ThaiEnergyS.Com : เว็บศูนย์ข้อมูลพลังงานไทย รวบรวมบทความวิชาการ คลิ๊ปรายการเรื่องพลังงาน ของไทยจาก ประชาชน กลุ่มเครือข่ายภาคประชาชน นักวิชาการด้านพลังงาน ข่าวสาร คำชี้แจง บทความจากภาครัฐ เอกชน รวดเร็ว เที่ยงตรง ด้วยความเป็นธรรม

website กลุ่มปฏิรูปพลังงาน ::: กลุ่มปฏิรูปพลังงานเพื่อความยั่งยืน || กลุ่มจับตาปฏิรูปพลังงานไทย || กลุ่มธรรมาภิบาลพลังงานไทย ::: Truehits.Net

 
Member
Username 
Password 
SAVE

 


สภาปฏิรูปพลังไทย ภาคประชาชน ยืนหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีจี้ยับยั้งสัมปทานครั้งที่ 21 Click ดูรายละเอียดสภาปฏิรูปพลังไทย ภาคประชาชน ร่วมกับศูนย์พิทักษ์ผู้บริโภค มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ยื่นหนังสือต่อผู็ตรวจการแผ่นดิน ให้ตรวจสอบการให้ข้อมูลของกระทรวงพลังงาน Click ดูรายละเอียด


div align=center>
กลุ่มเวทีปฏิรูปพลังภาคประชาชน เดินทางไปยื่นหนังสือต่อนายกรัฐมนตรีในธรรมเนียบรัฐบาล Click ดูรายละเอียดสำหรับประชาชนที่สนใจและได้ติดตามข่าวทางช่อง 7 สี ช่วงประเด็นเด็ด 7 สี รายงานข่าวว่า ... .พ.ท.รัฐเขต แจ้งจำรัส นำทีมเข้าตรวจสอบแหล่งขุดเจาะน้ำ อ.วิเชียร์บุรี ครับ Click ดูรายละเอียด


โครงสร้างราคาน้ำมันล่าสุด
หน่วยวัดทางพลังงานที่ควรรู้จัก
สถิติการใช้พลังงาน
ค่าความร้อนของน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซ
ประวัติการพัฒนากิจการด้านพลังงานไทย
คำอธิบายรายละเอียดน้ำมัน
ราคา NGV ย้อนหลัง
ราคาน้ำมันย้อนหลัง
ความเป็นมาของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
ราคาน้ำมันวันนี้
ฐานะกองทุนน้ำมัน ล่าสุด
ข้อตกลงว่าด้วยความมั่นคงทางปิโตรเลียมของอาเซียน
การศึกษาการประเมินวงจรชีวิตการผลิตและการใช้เอทานอล
การเปิดเสรีในการผลิตและจำหน่ายเอทานอล
ตรวจสอบการนำเข้า ส่งออก น้ำมัน LPG LNG เวบกรมศุลกากร
ราคาแก๊ส LPG วันนี้
ราคาน้ำมันวันนี้ ทุกราย
สถิติการผลิต การนำเข้า การจำหน่าย การส่งออก (รายเดือน)
ข้อมูลพลังงานรายไตรมาส
ศูนย์ข้อมูลสถิติการใช้พลังงาน
โครงสร้างราคาพลังงาน update
ประกาศกระทรวงการคลังเกี่ยวกับพลังงาน
ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน
โครงการด้านไบโอดีเซล
ผลทดสอบการใช้ไบโอดีเซล
นโยบายพลังงานทดแทนด้านเชื้อเพลิงเอทานอล
การกำหนดคุณภาพมาตรฐานน้ำมันดีเซล
กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันเบนซิน

 

ปตท.
บางจาก
ไทยออย์
ศูนย์รวมข่าวสารพลังงานไทย
มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
กระทรวงพลังงาน
กรมการขนส่งทางบก
ข่าวสารพลังงานไทย
กรมธุรกิจพลังงาน
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน
โครงการมหาวิทยาลัยรวมพลังหารสอง ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
สถาบันปิโตรเลี่ยมแห่งปะเทศไทย
เช็คความเร็วอินเตอร์เน็ต

 


ภาพรวมระบบพลังงานไทย ไขข้อข้องใจโดย นายคุรุจิต นาครทรรพ รองปลัดกระทรวงพลังงาน 21-3-56
ความคืบหน้าการดำเนินคดีกับ ปตท. ที่ละเว้นการขออนุญาตกรมโรงงานอุตสาหกรรมและผิดกฏหมายผังเมือง ในการ ก่อสร้างและให้บริการ สถานี NGV แม่ข่าย จำนวน 19 แห่ง เอกสารชี้แจงต่ออนุกรรมการธิการ ตรวจสอบการพลังงาน เพื่อความเป็นธรรม คณะกรรมาธิการ การพลังงาน วุฒิสภา 19 ก.พ.2557
นโยบายพลังงานเกี่ยวกับราคาพลังงาน หลังปรับขึ้นแก๊ส LPG 1 กันยายน 2556 นี้
ข้อมูลการสำรวจ และผลิตปิโตรเลียม โดยกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
ข้อมูลรายละเอียดรายรับ-รายจ่ายเงินกองทุนฯ เดือนมกราคม – กรกฎาคม ปี 2556
รายละเอียดการสำรวจหาบเร่แผงลอยโดยสวนดุสิตโพล 17/5/2556
แผนการปรับโครงสร้างราคาแก๊ส LPG โดย สนพ.17/5/2556
รายละเอียดการการใช้เงินกองทุนน้ำมันเพื่อชดเชยผู้มีรายได้น้อย
แหล่งน้ำมันดิบที่ผลิตโดยกรมการพลังงานทหาร
รายงานภาพรวมการจัดหาและจำหน่ายน้ามันเชื้อเพลิง
สถานการณ์ด้านการสารวจและผลิตปิโตรเลียมของประเทศไทย ปัจจัยสนับสนุนและการต่อต้านจากข้อมูลที่คลาดเคลื่อนโดยกรมเชื้อเพลิงพลังงาน
การจัดเก็บ (ชดเชย) น้ามันเชื้อเพลิง โดยกองทุนน้ำมัน
คณะกรรมการปิโตรเลียมตามพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ.2514
คอนเดนเสท และ น้ามันดิบที่ผลิตในประเทศไทย
ความก้าวหน้าและแผนการดาเนินงาน NGV โดย ปตท.
การนำ TITAN™ Modules มาใช้งานสำหรับการขนส่งก๊าซธรรมชาติ.
ปริมาณการจัดหาก๊าซและการใช้ก๊าซทั้งระบบปี 2555 โดยกรมเชื้อเพลิงพลังงาน กระทรวงพลังงาน
การเตรียมพร้อมในช่วงการหยุดจ่ายก๊าซฯจากเมียนมาร์ โดยกระทรวงพลังงาน 26/2/56
สภาพระบบผลิตไฟฟ้าการทำงานแหล่งก๊าซสหภาพพม่า ช่วงวันที่ 5-14 เมษายน 2556 โดย กฟผ. 26/2/56
แผ่นพับที่ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค นำออกมารณรงค์ให้ความรู้ประชาชน เรื่องแก๊ส LPG
ข้อมูลการใช้ LPG 2555 ทุกภาส่วน นำฌสนอโดย ปตท.
ข้อมูลการใช้เงินกองทุนน้ำมัน ปี 2555 นำเสนอโดย สถาบันบริหารกองทุนน้ำมัน
ข้อมูลการปริมาณการนำเข้า LPG ในรูปโพรเพน บิวเทน ปี 2555 นำเสนอโดย กรมศุลกากร
ข้อมูลการผลิตการใช้ เชื่อเพลิงพลังงาน ปี 2555 นำเสนอโดย กรมธุรกิจพลังงาน
ข้อมูลการผลิตการใช้ LPG ปี 2555 และแนวทางปรับราคาปี 2556-2557 นำเสนอโดย สนพ.กระทรวงพลังงาน
ข้อมูลการผลิตการใช้ น้ำมัน LPG NGV ปี 2554 โดย สนพ.กระทรวงพลังงาน
งบการเงิน ปตท.2556
งบการเงิน ปตท.สผ.2556
งบการเงิน ปตท.โกบอล เคมีคอล 2556
งบการเงิน ปตท.2555
งบการเงิน ปตท.โกบอล เคมีคอล 2555
งบการเงิน ไทยออย2555

Downdload แผ่นพับชี้แจงคัดค้านการขึ้นราคาแก๊สLPGพร้อมชี้ทางออก

ศึกษาเรียนรู้และนำเสนอทางออกโครงสร้างราคาน้ำมัน แก๊ส LPG เพื่อความเป็นธรรม ฉบับปี 2556 โดยคุณนิจา webmaster GasThai.Com
มติ ครม. และความเป็นมาของโครงสร้างราคา LPG ภาคปิโตรเคมีที่เอาเปรียบประชาชน
รายงานบทสรุปการศึกษาต้นทุน NGV โดยสถาบันวิจัยจุฬาลงกรร์มหาวิทยาลัย
CBG ตัวใหม่แทน NGV และ ก๊าซ CBG ซีบีจีจะเป็นทางรอดประเทศไทย ได้หรือไม่ ?
สถานีหลักที่ให้บริการก๊าซ NGV ของ ปตท. ไม่ผ่านการขออนุญาตก่อสร้างจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม และผังเมือง คดี อยู่ในขั้นแจ้งความดำเนินคดี กับ 14 สถานีหลักของ ปตท. ทั่งประเทศ

 


ปฏิรูปประเทศไทย ช่วงที่1 พิมพ์เขียว สปช. ด้านพลังงานปฏิรูปประเทศไทย ช่วงที่2 พิมพ์เขียว สปช.ด้านพลังงานรายการต่างคนต่างคิด ตอน "เรื่องจริงพลังงานไทย เหตุใดสังคมจึงเห็นต่าง ตอน 1" 17-09-57 . AMARIN TVHDปฏิรูปประเทศไทย ช่วงที่1 ข้อเสนอแนวทางปฏิรูปพลังงานภาคประชาชน NEWS1 TV 02-10-2557ปฏิรูปประเทศไทย ช่วงที่2 ข้อเสนอแนวทางปฏิรูปพลังงานภาคประชาชน NEWS1 TV 03-10-2557เสวนาความจริงพลังงานไทย ชั้น 5 อิมพีเลี่ยมลาดพร้าว


เวทีเสวนาชำแหละโครงสร้างราคาพลังงานไทย


17 ม.ค. 55 สัมภาษณ์อิฐบูรณ์ อ้นวงษากรณีศาลปกครองไม่คุ้มครองชั่วคราวก­ารขึ้นราคาก๊าซ NGV และ LPG


เปิดโปง ปตท 1/ 2


เปิดโปง ปตท 2/ 2


สว.ส.รสนา โตสิตระกูล ส.ว.กทม.และประธานคณะกรรมการศึกษาตรวจสอบก­ารทุจริตและเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา และนายอิฐบูรณ์ อ้นวงษา หัวหน้าศูนย์พิทักษ์ผู้บริโภค มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ในรายการ "คนเคาะข่าว"


เสวนาพลังงานไทย เพื่อใคร ช่วงที่ 1


เสวนาพลังงานไทย เพื่อใคร ช่วงที่ 2


เสวนาพลังงานไทย เพื่อใคร ช่วงที่ 3


LPG NGV ?


เปิดโปงขบวนการปล้นพลังงานชาติ 1/2 .


เปิดโปงขบวนการปล้นพลังงานชาติ 2/2 .การประชุมคณะอนุกรรมาธิการ การพลังงาน วุฒิสภา พิจารณาโครงสร้างราคา LPG ก่อนปรับราคา 1 กันยายน 2556 สำหรับท่านที่สนใจเส้นทางการนำเข้า ชดเชย กำหนดราคาแต่ละภาคส่วน

 


 

 


พิมพ์เขียวปฎิรูปพลังงาน Click Download


12 พฤษภาคม 2557 แถลงข่าวเปิดตัว กลุ่มปฏิรูปพลังงานเพื่อความยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วย อดีด รมต.อธิบดี อดีดบอร์ด ปตท. ข้าราชการระดับสูง กระทรวงพลังงาน อดีดผู้บริหารริษัทพลังงาน ที่ปรึกษา นักวิชาการด้านพลังงาน Click เพื่อติดตามข้อมูลกลุ่มที่นี่ ครับ5 มิ.ย. 2557 พบกับ "ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์" อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ที่มาตอบทุกโจทย์ ทุกคำถาม ในประเด็น "ข้อเสนอปฏิรูป"พลังงาน"ถึง คสช." ในรายการ เผชิญหน้า Face Time กับ "ดนัย เอกมหาสวัสดิ์"4 มิ.ย.2557 ภาคประชาชนและนักวิชาการ เปิดตัว จับกลุ่มตาปฏิรูปพลังงานไทย (Thai Energy Reform Watch : TER WATCH) เพื่อจับตาและนำเสนอ การปฏิรูประบบพลังงานไทย ทั้งระบบ เพื่อประชาชน Click เพื่อติดตามข้อมูลกลุ่มที่นี่ ครับClick ดู VDO รายการตอบโจทย์ Thai PBS : "เคลียร์ก่อนยกเครื่อง" พลังงานไทยเพื่อความยั่งยืน (2) (11 มิ.ย. 2557) Click Click ดู VDO รายการตอบโจทย์ Thai PBSที่นี่ ครับศึกษาโครงสร้างที่ไม่เป็นธรรมและนำเสนอทางออกโครงสร้างราคาน้ำมัน แก๊ส LPG เพื่อความเป็นธรรม ฉบับปี 2556 VS จับผิด รมต.พลังาน หรือ สนพ.กระทรวงพลังงาน ที่ออกเอกสารเผยแพร่ เรื่อง ความจริงวันนี้ของ LPG วันนี้ บอก LPG ภาคปิโตรเคมี 24.93 บาท/กก. ใคร? ให้ข้อมูลเท็จต่อประชาชน ซึ่งขัดแย้งกับ รมต.พลังาน ที่ชี้แจงต่อที่ประชุม วุฒิสภา เมื่อ 28 พ.ย. 2555 ว่า LPG ภาคปิโตรเคมี ขายที่ 16.20 บาทต่อ กก.

Click อ่านบทความ วิเคราะห์ปัญหาและเสนอทางออก ครับงานชุมนุมใหญ่หยุดขึ้นราคาก๊าซ LPG ของเครือข่ายประชาชนเจ้าของพลังงานไทย วันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2556 หน้าสำนักงานใหญ่ ปตท ถนนวิภาวดีงานชุมนุมใหญ่หยุดขึ้นราคาก๊าซ LPG ของเครือข่ายประชาชนเจ้าของพลังงานไทย วันศุกร์ ที่ 23 lสิงหาคม 2556 หน้าสำนักงานใหญ่ ปตท ถนนวิภาวดีกิจกรรม ชาว facebook กับการปั่นต้านโลภ รวมพลังปั่นต้าน(พลังงาน)โลภ หยุดธุรกิจพลังงานกอบโกย 10,17,31 มีนาคม 2556เปิดปม : ตรวจสอบปัญหาน้ำมันแพง (27 พ.ค. 2556)Downdload บทความเรื่องประเทศไทยเรามีแหล่งพลังงานเพียงพอไหม ทรัพยากรธรรมชาติด้านพลังงานไทย ใครได้ผลประโยชน์ โดย ม.ล.กรกสิวัฒน์ เกษมศรี
เทปบันทึกรายการ คมชัดลึก ตอนทวงคืนพลังงาน ทาง Nation 19-03-2556


Downdload บทความเรื่องแก็สจากอ่าวไทยหายไปไหน ?
โดย คุณอิฐบูรณ์ อ้นวงษา มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค


Downdload บทความเรื่อง เจาะผลประโยชน์ทับซ้อนในกิจการพลังงาน
โดย คุณอิฐบูรณ์ อ้นวงษา มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค


เปิดหลักฐานปล้นประเทศไทย .ทาง FMTV


ทำไมคนไทยยังใช้นำมันเเพง@ชั่วโมงทำกินTPBS


ตอนใหม่ครับ ตอน ฟ้องเลยเฮีย มาดูกันว่า เฮียเพ้งจะฟ้องมั๊ยยย
ประชัย เลี่ยวไพรัตน์ แฉพลังงานไทย เพื่อคนไทย หรือเพื่อใคร ช่วงที่ 1


รายการค้านเพื่อใคร มองรัฐบาลกับแนวทางการแก้ปัญหาวิกฤตพลังงาน ช่วงปิดซ่อมแท่นขุดเจาะในพม่า Springnews TV


รายการค้านเพื่อใคร มองรัฐบาลกับแนวทางการแก้ปัญหาวิกฤตพลังงาน ช่วงปิดซ่อมแท่นขุดเจาะในพม่า Springnews TV


รายการค้านเพื่อใคร มองรัฐบาลกับแนวทางการแก้ปัญหาวิกฤตพลังงาน ช่วงปิดซ่อมแท่นขุดเจาะในพม่า Springnews TV


รายการค้านเพื่อประเทศไทย แลหน้า - เหลียวหลัง นโยบายพลังงาน SpringNewTV


การประชุมคณะอนุกรรมาธิการ การพลังงาน วุฒิสภา พิจารณาโครงสร้างราคา LPG ก่อนปรับราคา 1 กันยายน 2556 สำหรับท่านที่สนใจเส้นทางการนำเข้า ชดเชย กำหนดราคาแต่ละภาคส่วน อาจจะยาวหน่อยได้ความรู้ครับ

 


 


กลุ่มจับตาปฏิรูปพลังงานไทยสว.รสนา โตสิตระกูลสว.บุญยืน ศิริธรรมคุยกับหม่อมกรคุณอิฐบูรณ์ อ้นวงษา
มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
น.อ.วินัย เสวกวิพ.ท.รัฐเขต แจ้งจำรัส


ทวงคืนพลังงานไทยGoosoogong

คุณนินจา แก๊สไทยดอทคอม งาน " เสวนาถามตอบ ปัญหาพลังงานชาติ " ณ สโมสรกองทัพบก วิภาวดี กรุงเทพฯ 24 กันยายน 2557


งาน " เสวนาถามตอบ ปัญหาพลังงานชาติ " ณ สโมสรกองทัพบก วิภาวดี กรุงเทพฯ 27 สิงหาคม 2557


พลังงานปิโตรเลียมในมิติมนุษยชน เพื่อคืนความสุขสู่ประชาชน จัดโดย คณะอนุกรรมการปฏิบัติการยุทธศาสตร์ด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ วันที่ 25 กันยายน 2557 ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯชมรมวิศวฯจุฬา ร่วมปฏิรูปประเทศไทย เสวนาวิชาการ การปฏิรูปพลังงานเพื่อประชาชนอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน วันอังคารที่ 26 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพฯกิจกรรม ชาว facebook กับการปั่นต้านโลภ รวมพลังปั่นต้าน(พลังงาน)โลภ หยุดธุรกิจพลังงานกอบโกย 10,17,31 มีนาคม 2556


การประชุมหารือ เพื่อทำความเข้าใจ และหาทางออก โครงสร้างราคาพลังงานไทย ครั้งที่ 1 จัดโดย กระทรวงพลังงาน 6 มีนาคม 2556


ธันวาคม 2556 มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค รณรงค์คัดค้านการขึ้นราคา LPG พร้อมนำเสนอจริงเรื่อง LPG ประเทศไทยฉบับ 2556


24 ต.ค.2555 กลุ่มผู้ชุมนุนในนามเครือข่ายปฏิรูปพลังงานแห่งชาติ เดินขบวนคัดค้านการปรับขึ้นราคาแก๊สน้ำมันและไฟฟ้าแบบไม่เป็นธรรม


การสัมมนาราคาน้ำมันรัฐบาลจะสร้าง ความเป็นธรรมได้อย่างไร จัดโดย คณะกรรมาธิการศึกษา ตรวจสอบเรื่องการทุจริตและเสริมสร้างธรรมาภิบาล


เทปรายการตอบโจทย์ทีวีไทยกับ สว.รสนา โตสิตระกูล เรื่องโครงสร้างราคาน้ำมัน


การสัมมนาเรื่อง ก๊าซธรรมชาติของไทย ใครได้ประโยชน์ จัดโดย คณะกรรมาธิการศึกษา ตรวจสอบเรื่องการทุจริตและเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา


โครงการสัมมนา เรื่อง ท่อก๊าซธรรมชาติกับผลประโยชน์ทับซ้อน จัดโดย คณะกรรมาธิการศึกษา ตรวจสอบเรื่องการทุจริตและเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา
VDO บันทึกการประชุมหารือและชี้แจงของกระทรวงพลังงาน ปตท.
และกลุ่มเครือข่ายพลังงานภาคประชาชน 6 มีนาคม 2556


งานเสวนา เศรษฐศาสตร์การเมือง "พลังงานไทย เพื่อคนไทย หรือเพื่อใคร"...? ชมรมศิษย์เศรษฐศาสตร์การเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ โรงแรมตะวันนา 7 มิถุนายน 2556


เวทีสาธารณะเพื่อผู้บริโภค 30 มีนาคม 2556


เวทีสาธารณะเพื่อผู้บริโภค 30 มีนาคม 2556
วิกฤตดราม่าไฟฟ้าไทย: สังคมไทยได้อะไรเยอะกว่าที่คาด
ปิโตรเคมี: ขาใหญ่ LPG และความจริงวันนี้ที่ LPG ต้องขึ้นราคา โดย อ.เดชรัต สุขกำเนิด


Downdload บทความเรื่องแก็สจากอ่าวไทยหายไปไหน ?
โดย คุณอิฐบูรณ์ อ้นวงษา มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค


Downdload บทความเรื่อง เจาะผลประโยชน์ทับซ้อนในกิจการพลังงาน
โดย คุณอิฐบูรณ์ อ้นวงษา มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค


Downdload บทความเรื่องประเทศไทยเรามีแหล่งพลังงานเพียงพอไหม ทรัพยากรธรรมชาติด้านพลังงานไทย ใครได้ผลประโยชน์ โดย ม.ล.กรกสิวัฒน์ เกษมศรีแผ่นพับที่ สนพ.ออกมาชี้แจงประชาชนเพื่อทำความเข้าใจก่อนกรับขึ้นราคาแก๊ส LPG มิถุนยายน 2556 โดย สนพ. กระทรวงพลังงาน

ตรวจสอบโครงสร้างราคาน้ำมัน ภาษี และแก๊สล่าสุด update ทุกวัน
ตรวจสอบปริมาณการผลิต การใช้ แก๊สล่าสุด update ทุกวัน
ศูนย์ข้อมูลรถยนต์ใช้ LPG/NGV จัดทำโดย สำนักวิศวกรรมยานยนต์ กรมการขนส่งทางบก


Copy Right © ThaiEnergyS.Com December 2005   Counter View Stats Truehits.Net
Contact us ติดต่อเรา หรือ email: ThaiEnergyS@Hotmail.Com  (Online  คน)  วันพุธที่  17 สิงหาคม 2565
เกี่ยวกับเรา