหล็กขนาด 28 x 3.0 มิลลิเมตร อย่างน้อย 2 แถบต่อ
หนึ่งถัง เพื่อรัดถังกับขาถัง โดยใช้น๊อตทนแรงดึงสูงขนาด
10 มิลลิเมตร
๐ ขาตั้งต้องยึดกับตัวถังรถยนต์ โดยใช้น๊อตที่มีขนาดเส้น
ผ่าศูนย์กลาง 12 มิลลิเมตร อย่างน้อย 4 ตัว และมีเหล็กฉากหรือ
แผ่นเหล็กยึดเพื่อเพิ่มความแข็งแรง หรืออาจเพิ่มความแข็งแรง
ด้วยวิธีอื่น โดยต้องได้รับความเห็นชอบจาก ปตท. ก่อนการติดตั้ง
๐ มีแผ่นยางรองเพื่อป้องกันการเสียดสีระหว่างถังและที่วางถัง
๐ ติดตั้งถังยางมิดชิดภายในรถยนต์
๐ การติดตั้งถังต้องไม่กีดขวางการถอดและเก็บล้อยางอะไหล่
2. วาล์วถังบรรจุก๊าซ (Cylinder valve) ๐ เป็นไปตามมาตรฐานของกรมการขนส่งทางบก
3. เกจวัดความดัน (Pressure gage) ๐ สามารถอ่านค่าได้สูงสุด 0 - 400 บาร์
๐ สามารถวัดหน่วย kPa / bar / psi
๐ ติดตั้งใกล้หัวเติมก๊าซ เพื่ออ่านได้ง่าย
๐ Sensor สามารถแปรสัญญาณให้เกจวัดความดันแสดงผลที่
คอนโซลหน้าหน้ารถ
4. ท่อแรงดันสูง (High pressure tube) ๐ สามารถทนแรงดันได้มากถึง 4 เท่าของแรงดันที่ใช้จริง
๐ ทำจากเหล็กที่ไม่มีรอยต่อ หรือใช้วัสดุที่ดีกว่า
๐ เส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 6 มิลลิเมตร
๐ เคลือบด้วยวัสดุที่ทนต่อการขัดถู
5. อุปกรณ์เชื่อมต่อท่อแรงดันสูง ๐ ขนาดเหมาะสมกับท่อแรงดันสูงในข้อ 4
(Tube fittings) ๐ ทำจากเหล็กที่ไม่มีรอยต่อ หรือใช้วัสดุที่ดีกว่า
๐ เป็นชนิด Ferrule compression
6. อุปกรณ์ยึดท่อ (Tube clamps or brackets) ๐ ใช้สกรูเดกับตัวถังรถยนต์ โดยมีระยะห่างมากที่สุดไม่เกิน
600 มิลลิเมตร
๐ แข็งแรงเพียงพอที่จะยึดท่อแรงดันสูงไว้กับตัวถังรถ
7. วาวล์ตัดก๊าซ (ไม่อัตโนมัติ) ๐ ในกรณีฉุกเฉินหรือระหว่างซ่อมบำรุงอุปกรณ์ วาล์วตัดก๊าซ
(Manual master shut-off valve) สามารถตัดการไหลของก๊าซไปยังเครื่องยนต์
๐ ติดตั้งกับตัวถังรถยนต์บริเวณใกล้ช่องเติมก๊าซ และอยู่ใน
ตำแหน่งที่สามารถใช้งานได้ง่าย
๐ ระบุตำแหน่ง "เปิด" และ "ปิด" รวมถึงอธิบาย "วิธีการใช้งาน"
ใกล้กับตำแหน่งที่ติดตั้งวาล์ว
๐ สามารถทนแรงดันในท่อได้ถึง 20 บาร์
8. หัวเติมก๊าซ (CNG filling receptacles) ๐ ตามมาตรฐาน ANSI / NGV 1
๐ สามารถทนแรงดันได้ถึง 20 บาร์
๐ ใช้วัสดุที่ทำด้วยสแตนเลส
๐ แข็งแรง ทนทาน ใช้งานง่าย และสามารถป้องกันการรั่วได้ดี
9. วาล์วป้องกันการไหลกลับที่หัวเติมก๊าซ ๐ ติดตั้งที่หัวเติมก๊าซ ในข้อ 8
(Filling receptacles check valve) ๐ ป้องกันก๊าซไหลย้อนกลับ
10. ฝาปิดป้องกันฝุ่น ๐ สามารถป้องกันฝุ่นละอองและความชื้นจากภายนอกได้ดี
(Receptacle dust cover) ๐ มีการคล้องยึดติดกับหัวเติมก๊าซ
11. วาล์วโซลินอยล์ความดันสูง ๐ อยู่ในสภาวะปกติที่ปิด
(CNG high-pressure soienoid valve) ๐ สามารถทนแรงดันได้ไม่น้อยกว่า 20 บาร์
๐ ขนาดวาล์วทั้งด้านเข้าและด้านออกต้องสัมพันธ์กับอุปกรณ์
เชื่อมต่อท่อแรงดันสูง ในข้อ 5
๐ ติดตั้งก่อนถึงเครื่องปรับความดัน ในข้อ 12
๐ อยู่ในตำแหน่งปิดเมื่อเครื่องยนต์ทำงานด้วยน้ำมันเบนซิน
และอยู่ในตำแหน่งเปิดเมื่อใช้ก๊าซ CNG
12. เครื่องปรับความดัน ๐ ระดับความดันทางเข้าไม่น้อยกว่า 20 บาร์
(Pressure regulator) ๐ ลดแรงดันลงมาในระดับที่ต้องการภายใน 2 สเต็ป
๐ ติดตั้งในห้องเครื่อง และอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม
๐ มีระบบน้ำเลี้ยงติดกับระบบน้ำหล่อเย็นของเครื่องยนต์ เพื่อ
ป้องกันการแข็งตัวของไอน้ำในระบบ
13. ไส้กรองก๊าซ (Gas filter) ๐ ติดตั้งก่อนถึงเครื่องปรับความดัน ในข้อ 12 เพื่อป้องกัน
ฝุ่นละอองที่มากับก๊าซไม่ให้เข้าสู่เครื่องปรับความดัน
๐ ไส้กรองก๊าซต้องมีความทนทาน
๐ใช้วัสดุหุ้มไส้กรองที่รองรับแรงดันได้อย่างน้อย 20 บาร์
๐ ติดตั้งรวมกับเครื่องปรับความดันในข้อ 12
14. ท่ออ่อนแรงดันต่ำ ๐ มีความยืดหยุ่นและมีขนาดยาว สามารถทนต่อการสั่นสะเทือน
(Low pressure hose) ของเครื่องยนต์
๐ ใช้งานได้ในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูง ถึงระดับ 100 องศา
เซลเซียส
15. วาล์วตัดอัตโนมัติเมื่อเครื่องยนต์หยุด ๐ สามารถทนแรงดันได้ไม่น้อยกว่า 20 บาร์
ทำงาน ๐ วาล์วจะตัดก๊าซที่เข้าเครื่องยนต์โดยอัตโนมัติเมื่อเครื่องยนต์
(Automatic CNG interrupting valve when หยุดทำงาน และจะเปิดอัตโนมัติเมื่อเครื่องยนต์ทำงาน
engine stops)
16. สวิชต์เลือกชนิดเชื้อเพลิง ๐ ทำงานระบบ Manual
(Fuel selector switch) ๐ ยึดติดกับคอลโซลหน้ารถ
๐ สามารถเลือกได้ว่าจะใช้ระบบก๊าซหรือน้ำมันเบนซิน
17. เครื่องวัด CNG ๐ ยึดติดกับคอลโซลหน้ารถ
(CNG indicator) ๐ ติดตั้งรวมกับสวิสช์เลือกเชื้อเพลิงได้ ในข้อ 20
๐ สามารถแสดงระดับความดันของถังก๊าซ CNG ได้ตลอดเวลา
ขณะระบบทำงาน
18. กล่องฟิวส์และฟิวส์ ๐ มีขนาดใหญ่เพียงพอสำหรับการติดตั้งระบบอิเล็กทรอนิกส์
(Fuse carrier with fuses)
19. การติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ๐ ต้องมีอุปกรณ์ยึดท่อเพียงพอเพื่อสามารถจับยึดท่อและอุปกรณ์
(Hardware for kit installation)
20. อุปกรณ์ควบคุมส่วนผสมการฉีดก๊าซ ๐ ต้องมีอุปกรณ์ต่อเชื้อเพลิงก๊าซและอากาศที่เข้าห้องเผาไหม้
(Gas mixer) เฉพาะแต่ละรุ่นของเครื่องยนต์
21. ส่วนประกอบมาตรฐาน ๐ ตามข้อกำหนด ECE R110 หรือ ISO 15500
(Component standards)

NGVGasThai.Com ขอขอบคุณข้อมูลโดย บจก.ชื่นศิริ
ภาพถ่ายโดย ศูนย์ติดตั้ง NGV บจก.บางกอกไครสเลอร์
(เป็นข้อมูลเกี่ยวกับ ข้อกำหนดมาตรฐานโดย ปตท. สำหรับผู้ประกอบการที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นศูนย์บริการติดตั้ง NGV)หน้าแรก || สมัครสมาชิก || LOGIN || LOGOUT || เปลี่ยนไอคอนส่วนตัว || เกี่ยวกับลิขสิทธิ์บทความภาพถ่าย || ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้เว็บ || เกี่ยวกับเรา || ติดต่อโฆษณา
แจ้งปัญหาการใช้งาน GasThai.Com หรือขอความรู้และขอคำปรึกษารถยนต์ติดแก๊ส LPG/NGV ติดต่อ :::>>>Email::: webmaster@GasThai.Com   หรือ   ติดต่อเรา(Contact Us)
Copy Right © Gasthai.com December 2005   Counter View Stats Truehits.Net  (Online  คน)