1 ตุลาคม 57 กลุ่มเวทีปฏิรูปพลังภาคประชาชน เดินทางไปยื่นหนังสือต่อนายกรัฐมนตรีในธรรมเนียบรัฐบาล

เครื่องมือในการใช้งาน website =>> สมัครสมาชิก | Login | Logout | เปลี่ยนไอคอนประจำตัว | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อโฆษณา         View Stats by Truehits.Netจาก two
พุธที่ , 1/10/2557
เวลา : 17:03
 IP:

171.97.46.94
อ่านแล้ว = 1969 ครั้ง

แจ้งตรวจสอบกระทู้
 แจ้งลบ
ส่งหาเพื่อน ส่งหาเพื่อน

       กลุ่มปฏิรูปพลังเดินทางไปยื่นหนังสือต่อนายกรัฐมนตรีในธรรมเนียบรัฐบาล

กลุ่มเวทีปฏิรูปพลังงานภาคประชาชน

วันที่ 1 ตุลาคม 2557

เรื่อง ขอให้นำข้อเสนอของภาคประชาชนไปดำเนินการแก้ไขปัญหาพลังงานด้วยแนวทางที่ยั่งยืนต่อการ พัฒนาประเทศ

กราบเรียน ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี

ตามที่นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ประธานกรรมการ บมจ. ปตท. ได้ให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนว่า การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นประชาชน ในเวทีปฏิรูปพลังงาน ณ สโมสรกองทัพบก ได้ข้อสรุปจากภาคประชาชนแล้ว พร้อมนำเสนอนายกรัฐมนตรีนั้น กลุ่มเวทีปฏิรูปพลังงานภาคประชาชน ขอยืนยันว่า ทางกลุ่มมิได้เห็นพ้องหรือมีข้อตกลงในเรื่องผลสรุปของงานเสวนากับนายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ แต่อย่างใด เนื่องจากเวลาในการอภิปรายจำกัด และเป็นการสื่อเพียงด้านเดียว ภาคประชาชนไม่สามารถโต้แย้งและแสดงเหตุผลประกอบได้ อีกทั้งข้อมูลของภาครัฐที่สื่อสารสู่สาธารณะไม่ครบถ้วนในหลายประการ เช่น น้ำมัน - ก๊าซจะหมดไปในแปดปี ซึ่งความจริงแล้วกลับกลายเป็นเรื่องสัมปทานจะหมดอายุ ปตท. นำเข้าน้ำมันดิบมากเพราะการใช้ของประชาชน ทั้งที่ความเป็นจริงได้รวมเอาปริมาณน้ำมันดิบที่กลั่นเพื่อการส่งออกขายต่างชาติมูลค่ากว่า 3 แสนล้านบาทเข้ามาด้วย ส่วนเรื่องกรรมสิทธิ์ปิโตรเลียมในระบบสัมปทานที่รัฐตอบว่าเป็นของรัฐ โดยการยกข้อกฎหมายก่อนการให้สัมปทานมา แต่ผู้แทนของรัฐกลับละเลยในการให้ข้อมูลว่า หลังจากให้สัมปทานเอกชนสามารถนำปิโตรเลียมที่ขุดได้ทั้งหมดไปขายเป็นรายได้ของบริษัท ด้วยการให้ข้อมูลดังกล่าวอาจจะทำให้รัฐบาล ตัดสินใจผิดพลาดในการกำหนดนโยบายพลังงาน และยังผลให้ประชาชนเดือดร้อนทุกหย่อมหญ้า รวยกระจุก จนกระจาย ทำให้ทรัพยากรของชาติกลับสร้างความเหลื่อมล้ำในสังคมไทยให้มากยิ่งขึ้น
กลุ่มเวทีปฏิรูปพลังงานภาคประชาชน มีความเห็นว่า นโยบายด้านพลังงานที่ดำเนินการอยู่ในขณะนี้ ขาดความความโปร่งใส และไม่เป็นธรรมต่อประชาชนในฐานะเจ้าของทรัพยากร ซึ่งกระทบโดยตรงต่อสิทธิมนุษยชน อีกทั้งยังกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แหล่งท่องเที่ยง และแหล่งอาหาร ซึ่งไม่เป็นแนวทางที่ยั่งยืนต่อการพัฒนาประเทศ
กลุ่มจึงขอเสนอแนวทางการปฏิรูปพลังงานเฉพาะประเด็นเร่งด่วนเพื่อไปดำเนินการแก้ไขปัญหาพลังงานด้วยแนวทางที่ยั่งยืนต่อการพัฒนาประเทศ ดังต่อไปนี้
เรื่องที่ 1 สาธารณะสมบัติของแผ่นดินและท่อขนส่งปิโตรเลียม
1 ให้ ปตท.ส่งคืนท่อก๊าซ โรงแยกก๊าซ และสาธารณะสมบัติทั้งหมดก่อนแปรรูป คืนให้แก่กระทรวงการคลัง ตามความเห็นของ สตง. (ตามเอกสารแนบ 1) นอกจากนี้ ผู้ตรวจการแผ่นดินได้มีหนังสือระบุว่า กระทรวงการคลัง กระทรวงพลังงาน และปตท.มิได้ปฏิบัติตามมติ ครม.วันที่ 18 ธันวาคม 2550 โดย ปตท.ได้รายงานเท็จต่อศาลว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้ดำเนินการตามคำพิพากษาครบถ้วนแล้ว(ตามเอกสารแนบ 2)
2 ยกเลิกมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช) ในการแบ่งแยกท่อก๊าซของ ปตท.มาตั้งบริษัทใหม่เพราะไม่สามารถกระทำได้เนื่องจากเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดินตามคำพิพากษา เพราะหากดำเนินการอาจเข้าข่ายความผิดอาญามาตรา 157

เรื่องที่ 2 การบริหารทรัพยากรปิโตรเลียมเพื่อการพึ่งตนเอง
1 ให้เปิดเผยรายละเอียดการประมูลและสัญญาสัมปทาน เนื่องจากการดำเนินการที่ผ่านมาขาดความโปร่งใสเพราะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชน ขณะที่บริษัทผู้รับสัมปทานมีกำไรสูง ต้นทุนน้อย เช่น กรณีกลุ่มบริษัท ปตท. (ตามเอกสารแนบ 3)
2 แหล่งปิโตรเลียมใหม่ ให้ใช้ระบบแบ่งปันผลผลิตในการจัดการ แทนระบบสัมปทาน เช่นเดียวกับมาตรฐานอาเซียน เพื่อคงกรรมสิทธิ์ปิโตรเลียมที่ขุดได้เป็นของรัฐ ทำให้รัฐได้น้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติส่วนใหญ่มาฟรี รัฐจึงสามารถกำหนดราคาและการจัดสรรที่เป็นธรรมต่อประชาชนในฐานะเจ้าของทรัพยากรได้ (ตามเอกสารแนบ 4)
3 สัมปทานปิโตรเลียมที่ใกล้หมดอายุสัมปทาน แต่ยังมีน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติเหลืออยู่ให้ ทำการจ้างผลิต เช่นเดียวกับแนวทางของมาเลเซีย จะทำให้รัฐได้น้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติทั้งหมดมาใช้พัฒนาประเทศ แนวทางนี้จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการนำเข้าพลังงานได้มากกว่าสัมปทาน อีกทั้งรัฐสามารถจำหน่ายก๊าซที่ได้ให้แก่การไฟฟ้าได้โดยตรง จะทำให้ลดต้นทุนค่าไฟฟ้าลงได้ทันที
4 สัมปทานปิโตรเลียมที่ดำเนินการอยู่ให้เอกชนดำเนินการต่อไป โดยต้องเปิดเผยสัญญาสัมปทานด้วย (จึงไม่กระทบต่อการลงทุนของเอกชนไทยและต่างชาติที่มีอยู่แต่อย่างใด)
5 ในระบบแบ่งปันผลผลิต ให้ใช้การประมูลผลประโยชน์ของรัฐแทนการประกวดที่ใช้ในระบบสัมปทาน เพื่อสร้างความโปร่งใสในการคัดเลือกบริษัทเอกชน (ภาครัฐเรียกว่าการประมูลสัมปทาน แต่แท้จริงแล้วเป็นการประกวดที่มีกรรมการให้คะแนน ซึ่งมีความสุ่มเสี่ยงต่อการประพฤติมิชอบ)
6 การชะลอสัมปทานรอบใหม่สามารถกระทำได้ โดยไม่เกิดผลกระทบ อย่างที่รัฐกล่าวอ้างเนื่องจากปัจจุบันมีการผลิตปิโตรเลียมประมาณ 1 ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบ จากพื้นที่สัมปทาน 1.8 หมื่นตารางกิโลเมตร ยังมีสัมปทานที่ให้ไปแล้วอีกกว่า 9.8 หมื่นตารางกิโลเมตร จึงเห็นได้ว่ายังมีพื้นที่รอการผลิตอีกกว่า 5 เท่าตัว (ตามเอกสารแนบ 5)

กลุ่มเวทีปฏิรูปพลังงานภาคประชาชน เห็นว่า การเร่งออกสัมปทานใหม่และเร่งต่ออายุสัมปทานเก่าจะยิ่งสร้างความเสียหายต่อประเทศในระยะยาว

เรื่องที่ 3 แนวทางปรับโครงสร้างราคาน้ำมัน LPG NGV และปลดหนี้กองทุนน้ำมัน เพื่อความเป็นธรรมทั้งภาคประชาชนและผู้ประกอบการ
1. ให้ปรับลดการจัดเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันจากประชาชน เพื่อลดราคาน้ำมันทุกชนิด และให้รัฐบาลมีความชัดเจนในเรื่องการนำกองทุนไปอุดหนุน และส่งเสริมพลังงานทางเลือกอื่นๆ เพื่อลดการใช้น้ำมัน และลดดุลการค้าที่จะต้องนำเข้าน้ำมันดิบ
2. ให้จัดสรรการใช้ LPG ในประเทศของผู้ใช้ ภาคครัวเรือน ขนส่ง อุตสาหกรรมทั่วไป และอุตสาหกรรมปิโตรเคมีใหม่ โดยคำนึงถึงประโยชน์ทางตรงต่อภาคประชาชนในฐานะเจ้าของทรัพยากรที่แท้จริงเป็นอันดับแรก
3. เสนอให้เก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันเพิ่มในส่วน ผู้ใช้ LPG ภาคปิโตรเคมี ในอัตราเดียวกับอุตสาหกรรมอื่น เพื่อความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และจะทำให้กองทุนน้ำมันมีสถานะมั่นคง
4. ให้ศึกษาโครงสร้าง ราคา LPG ใหม่ทั้งระบบ โดยเริ่มจาก ต้นทุนปากหลุม ค่าผ่านท่อก๊าซ โรงแยกก๊าซ และส่วนที่มาจากโรงกลั่นน้ำมัน และต้นทุนการนำเข้า พร้อมทั้งเปิดเผยผลการศึกษาต่อประชาชน
5. ให้ศึกษาโครงสร้าง ราคา NGV ภาคขนส่งใหม่ เพราะยังไม่มีข้อสรุปใดๆที่เป็นที่น่าเชื่อถือและยอมรับว่า ราคาสะท้อนต้นทุนที่แท้จริง ราคาขายปลีก กก.ละเท่าใด และต้นทุนเกิดจากปัญหาการบริหารจัดการภายในของปตท.เองหรือไม่
6. กลุ่มเวทีปฏิรูปพลังงานภาคประชาชน มีข้อเสนอ ในเรื่องการลดราคาน้ำมัน การแก้ไขปัญหากองทุนน้ำมันติดลบแบบยั่งยืน (ตามเอกสารแนบ 6)
7. อุตสาหกรรมปิโตรเคมีในกลุ่ม ปตท.ได้ประโยชน์อย่างมหาศาลจากทรัพยากรใต้พื้นแผ่นดินไทย เนื่องจากมีสิทธิซื้อก๊าซหุงต้มก่อนกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นในราคาต่ำเพียงกิโลกรัมละ 19 บาท ส่งผลให้ก๊าซหุงต้มขาดแคลนจนเป็นเหตุให้ประชาชนต้องใช้ก๊าซนำเข้าซึ่งสร้างภาระให้กองทุนน้ำมันอย่างมาก โดยราคาที่อุตสาหกรรมปิโตรเคมีในกลุ่ม ปตท. ซื้อนี้ถูกกว่าปิโตรเคมีของกลุ่มปูนซิเมนต์ไทย และยังถูกกว่าอุตสาหกรรมอื่นของประชาชน จึงควรปรับราคาก๊าซของอุตสาหกรรมทุกประเภทให้จ่ายในอัตราเดียวกันคือราคาตลาดโลก ส่งผลให้ราคาน้ำมันปรับลดลงและไม่ต้องขึ้นราคา LPG กับภาคประชาชน


เรื่องที่ 4 แนวทางแก้ปัญหาธรรมาภิบาลในการจัดการพลังงานของชาติ
1. มีบทลงโทษแก่ข้าราชการและคณะกรรมการด้านพลังงานชุดต่างๆ ห้ามมีผลประโยชน์ทับซ้อนในธุรกิจพลังงานโดยเด็ดขาด
2. ให้ตรวจสอบการใช้เงินกองทุนด้านพลังงานทุกกองทุนให้มีความเหมาะสม เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน อีกทั้งดำเนินการลงโทษข้าราชการที่เกี่ยวข้องในการนำเงินกองทุนไปใช้ผิดวัตถุประสงค์อย่างเฉียบขาด (ตามเอกสารแนบ 7)

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับความร่วมมือจากท่านเป็นอย่างดี จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ ดำเนินการเพื่อคืนความสุข ความเป็นธรรม ให้ประชาชน และชาติบ้านเมือง

ขอแสดงความนับถือ
กลุ่มเวทีปฏิรูปพลังงานภาคประชาชน

หม่อมหลวงกรกสิวัฒน์ เกษมศรี
นายวีระ สมความคิด
พท.พญ.กมลพรรณ ชีวพันธ์ศรี
นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์
นายรุ่งชัย จันทสิงห์
นายอิฐบูรณ์ อ้นวงษา
นายบรรยง อัมพรตระกูล


 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย


  

S.C.C ปทุมธานี
ติดตั้ง วิศวกร ตรวจแก็สประจำปี ตรวจถัง อายุเกิน 10 ปี

Tel: 0-2978-1578-9,08-1333-9593
หจก.สไมล์แก็สออโต้
ลาดปล้าเค้า 7
ตรวจสภาพเเก๊สประจำปี LPG/NGV ถังเเก๊ส10ปี ตรอ.ต่อภาษี พรบ.
โทร.085-9082957,096-7783099

ช่างแป๊ะ หมากกระจาย
(ทีมงานช่าง จากอู่ชัย หมากกระจาย)

โทร 086 404 6278
หจก.ธง.ออโต้เซอร์วิส
ติดตั้ง วิศวกร ตรวจแก็สประจำปี ตรวจถัง อายุเกิน 10 ปี ตรอ.พรบ.ติดต่อ

Tel: 02-892-1727-8
พื้นที่ว่างให้ลงโฆษณา
ติดต่อ

Tel:081-6419681 จาก ฝ่ายข่าว@GasThai.com
 พุธ, 1/10/2557
 เวลา :
17:04
 IP:
171.97.46.94

 

แก้ไข / ลบคำตอบ

 คำตอบที่ 1
       คุณปานเทพให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวในการมายื่นหนังสือ
 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย จาก ฝ่ายข่าว@GasThai.com
 พุธ, 1/10/2557
 เวลา :
17:05
 IP:
171.97.46.94

 

แก้ไข / ลบคำตอบ

 คำตอบที่ 2
      
 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย จาก ฝ่ายข่าว@GasThai.com
 พุธ, 1/10/2557
 เวลา :
17:06
 IP:
171.97.46.94

 

แก้ไข / ลบคำตอบ

 คำตอบที่ 3
      
 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย จาก ฝ่ายข่าว@GasThai.com
 พุธ, 1/10/2557
 เวลา :
17:07
 IP:
171.97.46.94

 

แก้ไข / ลบคำตอบ

 คำตอบที่ 4
      
 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย จาก ฝ่ายข่าว@GasThai.com
 พุธ, 1/10/2557
 เวลา :
17:30
 IP:
171.97.46.94

 

แก้ไข / ลบคำตอบ

 คำตอบที่ 5
      
 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย จาก ฝ่ายข่าว@GasThai.com
 พุธ, 1/10/2557
 เวลา :
17:30
 IP:
171.97.46.94

 

แก้ไข / ลบคำตอบ

 คำตอบที่ 6
      
 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย จาก ฝ่ายข่าว@GasThai.com
 พุธ, 1/10/2557
 เวลา :
17:31
 IP:
171.97.46.94

 

แก้ไข / ลบคำตอบ

 คำตอบที่ 7
      
 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย จาก ฝ่ายข่าว@GasThai.com
 พุธ, 1/10/2557
 เวลา :
17:32
 IP:
171.97.46.94

 

แก้ไข / ลบคำตอบ

 คำตอบที่ 8
      
 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย จาก ฝ่ายข่าว@GasThai.com
 พุธ, 1/10/2557
 เวลา :
17:33
 IP:
171.97.46.94

 

แก้ไข / ลบคำตอบ

 คำตอบที่ 9
      
 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย จาก ฝ่ายข่าว@GasThai.com
 พุธ, 1/10/2557
 เวลา :
17:33
 IP:
171.97.46.94

 

แก้ไข / ลบคำตอบ

 คำตอบที่ 10
      
 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย จาก ฝ่ายข่าว@GasThai.com
 พุธ, 1/10/2557
 เวลา :
17:34
 IP:
171.97.46.94

 

แก้ไข / ลบคำตอบ

 คำตอบที่ 11
      
 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย จาก ฝ่ายข่าว@GasThai.com
 พุธ, 1/10/2557
 เวลา :
17:35
 IP:
171.97.46.94

 

แก้ไข / ลบคำตอบ

 คำตอบที่ 12
      
 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย จาก ฝ่ายข่าว@GasThai.com
 พุธ, 1/10/2557
 เวลา :
17:36
 IP:
171.97.46.94

 

แก้ไข / ลบคำตอบ

 คำตอบที่ 13
      
 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย จาก ฝ่ายข่าว@GasThai.com
 พุธ, 1/10/2557
 เวลา :
17:39
 IP:
171.97.46.94

 

แก้ไข / ลบคำตอบ

 คำตอบที่ 14
      
 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย จาก ฝ่ายข่าว@GasThai.com
 พุธ, 1/10/2557
 เวลา :
17:40
 IP:
171.97.46.94

 

แก้ไข / ลบคำตอบ

 คำตอบที่ 15
      
 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย จาก ฝ่ายข่าว@GasThai.com
 พุธ, 1/10/2557
 เวลา :
17:43
 IP:
171.97.46.94

 

แก้ไข / ลบคำตอบ

 คำตอบที่ 16
      
 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย จาก ฝ่ายข่าว@GasThai.com
 พุธ, 1/10/2557
 เวลา :
17:43
 IP:
171.97.46.94

 

แก้ไข / ลบคำตอบ

 คำตอบที่ 17
      
 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย จาก ฝ่ายข่าว@GasThai.com
 พุธ, 1/10/2557
 เวลา :
17:44
 IP:
171.97.46.94

 

แก้ไข / ลบคำตอบ

 คำตอบที่ 18
      
 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย จาก ฝ่ายข่าว@GasThai.com
 พุธ, 1/10/2557
 เวลา :
17:47
 IP:
171.97.46.94

 

แก้ไข / ลบคำตอบ

 คำตอบที่ 19
      
 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย จาก ฝ่ายข่าว@GasThai.com
 พุธ, 1/10/2557
 เวลา :
17:48
 IP:
171.97.46.94

 

แก้ไข / ลบคำตอบ

 คำตอบที่ 20
      
 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อยคำถามนี้มีทั้งหมด 20 คำตอบ ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก >>> 1  คลิ๊กเพื่อดูหน้าถัดไปเพื่อความปลอดภัยในการนำเสนอข้อมูลของผู้ใช้ GasThai.Com สมาชิกเวบเท่านั้น จึงจะตั้งกระทู้ และ ตอบคำถามได้ครับ

สำหรับท่านที่สมัครสมาชิกแล้ว Login Click ที่นี่
สำหรับท่านที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิก สมัครสมาชิก Click ที่นี่

  

S.C.C ปทุมธานี
ติดตั้ง วิศวกร ตรวจแก็สประจำปี ตรวจถัง อายุเกิน 10 ปี

Tel: 0-2978-1578-9,08-1333-9593
หจก.สไมล์แก็สออโต้
ลาดปล้าเค้า 7
ตรวจสภาพเเก๊สประจำปี LPG/NGV ถังเเก๊ส10ปี ตรอ.ต่อภาษี พรบ.
โทร.085-9082957,096-7783099

ช่างแป๊ะ หมากกระจาย
(ทีมงานช่าง จากอู่ชัย หมากกระจาย)

โทร 086 404 6278
หจก.ธง.ออโต้เซอร์วิส
ติดตั้ง วิศวกร ตรวจแก็สประจำปี ตรวจถัง อายุเกิน 10 ปี ตรอ.พรบ.ติดต่อ

Tel: 02-892-1727-8
พื้นที่ว่างให้ลงโฆษณา
ติดต่อ

Tel:081-6419681
Loading...


หน้าแรก || สมัครสมาชิก || LOGIN || LOGOUT || เปลี่ยนไอคอนส่วนตัว || เกี่ยวกับลิขสิทธิ์บทความภาพถ่าย || ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้เว็บ || เกี่ยวกับเรา || ติดต่อโฆษณา
แจ้งปัญหาการใช้งาน GasThai.Com หรือขอความรู้และขอคำปรึกษารถยนต์ติดแก๊ส LPG/NGV ติดต่อ :::>>>Email::: webmaster@GasThai.Com   หรือ   ติดต่อเรา(Contact Us)
Copy Right © Gasthai.com December 2005   Counter View Stats Truehits.Net  (Online  คน)