โครงการสัมมนา เรื่อง ปัญหาราคาก๊าซ LPG : ความจริงที่รัฐบาลปกปิด

เครื่องมือในการใช้งาน website =>> สมัครสมาชิก | Login | Logout | เปลี่ยนไอคอนประจำตัว | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อโฆษณา         View Stats by Truehits.Netจาก GasThai News
พฤหัสบดีที่ , 22/9/2554
เวลา : 13:25
 IP:

58.9.75.249
อ่านแล้ว = 3747 ครั้ง

แจ้งตรวจสอบกระทู้
 แจ้งลบ
ส่งหาเพื่อน ส่งหาเพื่อน

       โครงการสัมมนา
เรื่อง ปัญหาราคาก๊าซ LPG : ความจริงที่รัฐบาลปกปิด
จัดโดย คณะกรรมาธิการศึกษา ตรวจสอบเรื่องการทุจริต และเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา
ร่วมกับ คณะอนุกรรมาธิการเสริมสร้างธรรมาภิบาลด้านพลังงาน
วันพุธที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๔.๐๐ น.
ณ ห้องรับรอง ๑-๒ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
*********************************

ความเป็นมา
จากการที่รัฐบาลประกาศให้ลดการจัดเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ไม่ต้องมีการจัดเก็บเงินจากน้ำมันสำเร็จรูป ๓ ชนิด คือ น้ำมันเบนซิน ๙๑ น้ำมันเบนซิน ๙๕ และน้ำมันดีเซล เริ่มเมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๔ ทำให้ราคาน้ำมันทั้ง ๓ ชนิดมีราคาลดลง โดยหวังให้เป็นเครื่องมือฉุดค่าครองชีพและราคาสินค้าให้ต่ำลงตามมา ซึ่งขณะนี้ไม่ปรากฏผลที่ชัดเจน และราคาสินค้าบางประเภทโดยเฉพาะสินค้าหมวดอาหารกลับมีทิศทางที่สูงขึ้นเสียอีก และรัฐบาลยังมีแผนลอยตัวเชื้อเพลิงทุกประเภทในอนาคตรวมทั้งก๊าซ LPG และ NGV นั้น
คณะอนุกรรมาธิการเสริมสร้างธรรมาภิบาลด้านพลังงาน ในคณะกรรมาธิการศึกษา ตรวจสอบเรื่องการทุจริต และเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา ได้ศึกษาตรวจสอบ เรื่อง “ธรรมาภิบาลในระบบพลังงานของประเทศ” ภาคแรก ระหว่างเดือนมิถุนายน ๒๕๕๑ – พฤษภาคม ๒๕๕๒ โดยเชื่อมโยงการศึกษา ๓ เรื่อง ที่มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันในฐานะเหตุปัจจัยของกันและกัน ประกอบด้วย
๑) กรณีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของเจ้าพนักงานรัฐกับบทบาทกรรมการในบริษัทเอกชนด้านพลังงาน
๒) กรณีการปรับอัตราค่าบริการส่งก๊าซธรรมชาติ(ค่าผ่านท่อก๊าซธรรมชาติ) ของบริษัท ปตท จำกัด (มหาชน)
๓) กรณีธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการบริหารจัดการและกำกับดูแลพลังงานไทย
รายงานศึกษาภาคแรก ได้จัดทำเป็นรายงานเสนอต่อที่ประชุมวุฒิสภาและมีมติเห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ ๒๖ (สมัยสามัญทั่วไป) เมื่อวันอังคารที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๓
ต่อมาในช่วงเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๒ – ธันวาคม ๒๕๕๓ คณะอนุกรรมาธิการฯ ได้ดำเนินการศึกษาตรวจสอบธรรมาภิบาลในระบบพลังงานของประเทศ อีก ๕ กรณี ได้แก่
๑) กรณีความโปร่งใสในการจัดการรายได้จากทรัพยากรปิโตรเลียม
๒) กรณีการพิจารณาแก้ไขพระราชบัญญัติปิโตรเลียม และผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานด้านพลังงาน
๓) กรณีความทับซ้อนในผลประโยชน์ของคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน(กบง.) กับกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง- ๒ -

๔) กรณีการปรับปรุงคุณภาพก๊าซเอ็นจีวีของบริษัท ปตท จำกัด(มหาชน) ตามประกาศของกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน
๕) กรณีค่าเงินบาทแข็งกับราคาน้ำมันที่ไม่เป็นไปตามกลไกตลาดที่เป็นธรรม
รายงานศึกษาภาคสอง ได้จัดทำเป็นรายงานเสนอต่อที่ประชุมวุฒิสภาและมีมติเห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญทั่วไป) เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๓
จากรายงานการศึกษาทั้งสองฉบับดังกล่าว คณะกรรมาธิการศึกษา ตรวจสอบเรื่อง การทุจริต และเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา พิจารณาเห็นว่า แผนลอยตัวเชื้อเพลิงทุกประเภทของรัฐบาล ซึ่งรวมถึงราคาก๊าซ LPG และ NGV ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงทางเลือก โดยอ้างถึงความต้องการให้ ราคาเชื้อเพลิงสะท้อนถึงต้นทุนที่แท้จริง โดยใช้ฐานข้อมูลและความต้องการผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัทเอกชนด้านพลังงานเป็นสำคัญ โดยไม่มีการพิจารณาข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนรอบด้าน และขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน อาจส่งผลกระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนอย่าง ใหญ่หลวง
ดังนั้น เพื่อนำเสนอข้อมูลข้อเท็จจริงด้านพลังงานของประเทศไทย ที่ไม่ได้มีการกล่าวถึงในระดับนโยบายของรัฐบาล คณะกรรมาธิการฯ จึงได้นำรายงานการพิจารณาศึกษาเรื่อง “ธรรมาภิบาลในระบบพลังงานของประเทศ” ภาคแรก และภาคที่ ๒ ซึ่งผ่านการรับรองจากที่ประชุมวุฒิสภาแล้ว มาเผยแพร่สู่สาธารณชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผ่านการสัมมนา ปัญหาราคาก๊าซ LPG : ความจริงที่รัฐบาลปกปิด มาเผยแพร่สู่สาธารณชนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่การกำหนดนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริงต่อไป

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแผนลอยตัวก๊าซ LPG และ NGV
๒. เพื่อนำเสนอข้อมูลข้อเท็จจริงด้านพลังงานของประเทศไทยที่ไม่ได้มีการกล่าวถึงในระดับนโยบายของรัฐบาล
๓. เพื่อรวบรวมจัดทำเป็นข้อเสนอรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

ผู้นำเสนอ
๑. นางสาวรสนา โตสิตระกูล ประธานคณะกรรมาธิการศึกษา ตรวจสอบเรื่องการทุจริต และเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา
๒. นายอิฐบูรณ์ อ้นวงษา เลขานุการคณะอนุกรรมาธิการฯ
- ๓ -

ผู้ร่วมสัมมนา จำนวน ๑๒๐ คน ประกอบด้วย :
๑. สมาชิกวุฒิสภา
๒. กรรมาธิการ อนุกรรมาธิการ ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการ ผู้ชำนาญการประจำ คณะกรรมาธิการ นักวิชาการประจำคณะกรรมาธิการ และเลขานุการประจำคณะกรรมาธิการ
๓. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ผู้แทนสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)
- ผู้แทนกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน
- ผู้แทน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
- ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย
- ผู้แทนองค์การผู้บริโภค
- ผู้แทนองค์กรสิ่งแวดล้อม
๔. กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ ได้แก่ กลุ่มรถโดยสารสาธารณะ กลุ่มที่อยู่อาศัย กลุ่มสมาคม
ผู้ค้าก๊าซและน้ำมันรายย่อย กลุ่มอุตสาหกรรมขนาดกลาง เป็นต้น
๕. สื่อมวลชน
๖. ประชาชนที่สนใจทั่วไป

งบประมาณ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

วัน เวลา และสถานที่ วันพุธที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๔.๐๐ นาฬิกา
ณ ห้องรับรอง ๑ - ๒ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
เพื่อให้สาธารณชนได้เข้าใจและเข้าถึงข้อมูลในเชิงนโยบายและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ แผนลอยตัวเชื้อเพลิงทุกประเภทของรัฐบาลที่ส่งผลกระทบต่อประชาชน แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย


  

S.C.C ปทุมธานี
ติดตั้ง วิศวกร ตรวจแก็สประจำปี ตรวจถัง อายุเกิน 10 ปี

Tel: 0-2978-1578-9,08-1333-9593
หจก.สไมล์แก็สออโต้
ลาดปล้าเค้า 7
ตรวจสภาพเเก๊สประจำปี LPG/NGV ถังเเก๊ส10ปี ตรอ.ต่อภาษี พรบ.
โทร.085-9082957,096-7783099

ช่างแป๊ะ หมากกระจาย
(ทีมงานช่าง จากอู่ชัย หมากกระจาย)

โทร 086 404 6278
หจก.ธง.ออโต้เซอร์วิส
ติดตั้ง วิศวกร ตรวจแก็สประจำปี ตรวจถัง อายุเกิน 10 ปี ตรอ.พรบ.ติดต่อ

Tel: 02-892-1727-8
พื้นที่ว่างให้ลงโฆษณา
ติดต่อ

Tel:081-6419681 จาก WebMaster GasThai.Com(webmaster)
 พฤหัสบดี, 22/9/2554
 เวลา :
13:26
 IP:
58.9.75.249

 

แก้ไข / ลบคำตอบ

 คำตอบที่ 1
      
 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย จาก WebMaster GasThai.Com(webmaster)
 พฤหัสบดี, 22/9/2554
 เวลา :
13:26
 IP:
58.9.75.249

 

แก้ไข / ลบคำตอบ

 คำตอบที่ 2
      
 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย จาก WebMaster GasThai.Com(webmaster)
 พฤหัสบดี, 22/9/2554
 เวลา :
13:27
 IP:
58.9.75.249

 

แก้ไข / ลบคำตอบ

 คำตอบที่ 3
      
 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย จาก km(km)
 ศุกร์, 23/9/2554
 เวลา :
21:11
 IP:
124.120.199.187

 

แก้ไข / ลบคำตอบ

 คำตอบที่ 4
       สรุป?

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อยคำถามนี้มีทั้งหมด 4 คำตอบ ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก >>> 1  คลิ๊กเพื่อดูหน้าถัดไปเพื่อความปลอดภัยในการนำเสนอข้อมูลของผู้ใช้ GasThai.Com สมาชิกเวบเท่านั้น จึงจะตั้งกระทู้ และ ตอบคำถามได้ครับ

สำหรับท่านที่สมัครสมาชิกแล้ว Login Click ที่นี่
สำหรับท่านที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิก สมัครสมาชิก Click ที่นี่

  

S.C.C ปทุมธานี
ติดตั้ง วิศวกร ตรวจแก็สประจำปี ตรวจถัง อายุเกิน 10 ปี

Tel: 0-2978-1578-9,08-1333-9593
หจก.สไมล์แก็สออโต้
ลาดปล้าเค้า 7
ตรวจสภาพเเก๊สประจำปี LPG/NGV ถังเเก๊ส10ปี ตรอ.ต่อภาษี พรบ.
โทร.085-9082957,096-7783099

ช่างแป๊ะ หมากกระจาย
(ทีมงานช่าง จากอู่ชัย หมากกระจาย)

โทร 086 404 6278
หจก.ธง.ออโต้เซอร์วิส
ติดตั้ง วิศวกร ตรวจแก็สประจำปี ตรวจถัง อายุเกิน 10 ปี ตรอ.พรบ.ติดต่อ

Tel: 02-892-1727-8
พื้นที่ว่างให้ลงโฆษณา
ติดต่อ

Tel:081-6419681


หน้าแรก || สมัครสมาชิก || LOGIN || LOGOUT || เปลี่ยนไอคอนส่วนตัว || เกี่ยวกับลิขสิทธิ์บทความภาพถ่าย || ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้เว็บ || เกี่ยวกับเรา || ติดต่อโฆษณา
แจ้งปัญหาการใช้งาน GasThai.Com หรือขอความรู้และขอคำปรึกษารถยนต์ติดแก๊ส LPG/NGV ติดต่อ :::>>>Email::: webmaster@GasThai.Com   หรือ   ติดต่อเรา(Contact Us)
Copy Right © Gasthai.com December 2005   Counter View Stats Truehits.Net  (Online  คน)