เครื่องมือในการใช้งาน website =>> สมัครสมาชิก | Login | Logout | เปลี่ยนไอคอนประจำตัว | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อโฆษณา         View Stats by Truehits.Net
รถติดแก็ส LPG ครบ 10 ปี ไม่ต้องเปลี่ยนถัง ใช้ต่อไปอีก 5 ปี

จาก webmaster
จันทร์ที่ , 17/7/2560
เวลา : 22:33
 IP:

49.228.115.133
อ่านแล้ว = 1323433 ครั้ง

แจ้งตรวจสอบกระทู้
 แจ้งลบ
ส่งหาเพื่อน ส่งหาเพื่อน

       รถติดแก็ส LPG ครบ 10 ปี ไม่ต้องเปลี่ยนถัง

ถ้าเปลี่ยนถัง ใช้งบ 7,xxx -1x,xxx บาท
แต่เราสามารถนำรถเข้าไปให้วิศวกรที่ได้รับความเห็นชอบจากกรมขนส่งทางบก ตรวจ และทดสอบถังLPG ได้ จะเสียค่าตรวจทดสอบประมาณ 1,000-1,500 บาท (ขึ้นอยู่ว่าแจ้งกรมขนส่งฯไว้เท่าไหร่) โดยจะใช้ถังใบนั้นได้อีก5 ปี และตรวจใหม่ทุกๆ 5 ปี ไปเรื่อยๆคับ
ลักษณะถังที่จะตรวจผ่าน ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน มอก.370 ,ECE R 67 ,AS/NZS 1425 และ UL 2227 วิศวกรผู้ตรวจจะทราบดีคับ ซึ่งโดยส่วนใหญ่ ถังทุกใบ จะผ่านมาตรฐาน มอก. 370 อยู่แล้ว แต่จะตรวจผ่านหรือไม่ผ่าน หลักๆอยู่ ที่วาล์วถัง คือ ต้องมีลิ้นเปิดปิดระยะไกล(วาล์วเปิดปิดไฟฟ้า) วาล์วป้องกันการเติมเกิน 85% และวาล์ระบายความดันเกินเพื่อระบายแก็ส สาเหตุถ้าเกิดจากถังร้อนเกิน หรือไฟใหม้ เป็นต้น
หรือ ถ้าวาล์วของท่านมีลักษณะตามรูปด้านล่างนี้
ที่จะตรวจผ่านแน่ๆ ถ้าถังไม่ผุกร่อน ไม่บิดเบี้ยว หรือรอยสนิมเป็นหลุมลึก ถังโดนน้ำบ่อยๆเป็นสนิมใช้รถใกล้ทะเลฯลฯ โดยวิศวกร จะมีวิธีการทดสอบ ตามหลัก มอก.370 -2552 เช่นการทดสอบ Hydrostatic test การวัดความหนาของถัง ด้วย คลื่น อุลตร้าโซนิก ฯลฯ
มีตัวอย่างวาล์วที่ตรวจผ่าน ดังรูป 5รูป ด้านล่าง
และรูปวาล์วถังที่ตรวจไม่ผ่านชัวร์ๆ 2รูป คือมีอุปกรณ์ไม่ครบ ต้องแก้ไข หรือเปลี่ยนถังใหม่

หากมีข้องสงสัย
สอบถามได้ที่ วิศวกรผู้ตรวจ และทดสอบฯ NGV-LPG โทร. 086-6284277 หรือ
02-9862601-2 (หจก. สไมล์แก็ส ออโต้)
หรือ สอบถามหน่วยงานราชการ ที่
สำนักวิศวกรรมความปลอดภัย กรมการขนส่งทางบก. 02-2725751,02-2725752 ในเวลาราชการ
*****ช่วยแชร์ ถ้ามีเพื่อน หรือพวกๆ มีรถใช้ LPG ครบ10 ปี เพื่อเป็นข้อมูลครับ

update
2/2/2561

ประกาศกรมการขนส่งทางบก
เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาการตรวจและทดสอบ
และการออกหนังสือรับรองการตรวจและทดสอบส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์
ของรถที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิงตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์
พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้ 2 กุมภาพันธ์ 2561


หน้า ๙๓
เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๓๐๐ ง ราชกิจจานุเบกษา ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐
ข้อ 7 ให้เจ้าของรถหรือผู้ครอบครองรถนํารถมาทําการตรวจและทดสอบถังโดยผู้ตรวจและ
ทดสอบถัง เมื่อถังมีอายุใช้งานมาแล้วครบ ๑๐ ปี นับแต่วันที่ตรวจและทดสอบครั้งแรก หลังจากนั้นให้
ทําการตรวจและทดสอบถังทุก ๕ ปี
ข้อ 8 หนังสือรับรองการตรวจและทดสอบที่ได้ออกไว้ก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ
ให้ใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะครบกําหนดการตรวจและทดสอบครั้งต่อไป หรือให้สิ้นสุดเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงถัง
หรือส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ตามข้อ 6
ข้อ 9 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
สนิท พรหมวงษ์
อธิบดีกรมการขนส่งทางบก

ที่มา

http://apps.dlt.go.th/ngv/Car-LPG-23Dec51/lpg_car02.pdf


Update 26/2/2561

สรุปดังนี้นะครับ *** ถ้าไม่ได้อ่านตรงนี้จะเสียเวลามากนะครับ

1. กรณีเปลี่ยนถังใบใหม่ ให้นำใบวิศวกร ตรวจสอบการติดตั้งไปยื่นขนส่ง เขียนใบคำร้องดังตัวอย่างนะครับแล้วนำรถเข้าตรวจพร้อมเล่มสมุดทะเบียน สำเนาบตรประชาชน 1 ชุด เพราะจะมีการแก้ไขหมายเลขถังแก็สและลงบันทึกหลังเล่มสมุดจดทะเบียนว่า ใช้ถังเลขที่.....โดยวิศวกร......อย่าลืมนะครับ เอกสารมีอายุ 30 วันต้องรีบแจ้งขนส่งให้ทันนะครับ

2. กรณีท่านใช้ิธีตรวจถังแก๊ส LPG อายุเกิน 10 ปี เมื่อวิศวกรตรวจรับรองท่านจะสามารถใช้ถังแก๊ส LPG ใบนี้ได้ต่อไปอีก 5 ปี กรณีนี้ไม่ต้องนำรถเข้าตรวจและลงบันทึกใดๆที่ ขนส่ง เพราะว่าไม่มีการแก้ไขเลขถังแก๊ส LPG ในรายละเอียดของทะเบียนรถใดๆเลย นะครับ เพียงท่าน เก็บใบวิศวกรตรวจถังแก๊สและใบวิศวกรตรวจการติดตั้งระบบแก๊ส (ตัวจริงเอาไว้)เวลาจะเสียภาษี ให้ถ่ายสำเนาไปครับ พร้อม ใบ ตรอ.(กรณีรถเกิน 7 ปี) และ พรบ. เท่านั้นครับ..ชำระภาษีได้เลยทุกๆปี (กรณีใช้ใบตรวจแก๊สประเภท 1 ปี ต้องนำเอกสารชำระภาษีภายใน 30 วัน ก่อนเอกสารจะหมดอายุนะครับ)หมายเหตุ
อ้างอิงข้อมูลและไปติดต่อ และเข้าใช้บริการมาแล้วที่ ขนส่ง กรุงเทพฯ พื้นที่ตลิ่งชน ให้คำแนะนำมาแบบนี้ครับ
26/2/2561 มาแล้วครับ
ใบวิศวกรตรวจการติดตั้งระบบแกสมี 2 ประเภท คือ แบบ 1 ปี และ 5 ปี ใช่ไหมครับ
จาก : ekboon@yahoo.com(ekboon@yahoo.com) 11/1/2562 18:01:57 [27.55.35.229]
ตอบ ครับ ปัจจุบันนี้ เหลือแบบเดียวคือ 1 ปี ครับ
จาก : webmaster(webmaster) 10/7/2562 8:34:10 [184.22.249.181]
 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย


  

S.C.C ปทุมธานี
ติดตั้ง วิศวกร ตรวจแก็สประจำปี ตรวจถัง อายุเกิน 10 ปี

Tel: 0-2978-1578-9,08-1333-9593
หจก.สไมล์แก็สออโต้
ลาดปล้าเค้า 7
ตรวจสภาพเเก๊สประจำปี LPG/NGV ถังเเก๊ส10ปี ตรอ.ต่อภาษี พรบ.
โทร.085-9082957,096-7783099

ช่างแป๊ะ หมากกระจาย
(ทีมงานช่าง จากอู่ชัย หมากกระจาย)

โทร 086 404 6278
หจก.ธง.ออโต้เซอร์วิส
ติดตั้ง วิศวกร ตรวจแก็สประจำปี ตรวจถัง อายุเกิน 10 ปี ตรอ.พรบ.ติดต่อ

Tel: 02-892-1727-8
พื้นที่ว่างให้ลงโฆษณา
ติดต่อ

Tel:081-6419681 จาก kronkgan
 อาทิตย์, 27/5/2561
 เวลา :
10:56
 IP:
115.87.236.150

 

แก้ไข / ลบคำตอบ

 คำตอบที่ 26
       สอบถามเพื่อเป็นความรู้ สถานตรวจแก๊สบังคับให้ต่อภาษีกับเค้าถ้าไม่ต่อไม่ตรวจแก๊สให้​ เค้าบอกกลัวเอาใบตรวจไปทำอย่างอื่น​ มันเอาไปทำอย่างอื่นได้ด้วยหรอค่ะ​ แล้วปีหน้าเราต่อภาษีอีกเราจะเอาสำเนาที่ไหนไปแนบ​ เค้าบังคับกันอย่างนี้ทุกที่รึเปล่า​ ได้ค่าตรวจแก๊สแล้ว ยังบังคับให้จ่ายค่าบริการต่อภาษีอีก150​ ขอบคุณค่ะ

ใบวิศว ะ มีอายุ 30 วันครับ ตรวจแล้วใช้ได้ครังเดียวครับ ยกเว้น ใบตรวจถังแก็ส ใช้ได้ 5 ปี ให้ถ่ายสำเนา
จาก : webmaster(webmaster) 28/5/2561 16:49:28 [184.22.226.26]
สถานที่ตรวจมีหลายที่ หาที่อื่นครับ มีหลายที่ ครับ ราคาต่างกัน ตามความพอใจของลูกค้าครับ
จาก : webmaster(webmaster) 28/5/2561 16:50:56 [184.22.226.26]
 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย จาก WebMaster GasThai.Com
 พุธ, 10/7/2562
 เวลา :
08:37
 IP:
184.22.249.181

 

แก้ไข / ลบคำตอบ

 คำตอบที่ 27
       ขนส่งบางท้องที่
ลงท้ายเล่มให้ด้วย กรณีแจ้งใบวิศวะ ตรวจถังครับ
หากขนส่งไม่ได้ลงเล่มให้ ให้เก็บตัวจริงใบตรวจถังไว้ด้วยนะครับ ตอลดอายุ 5 ปี
เพื่อใช้ประกอบการตรวจระบบแก็ส ทุกๆปี ก่อนนำเสียภาษีประจำปี
 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย จาก WebMaster GasThai.Com
 พุธ, 10/7/2562
 เวลา :
08:40
 IP:
184.22.249.181

 

แก้ไข / ลบคำตอบ

 คำตอบที่ 28
       ศูนย์ตรวจระบบแก็ส เพื่อเสียภาษีประจำปี และ ตรอ. ครบวงจรที่นี่ที่เดียวใกล้ ขนส่งบางขุนเทียน

หจก.ธง.ออโต้เซอร์วิส

www.GasThai.Com/TRW

ศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจร รับติดตั้ง LPG/NGV วิศวกรตรวจระบบแก็ส เพื่อเสียภาษีประจำปี วิศวกรตรวจถังแก๊ส เกิน 10 ปี
จำหน่าย ยาง แม็ค ตั้งศูนย์ ถ่วงล้อ เช็คช่วงล่าง ซ่อมเครื่องยนต์ เปลี่ยนเครื่องยนต์ แอร์ แบตเตอร์รี่
ยกสูง โหลดเตี้ย โช้ค ลูกหมาก เบรก เจียรจานเบรก เพลาขับ รถยนต์ทุกชนิด

141/96 หมู่ที่ 6 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
โทร 02-892-1727-8 Fax: 02-892-1729

https://www.google.com/maps?q=13.650173000000001,100.43112499999999

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย จาก WebMaster GasThai.Com
 พุธ, 10/7/2562
 เวลา :
08:42
 IP:
184.22.249.181

 

แก้ไข / ลบคำตอบ

 คำตอบที่ 29
       สถานที่ ตรวจระบบแก็ส LPG/NGV ย่านงามวงศ์วานครับ

http://www.lpg-ngv.com/


 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย จาก WebMaster GasThai.Com
 พุธ, 10/7/2562
 เวลา :
08:44
 IP:
184.22.249.181

 

แก้ไข / ลบคำตอบ

 คำตอบที่ 30
       หจก.สไมล์แก็สออโต้
( อยู่ในปั๊มก๊าซ ปตท. NGV/LPG )
57/9 ม 5 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน 10220
โทร. 02-9862601-2
หรือ 086-628-4277,
0829771119. (วิศวกร)

ประสบการณ์ผู้ตรวจถัง LPG เจ้าแรกใน จว.กทม. 7. ปี
งานที่ตรวจได้
ผู้ตรวจและทดสอบ CNG/LPG. . ถัง CNG และ LPG. ทุกระบบ เจ้าแรก ของ กทม .
http://www.gasthai.com/article/html/637.html

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย จาก หว่อ
 อังคาร, 10/3/2563
 เวลา :
15:33
 IP:
103.28.100.6

 

แก้ไข / ลบคำตอบ

 คำตอบที่ 31
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อยคำถามนี้มีทั้งหมด 31 คำตอบ ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 2 จาก >>> 1  2  คลิ๊กเพื่อดูหน้าถัดไปเพื่อความปลอดภัยในการนำเสนอข้อมูลของผู้ใช้ GasThai.Com สมาชิกเวบเท่านั้น จึงจะตั้งกระทู้ และ ตอบคำถามได้ครับ

สำหรับท่านที่สมัครสมาชิกแล้ว Login Click ที่นี่
สำหรับท่านที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิก สมัครสมาชิก Click ที่นี่

  

S.C.C ปทุมธานี
ติดตั้ง วิศวกร ตรวจแก็สประจำปี ตรวจถัง อายุเกิน 10 ปี

Tel: 0-2978-1578-9,08-1333-9593
หจก.สไมล์แก็สออโต้
ลาดปล้าเค้า 7
ตรวจสภาพเเก๊สประจำปี LPG/NGV ถังเเก๊ส10ปี ตรอ.ต่อภาษี พรบ.
โทร.085-9082957,096-7783099

ช่างแป๊ะ หมากกระจาย
(ทีมงานช่าง จากอู่ชัย หมากกระจาย)

โทร 086 404 6278
หจก.ธง.ออโต้เซอร์วิส
ติดตั้ง วิศวกร ตรวจแก็สประจำปี ตรวจถัง อายุเกิน 10 ปี ตรอ.พรบ.ติดต่อ

Tel: 02-892-1727-8
พื้นที่ว่างให้ลงโฆษณา
ติดต่อ

Tel:081-6419681


Last update : 23/9/2556


Loading...


หน้าแรก || สมัครสมาชิก || LOGIN || LOGOUT || เปลี่ยนไอคอนส่วนตัว || เกี่ยวกับลิขสิทธิ์บทความภาพถ่าย || ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้เว็บ || เกี่ยวกับเรา || ติดต่อโฆษณา
แจ้งปัญหาการใช้งาน GasThai.Com หรือขอความรู้และขอคำปรึกษารถยนต์ติดแก๊ส LPG/NGV ติดต่อ :::>>>Email::: webmaster@GasThai.Com   หรือ   ติดต่อเรา(Contact Us)
Copy Right © Gasthai.com December 2005   Counter View Stats Truehits.Net  (Online  คน)