การสัมมนา เรื่อง จับตายุทธการกินรวบประเทศไทย ตอน การขึ้นราคาก๊าซ NGV และ LPG

เครื่องมือในการใช้งาน website =>> สมัครสมาชิก | Login | Logout | เปลี่ยนไอคอนประจำตัว | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อโฆษณา         View Stats by Truehits.Netจาก twonews
พุธที่ , 11/1/2555
เวลา : 13:51
 IP:

58.9.213.177
อ่านแล้ว = 7432 ครั้ง

แจ้งตรวจสอบกระทู้
 แจ้งลบ
ส่งหาเพื่อน ส่งหาเพื่อน

       คณะกรรมาธิการศึกษา ตรวจสอบเรื่องการทุจริต และเสริมสร้างธรรมาภิบาล โดยคณะอนุกรรมาธิการเสริมสร้างธรรมาภิบาลด้านพลังงาน

โครงการสัมมนา
เรื่อง “จับตายุทธการกินรวบประเทศไทย
ตอน การขึ้นราคาก๊าซ NGV และ LPG”
จัดโดย
คณะกรรมาธิการศึกษา ตรวจสอบเรื่องการทุจริต และเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา
โดย คณะอนุกรรมาธิการเสริมสร้างธรรมาภิบาลด้านพลังาน
ร่วมกับ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค และเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน
วันพุธที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๔.๐๐ นาฬิกา
ณ โรงแรมเอเชีย ถนนพญาไท กรุงเทพมหานคร
-----------------------------
๑. หลักการและเหตุผล
ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๔ เห็นชอบตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ(กพช.) ให้ปรับขึ้นราคาขายปลีกก๊าซเอ็นจีวีจากราคา ๘.๕๐ บาท/กิโลกรัมเพิ่มอีกกิโลกรัมละ ๖ บาท รวมเป็น ๑๔.๕๐ บาท/กิโลกรัม โดยให้ทยอยปรับขึ้นราคาขายปลีกก๊าซ NGV เดือนละ ๐.๕๐ บาท/กิโลกรัม ตั้งแต่วันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๕ จนถึงธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๕ รวม ๑๒ ครั้ง พร้อมทั้งให้เริ่มปรับขึ้นราคาขายปลีกก๊าซ LPG หรือก๊าซหุงต้มสำหรับภาคขนส่ง เดือนละ ๐.๗๕ บาท/กิโลกรัม (๐.๔๑ บาท/ลิตร) โดยปรับตั้งแต่วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๕ พร้อมกับการขึ้นราคา NGV จนไปสู่ต้นทุนโรงกลั่นน้ำมัน ด้วยเหตุผลว่า เพื่อให้ราคาจำหน่ายสะท้อนต้นทุนที่แท้จริง
การประกาศปรับขึ้นราคาก๊าซ NGV และ LPG ดังกล่าว ส่งผลให้กลุ่มประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการขนส่งได้อออกมาแสดงความคิดเห็นคัดค้านเนื่องจากเห็นว่า เป็นการปรับขึ้นราคาก๊าซอย่างไม่เป็นธรรมและส่งผลกระทบต่อต้นทุนการประกอบการ และจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อเนื่องถึงประชาชนในระยะยาว ซึ่งชุมนุมสหกรณ์บริการเดินรถแห่งประเทศไทย จำกัด ได้มีหนึงสือร้องเรียนถึงคณะกรรมาธิการศึกษา ตรวจสอบเรื่องการทุจริต และเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา เพื่อขอให้ศึกษาตรวจสอบนโยบายการปรับขึ้นราคาก๊าซของรัฐบาลดังกล่าวว่ามีความเป็นธรรมต่อประชาชนหรือไม่
ในช่วง ๓ ปีที่ผ่านมา คณะอนุกรรมาธิการเสริมสร้างธรรมาภิบาลด้านพลังงาน ในคณะกรรมาธิการศึกษา ตรวจสอบเรื่องการทุจริต และเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา ได้ศึกษาตรวจสอบ เรื่อง “ธรรมาภิบาลในระบบพลังงานของประเทศ” และได้จัดทำเป็นรายงานเสนอต่อที่ประชุมวุฒิสภา ๒ เล่ม โดยเล่มที่ ๑ คือรายงานศึกษาเรื่อง “ธรรมาภิบาลในระบบพลังงานของประเทศ ภาคแรก” ที่ประชุมวุฒิสภา มีมติเห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ ๒๖ (สมัยสามัญทั่วไป) เมื่อวันอังคารที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๓ และเล่มที่ ๒ คือ รายงานศึกษารื่อง “ธรรมาภิบาลในระบบพลังงานของประเทศ ภาคสอง” ที่ประชุมวุฒิสภามีมติเห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญทั่วไป) เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๓ ต่อมา รายงานการศึกษาทั้งสองฉบับดังกล่าว ได้ถูกจัดพิมพ์รวมเป็นเล่มเดียวกันและเผยแพร่ในการสัมมนา เรื่อง “ปัญหาราคาก๊าซ LPG : ความจริงที่รัฐบาลปกปิด” ซึ่งคณะกรรมาธิการฯจัดขึ้นเมื่อเมื่อวันพุธที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๔ ครั้งที่รัฐบาลประกาศให้งดการจัดเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงจากน้ำมันสำเร็จรูป ๓ ชนิด คือ น้ำมันเบนซิน ๙๑ น้ำมันเบนซิน ๙๕ และน้ำมันดีเซล และมีแผนลอยตัวเชื้อเพลิงทุกประเภทในอนาคตรวมทั้งก๊าซ LPG และ NGV นั้น
จากผลการศึกษาและจากการจัดประชุมสัมมนาหลายครั้งที่ผ่านมาของคณะกรรมาธิการฯ พบว่า นโยบายการลอยตัวเชื้อเพลิงทุกประเภทของรัฐบาล ซึ่งรวมถึงการประกาศให้ปรับขึ้นราคาก๊าซ LPG และ NGV ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงทางเลือก โดยอ้างถึงความต้องการให้ราคาเชื้อเพลิงสะท้อนถึงต้นทุนที่แท้จริง โดยใช้ฐานข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนรอบด้าน และขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน จะส่งผลกระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างใหญ่หลวง
ดังนั้น เพื่อให้ประชาชน สื่อมวลชน และสังคมได้เข้าถึงข้อมูลปัญหาในกิจการพลังงานของประเทศอย่างครบถ้วนรอบด้าน รวมทั้งให้ทราบถึงปัญหาโครงสร้างราคาก๊าซธรรมชาติที่ถูกบิดเบือน คณะกรรมาธิการฯ จึงเห็นสมควรให้มีการจัดสัมมนา เรื่อง “จับตายุทธการกินรวบประเทศไทย ตอน การขึ้นราคาก๊าซ NGV และ LPG” ร่วมกับ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค และเครือข่ายผู้บริโภคทั่วประเทศ เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อนำไปสู่การกำหนดนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริงต่อไป

๒.วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างราคาก๊าซ LPG และก๊าซ NGV
๒. เพื่อนำเสนอข้อมูลข้อเท็จจริงด้านโครงสร้างราคาก๊าซ LPG และก๊าซ NGV ของประเทศไทยที่ไม่ได้มีการกล่าวถึงในระดับนโยบายของรัฐบาล
๓. เพื่อรวบรวมจัดทำเป็นข้อเสนอรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

ผู้นำเสนอ
๑. นางสาวรสนา โตสิตระกูล ประธานคณะกรรมาธิการศึกษา ตรวจสอบเรื่องการทุจริต และเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา
๒. นายพิชัย นริพทะพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน*
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ *
๔. นายวิฑูรย์ แนวพานิช ประธานกรรมการ ชุมนุมสหกรณ์บริการเดินรถแห่งประเทศไทย จำกัด และประธานเครือข่ายสหกรณ์แท็กซี่ในเขตกรุงเทพฯ
๕. นายธนโชติ วนาวัฒน์ นายกสมาคมเครื่องปั้นดินเผาลำปาง *
๖. นายอิฐบูรณ์ อ้นวงษา เลขานุการคณะอนุกรรมาธิการเสริมสร้างธรรมาภิบาลด้านพลังงาน
หมายเหตุ * อยู่ระหว่างการติดต่อผู้เข้าร่วมสัมมนา จำนวน ๑๕๐ คน
๑. สมาชิกวุฒิสภา
๒. กรรมาธิการ อนุกรรมาธิการ ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการ ผู้ชำนาญการประจำคณะกรรมาธิการ
๓. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ผู้แทนสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)
- ผู้แทนกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน
- ผู้แทน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
- ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย
- ผู้แทนองค์การผู้บริโภค
- ผู้แทนองค์กรสิ่งแวดล้อม
๔. กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ ได้แก่ กลุ่มรถโดยสารสาธารณะ กลุ่มที่อยู่อาศัย
กลุ่มสมาคมผู้ค้าก๊าซและน้ำมันรายย่อย กลุ่มอุตสาหกรรมขนาดกลาง เป็นต้น
๕. สื่อมวลชน
๖. ประชาชนที่สนใจทั่วไป

งบประมาณ
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

วัน เวลา และสถานที่จัดสัมมนา
วันพุธที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐¬¬ - ๑๔.๐๐ นาฬิกา ณ โรงแรมเอเชีย ถนนพญาไท กรุงเทพมหานคร

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
เพื่อให้สาธารณชนได้เข้าใจและเข้าถึงข้อมูลในเชิงนโยบายและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแผนลอยตัวเชื้อเพลิงทุกประเภทของรัฐบาลที่ส่งผลกระทบต่อประชาชน แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย


  

S.C.C ปทุมธานี
ติดตั้ง วิศวกร ตรวจแก็สประจำปี ตรวจถัง อายุเกิน 10 ปี

Tel: 0-2978-1578-9,08-1333-9593
หจก.สไมล์แก็สออโต้
ลาดปล้าเค้า 7
ตรวจสภาพเเก๊สประจำปี LPG/NGV ถังเเก๊ส10ปี ตรอ.ต่อภาษี พรบ.
โทร.085-9082957,096-7783099

ช่างแป๊ะ หมากกระจาย
(ทีมงานช่าง จากอู่ชัย หมากกระจาย)

โทร 086 404 6278
หจก.ธง.ออโต้เซอร์วิส
ติดตั้ง วิศวกร ตรวจแก็สประจำปี ตรวจถัง อายุเกิน 10 ปี ตรอ.พรบ.ติดต่อ

Tel: 02-892-1727-8
พื้นที่ว่างให้ลงโฆษณา
ติดต่อ

Tel:081-6419681 จาก twonews(twonews)
 พุธ, 11/1/2555
 เวลา :
13:53
 IP:
58.9.213.177

 

แก้ไข / ลบคำตอบ

 คำตอบที่ 1
       jzTtWKFC
 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย จาก twonews(twonews)
 พุธ, 11/1/2555
 เวลา :
13:54
 IP:
58.9.213.177

 

แก้ไข / ลบคำตอบ

 คำตอบที่ 2
       jzTtWKFC
 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย จาก twonews(twonews)
 พุธ, 11/1/2555
 เวลา :
13:54
 IP:
58.9.213.177

 

แก้ไข / ลบคำตอบ

 คำตอบที่ 3
       jzTtWKFC
 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย จาก twonews(twonews)
 พุธ, 11/1/2555
 เวลา :
13:55
 IP:
58.9.213.177

 

แก้ไข / ลบคำตอบ

 คำตอบที่ 4
       jzTtWKFC
 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย จาก twonews(twonews)
 พุธ, 11/1/2555
 เวลา :
13:56
 IP:
58.9.213.177

 

แก้ไข / ลบคำตอบ

 คำตอบที่ 5
       jzTtWKFC
 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย จาก twonews(twonews)
 พุธ, 11/1/2555
 เวลา :
13:57
 IP:
58.9.213.177

 

แก้ไข / ลบคำตอบ

 คำตอบที่ 6
       jzTtWKFC
 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย จาก twonews(twonews)
 พุธ, 11/1/2555
 เวลา :
13:58
 IP:
58.9.213.177

 

แก้ไข / ลบคำตอบ

 คำตอบที่ 7
       jzTtWKFC
 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย จาก twonews(twonews)
 พุธ, 11/1/2555
 เวลา :
13:58
 IP:
58.9.213.177

 

แก้ไข / ลบคำตอบ

 คำตอบที่ 8
       jzTtWKFC
 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย จาก twonews(twonews)
 พุธ, 11/1/2555
 เวลา :
13:59
 IP:
58.9.213.177

 

แก้ไข / ลบคำตอบ

 คำตอบที่ 9
       jzTtWKFC
 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย จาก twonews(twonews)
 พุธ, 11/1/2555
 เวลา :
13:59
 IP:
58.9.213.177

 

แก้ไข / ลบคำตอบ

 คำตอบที่ 10
       jzTtWKFC
 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย จาก twonews(twonews)
 พุธ, 11/1/2555
 เวลา :
14:00
 IP:
58.9.213.177

 

แก้ไข / ลบคำตอบ

 คำตอบที่ 11
       jzTtWKFC
This is a really intelligent way to anwser the question.  แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย จาก twonews(twonews)
 พุธ, 11/1/2555
 เวลา :
14:01
 IP:
58.9.213.177

 

แก้ไข / ลบคำตอบ

 คำตอบที่ 12
       jzTtWKFC
 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย จาก twonews(twonews)
 พุธ, 11/1/2555
 เวลา :
14:01
 IP:
58.9.213.177

 

แก้ไข / ลบคำตอบ

 คำตอบที่ 13
       jzTtWKFC
 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย จาก twonews(twonews)
 พุธ, 11/1/2555
 เวลา :
14:02
 IP:
58.9.213.177

 

แก้ไข / ลบคำตอบ

 คำตอบที่ 14
       jzTtWKFC
 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย จาก twonews(twonews)
 พุธ, 11/1/2555
 เวลา :
14:03
 IP:
58.9.213.177

 

แก้ไข / ลบคำตอบ

 คำตอบที่ 15
       jzTtWKFC
 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย จาก twonews(twonews)
 พุธ, 11/1/2555
 เวลา :
14:04
 IP:
58.9.213.177

 

แก้ไข / ลบคำตอบ

 คำตอบที่ 16
       jzTtWKFC
 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย จาก twonews(twonews)
 พุธ, 11/1/2555
 เวลา :
14:05
 IP:
58.9.213.177

 

แก้ไข / ลบคำตอบ

 คำตอบที่ 17
       jzTtWKFC
 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย จาก twonews(twonews)
 พุธ, 11/1/2555
 เวลา :
14:05
 IP:
58.9.213.177

 

แก้ไข / ลบคำตอบ

 คำตอบที่ 18
       jzTtWKFC
 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย จาก twonews(twonews)
 พุธ, 11/1/2555
 เวลา :
14:06
 IP:
58.9.213.177

 

แก้ไข / ลบคำตอบ

 คำตอบที่ 19
       jzTtWKFC
 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย จาก WebMaster GasThai.Com(webmaster)
 ศุกร์, 13/1/2555
 เวลา :
20:42
 IP:
61.90.125.32

 

แก้ไข / ลบคำตอบ

 คำตอบที่ 20
       jzTtWKFC

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย จาก WebMaster GasThai.Com(webmaster)
 ศุกร์, 13/1/2555
 เวลา :
21:32
 IP:
61.90.125.32

 

แก้ไข / ลบคำตอบ

 คำตอบที่ 21
       jzTtWKFC

ผมเลยอยากถาม ผู้บริหารและผู้มีอำนาจ ว่า พวกท่าน พอเพียงหรือยัง
จาก : webmaster(webmaster) 13/1/2555 21:34:32 [61.90.125.32]
 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย จาก WebMaster GasThai.Com(webmaster)
 จันทร์, 16/1/2555
 เวลา :
19:17
 IP:
58.9.69.1

 

แก้ไข / ลบคำตอบ

 คำตอบที่ 22
       jzTtWKFC

ขอสะท้อนราคาที่เป็นจริง มันเป็นแต่เพียงการพูด แล้วราคาน้ำมันล่ะ น้ำมันดิบเท่านี้ กลั่นแล้วต้องเท่านี้ มันเป็นเพียง การกำหนดให้สูงเข้าไว้ การทำให้มลภาวะน้อยลงมันเป็นสิ่งที่รัฐต้องทำ และส่วนที่ได้คืนมา ค่ารักษาที่ลดลงจากงบของกระทรวงสาธารณะสุขล่ะ ไปไหน
จาก : 17/1/2555 8:41:57 [125.26.178.220]
 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย จาก WebMaster GasThai.Com(webmaster)
 อังคาร, 17/1/2555
 เวลา :
10:52
 IP:
58.9.145.55

 

แก้ไข / ลบคำตอบ

 คำตอบที่ 23
       jzTtWKFC

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย จาก WebMaster GasThai.Com(webmaster)
 อังคาร, 17/1/2555
 เวลา :
10:59
 IP:
58.9.145.55

 

แก้ไข / ลบคำตอบ

 คำตอบที่ 24
       jzTtWKFC

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย จาก toomtam76(toomtam76)
 พุธ, 18/1/2555
 เวลา :
17:30
 IP:
58.8.89.211

 

แก้ไข / ลบคำตอบ

 คำตอบที่ 25
       jzTtWKFC

ขอบคุณครับ ชัดเจน
จาก : ganmas(ganmas) 20/1/2555 16:27:32 [119.46.145.56]
 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อยคำถามนี้มีทั้งหมด 33 คำตอบ ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก >>> 1  2  คลิ๊กเพื่อดูหน้าถัดไปเพื่อความปลอดภัยในการนำเสนอข้อมูลของผู้ใช้ GasThai.Com สมาชิกเวบเท่านั้น จึงจะตั้งกระทู้ และ ตอบคำถามได้ครับ

สำหรับท่านที่สมัครสมาชิกแล้ว Login Click ที่นี่
สำหรับท่านที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิก สมัครสมาชิก Click ที่นี่

  

S.C.C ปทุมธานี
ติดตั้ง วิศวกร ตรวจแก็สประจำปี ตรวจถัง อายุเกิน 10 ปี

Tel: 0-2978-1578-9,08-1333-9593
หจก.สไมล์แก็สออโต้
ลาดปล้าเค้า 7
ตรวจสภาพเเก๊สประจำปี LPG/NGV ถังเเก๊ส10ปี ตรอ.ต่อภาษี พรบ.
โทร.085-9082957,096-7783099

ช่างแป๊ะ หมากกระจาย
(ทีมงานช่าง จากอู่ชัย หมากกระจาย)

โทร 086 404 6278
หจก.ธง.ออโต้เซอร์วิส
ติดตั้ง วิศวกร ตรวจแก็สประจำปี ตรวจถัง อายุเกิน 10 ปี ตรอ.พรบ.ติดต่อ

Tel: 02-892-1727-8
พื้นที่ว่างให้ลงโฆษณา
ติดต่อ

Tel:081-6419681
หน้าแรก || สมัครสมาชิก || LOGIN || LOGOUT || เปลี่ยนไอคอนส่วนตัว || เกี่ยวกับลิขสิทธิ์บทความภาพถ่าย || ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้เว็บ || เกี่ยวกับเรา || ติดต่อโฆษณา
แจ้งปัญหาการใช้งาน GasThai.Com หรือขอความรู้และขอคำปรึกษารถยนต์ติดแก๊ส LPG/NGV ติดต่อ :::>>>Email::: webmaster@GasThai.Com   หรือ   ติดต่อเรา(Contact Us)
Copy Right © Gasthai.com December 2005   Counter View Stats Truehits.Net  (Online  คน)