1 ตุลาคม 57 กลุ่มเวทีปฏิรูปพลังภาคประชาชน เดินทางไปยื่นหนังสือต่อนายกรัฐมนตรีในธรรมเนียบรัฐบาล

เครื่องมือในการใช้งาน website =>> สมัครสมาชิก | Login | Logout | เปลี่ยนไอคอนประจำตัว | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อโฆษณา         View Stats by Truehits.Netจาก two
พุธที่ , 1/10/2557
เวลา : 17:03
 IP:

171.97.46.94
อ่านแล้ว = 1588 ครั้ง

แจ้งตรวจสอบกระทู้
 แจ้งลบ
ส่งหาเพื่อน ส่งหาเพื่อน

       กลุ่มปฏิรูปพลังเดินทางไปยื่นหนังสือต่อนายกรัฐมนตรีในธรรมเนียบรัฐบาล

กลุ่มเวทีปฏิรูปพลังงานภาคประชาชน

วันที่ 1 ตุลาคม 2557

เรื่อง ขอให้นำข้อเสนอของภาคประชาชนไปดำเนินการแก้ไขปัญหาพลังงานด้วยแนวทางที่ยั่งยืนต่อการ พัฒนาประเทศ

กราบเรียน ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี

ตามที่นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ประธานกรรมการ บมจ. ปตท. ได้ให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนว่า การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นประชาชน ในเวทีปฏิรูปพลังงาน ณ สโมสรกองทัพบก ได้ข้อสรุปจากภาคประชาชนแล้ว พร้อมนำเสนอนายกรัฐมนตรีนั้น กลุ่มเวทีปฏิรูปพลังงานภาคประชาชน ขอยืนยันว่า ทางกลุ่มมิได้เห็นพ้องหรือมีข้อตกลงในเรื่องผลสรุปของงานเสวนากับนายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ แต่อย่างใด เนื่องจากเวลาในการอภิปรายจำกัด และเป็นการสื่อเพียงด้านเดียว ภาคประชาชนไม่สามารถโต้แย้งและแสดงเหตุผลประกอบได้ อีกทั้งข้อมูลของภาครัฐที่สื่อสารสู่สาธารณะไม่ครบถ้วนในหลายประการ เช่น น้ำมัน - ก๊าซจะหมดไปในแปดปี ซึ่งความจริงแล้วกลับกลายเป็นเรื่องสัมปทานจะหมดอายุ ปตท. นำเข้าน้ำมันดิบมากเพราะการใช้ของประชาชน ทั้งที่ความเป็นจริงได้รวมเอาปริมาณน้ำมันดิบที่กลั่นเพื่อการส่งออกขายต่างชาติมูลค่ากว่า 3 แสนล้านบาทเข้ามาด้วย ส่วนเรื่องกรรมสิทธิ์ปิโตรเลียมในระบบสัมปทานที่รัฐตอบว่าเป็นของรัฐ โดยการยกข้อกฎหมายก่อนการให้สัมปทานมา แต่ผู้แทนของรัฐกลับละเลยในการให้ข้อมูลว่า หลังจากให้สัมปทานเอกชนสามารถนำปิโตรเลียมที่ขุดได้ทั้งหมดไปขายเป็นรายได้ของบริษัท ด้วยการให้ข้อมูลดังกล่าวอาจจะทำให้รัฐบาล ตัดสินใจผิดพลาดในการกำหนดนโยบายพลังงาน และยังผลให้ประชาชนเดือดร้อนทุกหย่อมหญ้า รวยกระจุก จนกระจาย ทำให้ทรัพยากรของชาติกลับสร้างความเหลื่อมล้ำในสังคมไทยให้มากยิ่งขึ้น
กลุ่มเวทีปฏิรูปพลังงานภาคประชาชน มีความเห็นว่า นโยบายด้านพลังงานที่ดำเนินการอยู่ในขณะนี้ ขาดความความโปร่งใส และไม่เป็นธรรมต่อประชาชนในฐานะเจ้าของทรัพยากร ซึ่งกระทบโดยตรงต่อสิทธิมนุษยชน อีกทั้งยังกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แหล่งท่องเที่ยง และแหล่งอาหาร ซึ่งไม่เป็นแนวทางที่ยั่งยืนต่อการพัฒนาประเทศ
กลุ่มจึงขอเสนอแนวทางการปฏิรูปพลังงานเฉพาะประเด็นเร่งด่วนเพื่อไปดำเนินการแก้ไขปัญหาพลังงานด้วยแนวทางที่ยั่งยืนต่อการพัฒนาประเทศ ดังต่อไปนี้
เรื่องที่ 1 สาธารณะสมบัติของแผ่นดินและท่อขนส่งปิโตรเลียม
1 ให้ ปตท.ส่งคืนท่อก๊าซ โรงแยกก๊าซ และสาธารณะสมบัติทั้งหมดก่อนแปรรูป คืนให้แก่กระทรวงการคลัง ตามความเห็นของ สตง. (ตามเอกสารแนบ 1) นอกจากนี้ ผู้ตรวจการแผ่นดินได้มีหนังสือระบุว่า กระทรวงการคลัง กระทรวงพลังงาน และปตท.มิได้ปฏิบัติตามมติ ครม.วันที่ 18 ธันวาคม 2550 โดย ปตท.ได้รายงานเท็จต่อศาลว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้ดำเนินการตามคำพิพากษาครบถ้วนแล้ว(ตามเอกสารแนบ 2)
2 ยกเลิกมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช) ในการแบ่งแยกท่อก๊าซของ ปตท.มาตั้งบริษัทใหม่เพราะไม่สามารถกระทำได้เนื่องจากเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดินตามคำพิพากษา เพราะหากดำเนินการอาจเข้าข่ายความผิดอาญามาตรา 157

เรื่องที่ 2 การบริหารทรัพยากรปิโตรเลียมเพื่อการพึ่งตนเอง
1 ให้เปิดเผยรายละเอียดการประมูลและสัญญาสัมปทาน เนื่องจากการดำเนินการที่ผ่านมาขาดความโปร่งใสเพราะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชน ขณะที่บริษัทผู้รับสัมปทานมีกำไรสูง ต้นทุนน้อย เช่น กรณีกลุ่มบริษัท ปตท. (ตามเอกสารแนบ 3)
2 แหล่งปิโตรเลียมใหม่ ให้ใช้ระบบแบ่งปันผลผลิตในการจัดการ แทนระบบสัมปทาน เช่นเดียวกับมาตรฐานอาเซียน เพื่อคงกรรมสิทธิ์ปิโตรเลียมที่ขุดได้เป็นของรัฐ ทำให้รัฐได้น้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติส่วนใหญ่มาฟรี รัฐจึงสามารถกำหนดราคาและการจัดสรรที่เป็นธรรมต่อประชาชนในฐานะเจ้าของทรัพยากรได้ (ตามเอกสารแนบ 4)
3 สัมปทานปิโตรเลียมที่ใกล้หมดอายุสัมปทาน แต่ยังมีน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติเหลืออยู่ให้ ทำการจ้างผลิต เช่นเดียวกับแนวทางของมาเลเซีย จะทำให้รัฐได้น้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติทั้งหมดมาใช้พัฒนาประเทศ แนวทางนี้จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการนำเข้าพลังงานได้มากกว่าสัมปทาน อีกทั้งรัฐสามารถจำหน่ายก๊าซที่ได้ให้แก่การไฟฟ้าได้โดยตรง จะทำให้ลดต้นทุนค่าไฟฟ้าลงได้ทันที
4 สัมปทานปิโตรเลียมที่ดำเนินการอยู่ให้เอกชนดำเนินการต่อไป โดยต้องเปิดเผยสัญญาสัมปทานด้วย (จึงไม่กระทบต่อการลงทุนของเอกชนไทยและต่างชาติที่มีอยู่แต่อย่างใด)
5 ในระบบแบ่งปันผลผลิต ให้ใช้การประมูลผลประโยชน์ของรัฐแทนการประกวดที่ใช้ในระบบสัมปทาน เพื่อสร้างความโปร่งใสในการคัดเลือกบริษัทเอกชน (ภาครัฐเรียกว่าการประมูลสัมปทาน แต่แท้จริงแล้วเป็นการประกวดที่มีกรรมการให้คะแนน ซึ่งมีความสุ่มเสี่ยงต่อการประพฤติมิชอบ)
6 การชะลอสัมปทานรอบใหม่สามารถกระทำได้ โดยไม่เกิดผลกระทบ อย่างที่รัฐกล่าวอ้างเนื่องจากปัจจุบันมีการผลิตปิโตรเลียมประมาณ 1 ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบ จากพื้นที่สัมปทาน 1.8 หมื่นตารางกิโลเมตร ยังมีสัมปทานที่ให้ไปแล้วอีกกว่า 9.8 หมื่นตารางกิโลเมตร จึงเห็นได้ว่ายังมีพื้นที่รอการผลิตอีกกว่า 5 เท่าตัว (ตามเอกสารแนบ 5)

กลุ่มเวทีปฏิรูปพลังงานภาคประชาชน เห็นว่า การเร่งออกสัมปทานใหม่และเร่งต่ออายุสัมปทานเก่าจะยิ่งสร้างความเสียหายต่อประเทศในระยะยาว

เรื่องที่ 3 แนวทางปรับโครงสร้างราคาน้ำมัน LPG NGV และปลดหนี้กองทุนน้ำมัน เพื่อความเป็นธรรมทั้งภาคประชาชนและผู้ประกอบการ
1. ให้ปรับลดการจัดเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันจากประชาชน เพื่อลดราคาน้ำมันทุกชนิด และให้รัฐบาลมีความชัดเจนในเรื่องการนำกองทุนไปอุดหนุน และส่งเสริมพลังงานทางเลือกอื่นๆ เพื่อลดการใช้น้ำมัน และลดดุลการค้าที่จะต้องนำเข้าน้ำมันดิบ
2. ให้จัดสรรการใช้ LPG ในประเทศของผู้ใช้ ภาคครัวเรือน ขนส่ง อุตสาหกรรมทั่วไป และอุตสาหกรรมปิโตรเคมีใหม่ โดยคำนึงถึงประโยชน์ทางตรงต่อภาคประชาชนในฐานะเจ้าของทรัพยากรที่แท้จริงเป็นอันดับแรก
3. เสนอให้เก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันเพิ่มในส่วน ผู้ใช้ LPG ภาคปิโตรเคมี ในอัตราเดียวกับอุตสาหกรรมอื่น เพื่อความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และจะทำให้กองทุนน้ำมันมีสถานะมั่นคง
4. ให้ศึกษาโครงสร้าง ราคา LPG ใหม่ทั้งระบบ โดยเริ่มจาก ต้นทุนปากหลุม ค่าผ่านท่อก๊าซ โรงแยกก๊าซ และส่วนที่มาจากโรงกลั่นน้ำมัน และต้นทุนการนำเข้า พร้อมทั้งเปิดเผยผลการศึกษาต่อประชาชน
5. ให้ศึกษาโครงสร้าง ราคา NGV ภาคขนส่งใหม่ เพราะยังไม่มีข้อสรุปใดๆที่เป็นที่น่าเชื่อถือและยอมรับว่า ราคาสะท้อนต้นทุนที่แท้จริง ราคาขายปลีก กก.ละเท่าใด และต้นทุนเกิดจากปัญหาการบริหารจัดการภายในของปตท.เองหรือไม่
6. กลุ่มเวทีปฏิรูปพลังงานภาคประชาชน มีข้อเสนอ ในเรื่องการลดราคาน้ำมัน การแก้ไขปัญหากองทุนน้ำมันติดลบแบบยั่งยืน (ตามเอกสารแนบ 6)
7. อุตสาหกรรมปิโตรเคมีในกลุ่ม ปตท.ได้ประโยชน์อย่างมหาศาลจากทรัพยากรใต้พื้นแผ่นดินไทย เนื่องจากมีสิทธิซื้อก๊าซหุงต้มก่อนกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นในราคาต่ำเพียงกิโลกรัมละ 19 บาท ส่งผลให้ก๊าซหุงต้มขาดแคลนจนเป็นเหตุให้ประชาชนต้องใช้ก๊าซนำเข้าซึ่งสร้างภาระให้กองทุนน้ำมันอย่างมาก โดยราคาที่อุตสาหกรรมปิโตรเคมีในกลุ่ม ปตท. ซื้อนี้ถูกกว่าปิโตรเคมีของกลุ่มปูนซิเมนต์ไทย และยังถูกกว่าอุตสาหกรรมอื่นของประชาชน จึงควรปรับราคาก๊าซของอุตสาหกรรมทุกประเภทให้จ่ายในอัตราเดียวกันคือราคาตลาดโลก ส่งผลให้ราคาน้ำมันปรับลดลงและไม่ต้องขึ้นราคา LPG กับภาคประชาชน


เรื่องที่ 4 แนวทางแก้ปัญหาธรรมาภิบาลในการจัดการพลังงานของชาติ
1. มีบทลงโทษแก่ข้าราชการและคณะกรรมการด้านพลังงานชุดต่างๆ ห้ามมีผลประโยชน์ทับซ้อนในธุรกิจพลังงานโดยเด็ดขาด
2. ให้ตรวจสอบการใช้เงินกองทุนด้านพลังงานทุกกองทุนให้มีความเหมาะสม เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน อีกทั้งดำเนินการลงโทษข้าราชการที่เกี่ยวข้องในการนำเงินกองทุนไปใช้ผิดวัตถุประสงค์อย่างเฉียบขาด (ตามเอกสารแนบ 7)

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับความร่วมมือจากท่านเป็นอย่างดี จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ ดำเนินการเพื่อคืนความสุข ความเป็นธรรม ให้ประชาชน และชาติบ้านเมือง

ขอแสดงความนับถือ
กลุ่มเวทีปฏิรูปพลังงานภาคประชาชน

หม่อมหลวงกรกสิวัฒน์ เกษมศรี
นายวีระ สมความคิด
พท.พญ.กมลพรรณ ชีวพันธ์ศรี
นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์
นายรุ่งชัย จันทสิงห์
นายอิฐบูรณ์ อ้นวงษา
นายบรรยง อัมพรตระกูล


 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

 จาก ฝ่ายข่าว@GasThai.com
 พุธ, 1/10/2557
 เวลา :
17:04
 IP:
171.97.46.94

 

แก้ไข / ลบคำตอบ

 คำตอบที่ 1
       คุณปานเทพให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวในการมายื่นหนังสือ
 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย จาก ฝ่ายข่าว@GasThai.com
 พุธ, 1/10/2557
 เวลา :
17:05
 IP:
171.97.46.94

 

แก้ไข / ลบคำตอบ

 คำตอบที่ 2
      
 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย จาก ฝ่ายข่าว@GasThai.com
 พุธ, 1/10/2557
 เวลา :
17:06
 IP:
171.97.46.94

 

แก้ไข / ลบคำตอบ

 คำตอบที่ 3
      
 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย จาก ฝ่ายข่าว@GasThai.com
 พุธ, 1/10/2557
 เวลา :
17:07
 IP:
171.97.46.94

 

แก้ไข / ลบคำตอบ

 คำตอบที่ 4
      
 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย จาก ฝ่ายข่าว@GasThai.com
 พุธ, 1/10/2557
 เวลา :
17:30
 IP:
171.97.46.94

 

แก้ไข / ลบคำตอบ

 คำตอบที่ 5
      
 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย จาก ฝ่ายข่าว@GasThai.com
 พุธ, 1/10/2557
 เวลา :
17:30
 IP:
171.97.46.94

 

แก้ไข / ลบคำตอบ

 คำตอบที่ 6
      
 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย จาก ฝ่ายข่าว@GasThai.com
 พุธ, 1/10/2557
 เวลา :
17:31
 IP:
171.97.46.94

 

แก้ไข / ลบคำตอบ

 คำตอบที่ 7
      
 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย จาก ฝ่ายข่าว@GasThai.com
 พุธ, 1/10/2557
 เวลา :
17:32
 IP:
171.97.46.94

 

แก้ไข / ลบคำตอบ

 คำตอบที่ 8
      
 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย จาก ฝ่ายข่าว@GasThai.com
 พุธ, 1/10/2557
 เวลา :
17:33
 IP:
171.97.46.94

 

แก้ไข / ลบคำตอบ

 คำตอบที่ 9
      
 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย จาก ฝ่ายข่าว@GasThai.com
 พุธ, 1/10/2557
 เวลา :
17:33
 IP:
171.97.46.94

 

แก้ไข / ลบคำตอบ

 คำตอบที่ 10
      
 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย จาก ฝ่ายข่าว@GasThai.com
 พุธ, 1/10/2557
 เวลา :
17:34
 IP:
171.97.46.94

 

แก้ไข / ลบคำตอบ

 คำตอบที่ 11
      
 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย จาก ฝ่ายข่าว@GasThai.com
 พุธ, 1/10/2557
 เวลา :
17:35
 IP:
171.97.46.94

 

แก้ไข / ลบคำตอบ

 คำตอบที่ 12
      
 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย จาก ฝ่ายข่าว@GasThai.com
 พุธ, 1/10/2557
 เวลา :
17:36
 IP:
171.97.46.94

 

แก้ไข / ลบคำตอบ

 คำตอบที่ 13
      
 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย จาก ฝ่ายข่าว@GasThai.com
 พุธ, 1/10/2557
 เวลา :
17:39
 IP:
171.97.46.94

 

แก้ไข / ลบคำตอบ

 คำตอบที่ 14
      
 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย จาก ฝ่ายข่าว@GasThai.com
 พุธ, 1/10/2557
 เวลา :
17:40
 IP:
171.97.46.94

 

แก้ไข / ลบคำตอบ

 คำตอบที่ 15
      
 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย จาก ฝ่ายข่าว@GasThai.com
 พุธ, 1/10/2557
 เวลา :
17:43
 IP:
171.97.46.94

 

แก้ไข / ลบคำตอบ

 คำตอบที่ 16
      
 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย จาก ฝ่ายข่าว@GasThai.com
 พุธ, 1/10/2557
 เวลา :
17:43
 IP:
171.97.46.94

 

แก้ไข / ลบคำตอบ

 คำตอบที่ 17
      
 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย จาก ฝ่ายข่าว@GasThai.com
 พุธ, 1/10/2557
 เวลา :
17:44
 IP:
171.97.46.94

 

แก้ไข / ลบคำตอบ

 คำตอบที่ 18
      
 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย จาก ฝ่ายข่าว@GasThai.com
 พุธ, 1/10/2557
 เวลา :
17:47
 IP:
171.97.46.94

 

แก้ไข / ลบคำตอบ

 คำตอบที่ 19
      
 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย จาก ฝ่ายข่าว@GasThai.com
 พุธ, 1/10/2557
 เวลา :
17:48
 IP:
171.97.46.94

 

แก้ไข / ลบคำตอบ

 คำตอบที่ 20
      
 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อยคำถามนี้มีทั้งหมด 20 คำตอบ ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก >>> 1  คลิ๊กเพื่อดูหน้าถัดไปเพื่อความปลอดภัยในการนำเสนอข้อมูลของผู้ใช้ GasThai.Com สมาชิกเวบเท่านั้น จึงจะตั้งกระทู้ และ ตอบคำถามได้ครับ

สำหรับท่านที่สมัครสมาชิกแล้ว Login Click ที่นี่
สำหรับท่านที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิก สมัครสมาชิก Click ที่นี่


ช่างแป๊ะ หมากกระจาย
(ทีมงานช่าง จากอู่ชัย หมากกระจาย)

โทร 086 404 6278
ปั้ม G Gas
แก๊สใสสะอาด

ที่สุดในโลก ทุกสาขาทั่วไทย แถมฟรีกาแฟ รับบัตรเครดิต
บริษัท พรศักดิ์ อ่อนนุช จำกัด
ติดต่อ

Tel:02-726-1594-95, 02-726-1599
versusthailand
อุปกรณ์ติดตั้ง LPG/NGV และน้ำมันเครื่องสำหรับรถยนต์ใช้แก็ส

Tel:090-2949429 081-6151054
สันติการช่าง
02-286-94692 081-658-5666 ,081-922-9753
ปั้ม G Gas
แก๊สใสสะอาด

ที่สุดในโลก ทุกสาขาทั่วไทย แถมฟรีกาแฟ รับบัตรเครดิต
พื้นที่ว่างให้ลงโฆษณา
ติดต่อ

Tel:081-6419681
รถติดแก็ส LPG ครบ 10 ปี ไม่ต้องเปลี่ยนถัง
โดย สไมล์แก็สออโต้ 02-9862601-2

งามวงศ์วานสองก๊าซ
ติดต่อ

Tel:02-5915313 02-9511208 086-8884950
หจก.ธง.ออโต้เซอร์วิส
ติดตั้ง วิศวกร ตรวจแก็สประจำปี ตรวจถัง อายุเกิน 10 ปี ติดต่อ

Tel: 02-892-1727-8Loading...


หน้าแรก || สมัครสมาชิก || LOGIN || LOGOUT || เปลี่ยนไอคอนส่วนตัว || เกี่ยวกับลิขสิทธิ์บทความภาพถ่าย || ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้เว็บ || เกี่ยวกับเรา || ติดต่อโฆษณา
แจ้งปัญหาการใช้งาน GasThai.Com หรือขอความรู้และขอคำปรึกษารถยนต์ติดแก๊ส LPG/NGV ติดต่อ :::>>>Email::: webmaster@GasThai.Com   หรือ   ติดต่อเรา(Contact Us)
Copy Right © Gasthai.com December 2005   Counter View Stats Truehits.Net  (Online 706 คน)