เครื่องมือในการใช้งาน website =>> สมัครสมาชิก | Login | Logout | เปลี่ยนไอคอนประจำตัว | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อโฆษณา         View Stats by Truehits.Net
ประกาศกรมการขนส่งทางบก รถติดแก็สใหม่หรือรถเก่า...ใบวิศวกรฯต้องตรวจทุกๆปีก่อนเสียภาษี

จาก webmaster
พฤหัสบดีที่ , 1/2/2561
เวลา : 17:46
 IP:

184.22.235.163
อ่านแล้ว = 733724 ครั้ง

แจ้งตรวจสอบกระทู้
 แจ้งลบ
ส่งหาเพื่อน ส่งหาเพื่อน

       ประกาศกรมการขนส่งทางบก
เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาการตรวจและทดสอบ
และการออกหนังสือรับรองการตรวจและทดสอบส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์
ของรถที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิงตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์
พ.ศ. 2560

ที่มา
http://apps.dlt.go.th/ngv/Car-LPG-23Dec51/lpg_car02.pdf แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

 จาก WebMaster GasThai.Com
 พฤหัสบดี, 1/2/2561
 เวลา :
17:50
 IP:
184.22.235.163

 

แก้ไข / ลบคำตอบ

 คำตอบที่ 1
       หน้า ๘๗
เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๓๐๐ ง ราชกิจจานุเบกษา ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐
ประกาศกรมการขนส่งทางบก
เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาการตรวจและทดสอบ
และการออกหนังสือรับรองการตรวจและทดสอบส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์
ของรถที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิงตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์
พ.ศ. 2560
ตามที่ได้มีประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และ
ระยะเวลาการตรวจและทดสอบ และการออกหนังสือรับรองการตรวจและทดสอบส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์
ของรถที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๑ ไว้แล้ว นั้น
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงแก้ไขข้อกําหนดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และ
ระยะเวลาการตรวจและทดสอบ และการออกหนังสือรับรองการตรวจและทดสอบส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์
ของรถที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเป็นเชื้อเพลิง เพื่อให้สามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบันทึกข้อมูล
ผลการตรวจและทดสอบ รายงานผลการตรวจและทดสอบ และออกหนังสือรับรองการตรวจและทดสอบ
ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ซึ่งจะทําให้การตรวจสอบการตรวจและทดสอบส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ของ
รถที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อาศัยอํานาจตามความใน
ข้อ ๘ และข้อ ๙ ของกฎกระทรวงกําหนดส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ของรถที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
เป็นเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๕๑ อธิบดีกรมการขนส่งทางบกจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข
และระยะเวลาการตรวจและทดสอบ และการออกหนังสือรับรองการตรวจและทดสอบส่วนควบและ
เครื่องอุปกรณ์ของรถที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๑
ข้อ ๒ ในประกาศนี้
“ถัง” หมายความว่า ถังหรือภาชนะบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว
“ส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์” หมายความว่า ส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ของรถที่ใช้
ก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิง
“การตรวจและทดสอบ” หมายความว่า การตรวจและทดสอบการติดตั้ง และการตรวจและ
ทดสอบถัง
“การตรวจและทดสอบการติดตั้ง” หมายความว่า การตรวจและทดสอบส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์
และการติดตั้งส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ของรถที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิง
“การตรวจและทดสอบถัง” หมายความว่า การตรวจและทดสอบถังหรือภาชนะบรรจุ
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว ของรถที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิง
“ผู้ตรวจและทดสอบ” หมายความว่า ผู้ได้รับหนังสือให้ความเห็นชอบการเป็นผู้ตรวจและ
ทดสอบส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ของรถที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิง
 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย จาก WebMaster GasThai.Com
 พฤหัสบดี, 1/2/2561
 เวลา :
17:51
 IP:
184.22.235.163

 

แก้ไข / ลบคำตอบ

 คำตอบที่ 2
       หน้า ๘๘
เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๓๐๐ ง ราชกิจจานุเบกษา ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐
“ผู้ตรวจและทดสอบทั่วไป” หมายความว่า ผู้ตรวจและทดสอบที่ไม่เป็นผู้ผลิตรถยนต์ซึ่งตรวจ
และทดสอบส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ และการติดตั้งส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ของรถที่ใช้ก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิงกับรถที่ผ่านกระบวนการผลิตเสร็จเรียบร้อยแล้ว
“ผู้ตรวจและทดสอบที่เป็นผู้ผลิต” หมายความว่า ผู้ตรวจและทดสอบที่เป็นผู้ผลิตรถยนต์ซึ่ง
ตรวจและทดสอบส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ และการติดตั้งส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ของรถที่ใช้ก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิงที่ผลิตจากโรงงานเป็นครั้งแรกก่อนการจดทะเบียน ซึ่งมีการกําหนดรหัสหรือ
รุ่นเป็นการเฉพาะ
“ผู้ตรวจและทดสอบถัง” หมายความว่า ผู้ตรวจและทดสอบถังหรือภาชนะบรรจุก๊าซปิโตรเลียม
เหลวที่ติดตั้งในรถที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิง
“ผู้ติดตั้ง” หมายความว่า ผู้ได้รับหนังสือให้ความเห็นชอบการเป็นผู้ติดตั้งส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์
ของรถที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิง
“ระบบสารสนเทศกรมการขนส่งทางบก” หมายความว่า ระบบงานที่กรมการขนส่งทางบก
จัดทําขึ้นเพื่อให้ผู้ตรวจและทดสอบบันทึกข้อมูลผลการตรวจและทดสอบ รายงานผลการตรวจและ
ทดสอบ และออกหนังสือรับรองการตรวจและทดสอบผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
“ระบบโทรทัศน์วงจรปิด” หมายความว่า ระบบการบันทึกภาพเคลื่อนไหวด้วยกล้องวงจรปิด
ที่สามารถเชื่อมต่อและส่งสัญญาณภาพไปยังระบบสารสนเทศกรมการขนส่งทางบกได้
ข้อ ๓ การตรวจและทดสอบต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
(๑) ตรวจสอบความถูกต้องของส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ของรถที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิงตามที่กรมการขนส่งทางบก
ประกาศกําหนด รวมทั้งตรวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ ของส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ ซึ่งต้องตรงตาม
หนังสือรับรองการติดตั้งส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์
(๒) ตรวจสอบความถูกต้องของการติดตั้งส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการติดตั้งตามที่กรมการขนส่งทางบกประกาศกําหนด
(๓) ตรวจพินิจภายนอกถัง ซึ่งต้องไม่ปรากฏข้อบกพร่องอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
(ก) ถังถูกไฟไหม้
(ข) ถังบิดเบี้ยวไมได่ ้รูปทรง หรือมีการดัดแปลงหรือต่อเติมถัง
(ค) มีหลุมบ่อโดดเดี่ยวลึกเกินร้อยละ ๕๐ ของความหนาผนังถังเดิม
(ง) มีรอยผุกร่อนเป็นแนวยาวตั้งแต่ ๗๕ มิลลิเมตรขึ้นไป และลึกเกินร้อยละ ๒๕ ของ
ความหนา ผนังถังเดิม หรือมีรอยผุกร่อนเป็นแนวยาวน้อยกว่า ๗๕ มิลลิเมตร และลึกเกินร้อยละ ๕๐
ของความหนาผนังถังเดิม
(จ) มีรอยผุกร่อนทั่วไปลึกเกินร้อยละ ๕๐ ของความหนาผนังถังเดิม
(ฉ) มีรอยบุบเว้าที่รอยเชื่อมลึกเกิน ๖ มิลลิเมตร
พอทราบไหมครับว่า สถาบัน ไหนอบรมผู้ตรวจสอบรถใช้ GAS บ้างครับ
จาก : Stee38(Stee38) 24/2/2561 2:31:30 [49.48.249.102]
 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย จาก WebMaster GasThai.Com
 พฤหัสบดี, 1/2/2561
 เวลา :
17:52
 IP:
184.22.235.163

 

แก้ไข / ลบคำตอบ

 คำตอบที่ 3
       หน้า ๘๙
เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๓๐๐ ง ราชกิจจานุเบกษา ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐
(ช) มีรอยบุบเว้าที่บริเวณอื่นลึกเกินร้อยละ ๑๐ ของความกว้างเฉลี่ยของรอยบุบเว้า
(ซ) มีรอยบาด รอยขูดขีด หรือทิ่มแทงลึกเกินร้อยละ ๕๐ ของความหนาผนังถังเดิม
หรือมีรอยดังกล่าวยาวตั้งแต่ ๗๕ มิลลิเมตรขึ้นไป และลึกเกินร้อยละ ๒๕ ของความหนาผนังถังเดิม
(ฌ) มีรอยรั่ว ซึม รอยร้าว รอยหักพับ หรือบวม
(ญ) จํานวนเกลียวของลิ้นถังที่กินกันลดลงจากที่ระบุไว้ หรือเมื่อขันเกลียวแน่นแล้วก๊าซ
รั่วซึม
(ฎ) ลิ้นเอียงจนเห็นได้ชัดเจน
(ฏ) โกร่งกําบังหรือฝาครอบเครื่องอุปกรณ์ที่ติดตั้งบนถังเสียรูป หลวม หรือมีรอยเชื่อม
ชํารุดหรือฐานถังชํารุดทําให้ถังเอียงจนเห็นได้ชัดเจน
(ฐ) อุปกรณ์ระบายความดันเสียหาย หรือเสียรูป หรือไม่ตรงตามที่ผู้ผลิตกําหนด
(ฑ) เครื่องหมายประจําถังลบเลือนอ่านได้ไม่ชัดเจน มีการแก้ไขโดยไม่ถูกต้อง
หรือมีข้อความไม่ถูกต้องตาม มอก. ๓๗๐
(๔) ทดสอบการรั่วของระบบเชื้อเพลิงก๊าซปิโตรเลียมเหลวด้วยการเติมก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือ
ก๊าซอื่นที่เหมาะสม เช่น ไนโตรเจน ให้มีความดันไม่น้อยกว่า ๗๐๐ กิโลปาสกาล (kPa) เป็นเวลาไม่น้อยกว่า
๑๐ นาที ต้องไม่ปรากฏว่ามีการรั่วของระบบเชื้อเพลิง
(๕) ตรวจสอบความถูกต้องของการติดเครื่องหมายแสดงการใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็น
เชื้อเพลิง
ข้อ ๔ การตรวจและทดสอบถังต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
(๑) ตรวจพินิจภายนอกถังแล้ว ต้องไม่ปรากฏข้อบกพร่องตามข้อ ๓ (๓)
(๒) ถังเปล่าต้องมีน้ําหนักไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕ ของน้ําหนักถังเดิม
(๓) ทดสอบความทนต่อความดันตามวิธีทดสอบของ มอก. ๓๗๐ ได้แก่
(ก) ทดสอบความดันพิสูจน์ด้วยความดัน ๓.๓๐ เมกะปาสกาล (MPa) เป็นเวลา ๓๐
วินาที ต้องไม่ปรากฏการบวม (Bulge) การบิดเบี้ยว (Distortion) หรือการรั่วซึม (Leakage)
(ข) ทดสอบการขยายตัวด้วยความดัน ๓.๓๐ เมกะปาสกาล (MPa) ปริมาตรการขยายตัว
ถาวรของถังต้องไม่เกิน ๑ ใน ๕,๐๐๐ ของความจุถัง
(ค) ทดสอบการรั่วซึมด้วยความดัน ๖๙๐ กิโลปาสกาล (kPa) แล้วต้องไม่ปรากฏการ
รั่วซึม
ข้อ ๕ ผู้ตรวจและทดสอบต้องดําเนินการตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) ผู้ตรวจและทดสอบทั่วไป
(ก) ทําการตรวจและทดสอบ ณ สถานที่ประกอบกิจการตามที่ระบุไว้ในหนังสือให้
ความเห็นชอบโดยบุคลากรของผู้ตรวจและทดสอบ โดยระหว่างดําเนินการตรวจและทดสอบให้ส่ง
 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย จาก WebMaster GasThai.Com
 พฤหัสบดี, 1/2/2561
 เวลา :
17:53
 IP:
184.22.235.163

 

แก้ไข / ลบคำตอบ

 คำตอบที่ 4
       หน้า ๙๐
เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๓๐๐ ง ราชกิจจานุเบกษา ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐
สัญญาณจากระบบโทรทัศน์วงจรปิดไปยังระบบสารสนเทศกรมการขนส่งทางบกตลอดเวลา และต้อง
จัดเก็บข้อมูลจากระบบโทรทัศน์วงจรปิดไว้ไม่น้อยกว่า ๑ ปี
(ข) ทําการตรวจและทดสอบเฉพาะรถที่ติดตั้งส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ โดยผู้ได้รับ
ความเห็นชอบการเป็นผู้ติดตั้งจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้น เว้นแต่กรณีเป็นรถที่ได้ติดตั้งส่วนควบและ
เครื่องอุปกรณ์ไว้แล้วก่อนวันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒ ก็ให้สามารถทําการตรวจและทดสอบได้
(ค) ปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการตรวจและทดสอบตามที่กําหนดไว้ในคู่มือปฏิบัติงาน
ตรวจและทดสอบ โดยใช้เครื่องมือเครื่องใช้และสิ่งอํานวยความสะดวกของผู้ตรวจและทดสอบ
(ง) เมื่อตรวจและทดสอบรถแต่ละคันเสร็จสิ้น ให้ผู้ตรวจและทดสอบวินิจฉัยผลการตรวจ
และทดสอบ โดยต้องบันทึกข้อมูลผลการตรวจและทดสอบ และบันทึกข้อบกพร่องกรณีรถไม่ผ่าน
การตรวจและทดสอบ (ถ้ามี) ลงในระบบสารสนเทศกรมการขนส่งทางบกทันที
(จ) รถที่ผ่านการตรวจและทดสอบ ให้ผู้ตรวจและทดสอบออกหนังสือรับรองการตรวจและ
ทดสอบจากระบบสารสนเทศกรมการขนส่งทางบก ให้แก่เจ้าของรถหรือผู้นํารถเข้ารับการตรวจและ
ทดสอบพร้อมติดเครื่องหมายผ่านการตรวจและทดสอบการติดตั้งตามแบบท้ายประกาศนี้ที่ด้านในซ้ายของ
กระจกกันลมหน้า และเครื่องหมายผ่านการตรวจและทดสอบถังตามแบบท้ายประกาศนี้ที่ถังทุกใบให้
เห็นได้อย่างชัดเจน
สําหรับรถที่ไม่ผ่านการตรวจและทดสอบ ให้ผู้ตรวจและทดสอบแจ้งผลการตรวจและทดสอบ
และข้อบกพร่องของรถคันนั้น พร้อมจัดพิมพ์รายงานผลการตรวจและทดสอบการติดตั้งจากระบบ
สารสนเทศกรมการขนส่งทางบกให้แก่เจ้าของรถหรือผู้นํารถเข้ารับการตรวจและทดสอบ และหากพบถัง
ไม่ปลอดภัยต่อการใช้งาน เนื่องจากมีข้อบกพร่อง ชํารุด หรือเสียหายจนไม่สามารถใช้งานต่อไปได้
ให้พ่นอักษรสีขาวคําว่า “ห้ามใช้ถัง” ไว้ที่ถังในตําแหน่งที่เห็นได้อย่างชัดเจน
(ฉ) จัดเก็บค่าบริการตรวจและทดสอบตามอัตราที่กําหนดท้ายหนังสือให้ความเห็นชอบการ
เป็นผู้ตรวจและทดสอบ
(๒) ผู้ตรวจและทดสอบที่เป็นผู้ผลิต
(ก) ทําการตรวจและทดสอบ ณ สถานที่ประกอบกิจการตามที่ระบุไว้ในหนังสือให้
ความเห็นชอบ โดยบุคลากรของผู้ตรวจและทดสอบ
(ข) ทําการตรวจและทดสอบเฉพาะรถที่ติดตั้งส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ โดยผู้ได้รับ
ความเห็นชอบการเป็นผู้ติดตั้งจากกรมการขนส่งทางบก ซึ่งเป็นผู้ติดตั้งที่เป็นผู้ผลิตรถยนต์ที่ผลิตขึ้นเอง
ในประเทศไทยเท่านั้น
(ค) เมื่อตรวจและทดสอบรถแต่ละคันเสร็จสิ้น ให้ผู้ตรวจและทดสอบวินิจฉัยผลการตรวจ
และทดสอบ โดยต้องบันทึกข้อมูลผลการตรวจและทดสอบลงในระบบสารสนเทศกรมการขนส่งทางบก
ทันท
 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย จาก WebMaster GasThai.Com
 พฤหัสบดี, 1/2/2561
 เวลา :
17:53
 IP:
184.22.235.163

 

แก้ไข / ลบคำตอบ

 คำตอบที่ 5
       หน้า ๙๑
เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๓๐๐ ง ราชกิจจานุเบกษา ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐
(ง) ออกหนังสือรับรองการตรวจและทดสอบตามแบบท้ายประกาศนี้ ให้แก่เจ้าของรถหรือ
ผู้นํารถเข้ารับการตรวจและทดสอบ และจัดเก็บสําเนาหนังสือรับรองการตรวจและทดสอบพร้อม
รายละเอียดแนบท้ายหนังสือรับรองการตรวจและทดสอบของรถที่ได้รับการบริการไว้ที่สถานประกอบ
กิจการให้พร้อมสําหรับการตรวจสอบของกรมการขนส่งทางบกเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี ทั้งนี้
รายละเอียดแนบท้ายหนังสือรับรองการตรวจและทดสอบให้มีรายการอย่างน้อย ดังนี้
1) ชื่อผู้ตรวจและทดสอบ
2) เลขที่หนังสือรับรอง
3) วันที่ทําการตรวจและทดสอบ
4) สถานที่ตรวจและทดสอบ
5) หมายเลขทะเบียนรถ หรือหมายเลขประจํารถ (Vehicle Identity Number :
VIN)
6) หมายเลขเครื่องยนต์
7) รายงานการตรวจและทดสอบมาตรฐานส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ที่ติดตั้ง
(จ) ติดเครื่องหมายผ่านการตรวจและทดสอบการติดตั้งตามแบบท้ายประกาศนี้ที่ด้าน
ในซ้ายของกระจกกันลมหน้า หรือติดแผ่นป้ายแสดงวันที่ตรวจและทดสอบ วันที่ตรวจและทดสอบครั้ง
ต่อไป และชื่อผู้ตรวจและทดสอบไว้ที่ตัวรถในตําแหน่งที่เห็นได้อย่างชัดเจนใกล้กับอุปกรณ์รับเติมก๊าซ
(ฉ) ติดเครื่องหมายผ่านการตรวจและทดสอบถังตามแบบท้ายประกาศนี้ หรือติดแผ่นป้าย
แสดงหมายเลขของถัง วันที่ตรวจและทดสอบ วันที่ถังหมดอายุ ชื่อผู้ตรวจและทดสอบไว้ที่ถังทุกใบ
ในตําแหน่ง ที่เห็นได้อย่างชัดเจน
(๓) ผู้ตรวจและทดสอบถัง
(ก) ทําการตรวจและทดสอบ ณ สถานที่ประกอบกิจการตามที่ระบุไว้ในหนังสือให้ความ
เห็นชอบโดยบุคลากรของผู้ตรวจและทดสอบ
(ข) ปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการตรวจและทดสอบตามที่กําหนดไว้ในคู่มือปฏิบัติงาน
ตรวจและทดสอบ โดยใช้เครื่องมือเครื่องใช้และสิ่งอํานวยความสะดวกของผู้ตรวจและทดสอบ
(ค) เมื่อตรวจและทดสอบถังแต่ละใบเสร็จสิ้น ให้ผู้ตรวจและทดสอบวินิจฉัยผลการตรวจ
และทดสอบ โดยต้องบันทึกข้อมูลผลการตรวจและทดสอบ และบันทึกข้อบกพร่องกรณีถังไม่ผ่านการ
ตรวจและทดสอบ (ถ้ามี) ลงในระบบสารสนเทศกรมการขนส่งทางบกทันที
(ง) ถังที่ผ่านการตรวจและทดสอบ ให้ผู้ตรวจและทดสอบออกหนังสือรับรองการตรวจ
และทดสอบถังจากระบบสารสนเทศกรมการขนส่งทางบก พร้อมติดเครื่องหมายผ่านการตรวจและ
ทดสอบถังตามแบบท้ายประกาศนี้ที่ถังทุกใบให้เห็นได้อย่างชัดเจน
สําหรับถังที่ไม่ผ่านการตรวจและทดสอบ ให้ผู้ตรวจและทดสอบแจ้งผลการตรวจและ
ทดสอบ และข้อบกพร่องของถังนั้น พร้อมจัดพิมพ์รายงานผลการตรวจและทดสอบจากระบบสารสนเทศ
 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย จาก WebMaster GasThai.Com
 พฤหัสบดี, 1/2/2561
 เวลา :
17:55
 IP:
184.22.235.163

 

แก้ไข / ลบคำตอบ

 คำตอบที่ 6
       หน้า ๙๒
เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๓๐๐ ง ราชกิจจานุเบกษา ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐
กรมการขนส่งทางบก ให้แก่เจ้าของรถหรือผู้นํารถเข้ารับการตรวจและทดสอบ และหากพบถัง
ไม่ปลอดภัยต่อการใช้งาน เนื่องจากมีข้อบกพร่อง ชํารุด หรือเสียหายจนไม่สามารถใช้งานต่อไปได้ให้พ่น
ตัวอักษรสีขาวคําว่า “ห้ามใช้ถัง” ไว้ที่ถังในตําแหน่งที่เห็นได้อย่างชัดเจน
จ) จัดเก็บค่าบริการตรวจและทดสอบตามอัตราที่กําหนดท้ายหนังสือให้ความเห็นชอบการ
เป็นผู้ตรวจและทดสอบ
ข้อ ๖ การตรวจและทดสอบการติดตั้งต้องดําเนินการภายในกําหนดระยะเวลา ดังนี้
(๑) รถที่ติดตั้งส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์โดยผู้ติดตั้งที่เป็นผู้ผลิตที่ผลิตในประเทศไทย
ให้ทําการตรวจและทดสอบโดยผู้ตรวจและทดสอบที่เป็นผู้ผลิตก่อนการจดทะเบียนครั้งแรก หลังจากนั้น
ให้ทําการตรวจและทดสอบ โดยผู้ตรวจและทดสอบทั่วไปภายใน ๓๐ วัน ก่อนชําระภาษีประจําปีของปี
ที่ ๔ หลังจากนั้นให้ทําการตรวจและทดสอบโดยผู้ตรวจและทดสอบทั่วไปภายใน ๓๐ วัน ก่อนชําระ
ภาษีประจําปีทุกปี
กรณีแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ให้แตกต่างไปจากการติดตั้ง
ของผู้ติดตั้งที่เป็นผู้ผลิตรถยนต์ ก่อนครบกําหนดชําระภาษีประจําปีของปีที่ ๔ ให้ทําการตรวจและ
ทดสอบโดยผู้ตรวจและทดสอบทั่วไปภายใน 30 วัน ก่อนมาดําเนินการทางทะเบียน
(๒) รถที่ติดตั้งส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์โดยผู้ติดตั้งทั่วไปหรือผู้ติดตั้งที่เป็นผู้ผลิตซึ่งอยู่ใน
ต่างประเทศ ให้ทําการตรวจและทดสอบโดยผู้ตรวจและทดสอบทั่วไปภายใน 30 วัน ก่อนแจ้งเปลี่ยน
ชนิดเชื้อเพลิง หรือก่อนการจดทะเบียน แล้วแต่กรณี หลังจากนั้นให้ทําการตรวจและทดสอบโดยผู้ตรวจ
และทดสอบทั่วไปภายใน ๓๐ วัน ก่อนชําระภาษีประจําปีทุกปี
(3) กรณีเปลี่ยนแปลงถังให้ทําการการตรวจและทดสอบภายใน 30 วัน ก่อนมาดําเนินการ
ทางทะเบียน
(4) กรณีการแจ้งเปลี่ยนชนิดเชื้อเพลิง หรือการดําเนินการทางทะเบียน ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงถัง
และการเปลี่ยนแปลงส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์สําหรับใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิง ก่อนครบ
กําหนดชําระภาษีประจําปีในปีนั้นน้อยกว่า ๑๘๐ วัน ให้นํารถเข้ารับการตรวจและทดสอบครั้งต่อไป
ภายใน ๓๐ วัน ก่อนชําระภาษีประจําปีของปีถัดไป
(5) รถที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือติดตั้งส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์สําหรับใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
เป็นเชื้อเพลิงใหม่ ต้องทําการติดตั้งโดยผู้ติดตั้ง และผ่านการตรวจและทดสอบตามประกาศนี้ทุกครั้งที่มี
การเปลี่ยนแปลงหรือติดตั้ง
(6) การติดตั้งส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์สําหรับใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิงเข้ากับ
เครื่องยนต์ที่เปลี่ยนแปลงใหม่ ต้องทําการติดตั้งโดยผู้ติดตั้งและผ่านการตรวจและทดสอบตามประกาศนี้
ทุกครั้งที่มีการติดตั้ง
 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย จาก WebMaster GasThai.Com
 พฤหัสบดี, 1/2/2561
 เวลา :
17:56
 IP:
184.22.235.163

 

แก้ไข / ลบคำตอบ

 คำตอบที่ 7
       หน้า ๙๓
เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๓๐๐ ง ราชกิจจานุเบกษา ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐
ข้อ 7 ให้เจ้าของรถหรือผู้ครอบครองรถนํารถมาทําการตรวจและทดสอบถังโดยผู้ตรวจและ
ทดสอบถัง เมื่อถังมีอายุใช้งานมาแล้วครบ ๑๐ ปี นับแต่วันที่ตรวจและทดสอบครั้งแรก หลังจากนั้นให้
ทําการตรวจและทดสอบถังทุก ๕ ปี
ข้อ 8 หนังสือรับรองการตรวจและทดสอบที่ได้ออกไว้ก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ
ให้ใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะครบกําหนดการตรวจและทดสอบครั้งต่อไป หรือให้สิ้นสุดเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงถัง
หรือส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ตามข้อ 6
ข้อ 9 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
สนิท พรหมวงษ์
อธิบดีกรมการขนส่งทางบก
 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย จาก WebMaster GasThai.Com
 พฤหัสบดี, 1/2/2561
 เวลา :
17:58
 IP:
184.22.235.163

 

แก้ไข / ลบคำตอบ

 คำตอบที่ 8
      
 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย จาก WebMaster GasThai.Com
 พฤหัสบดี, 1/2/2561
 เวลา :
18:00
 IP:
184.22.235.163

 

แก้ไข / ลบคำตอบ

 คำตอบที่ 9
      
 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย จาก WebMaster GasThai.Com
 พฤหัสบดี, 1/2/2561
 เวลา :
18:01
 IP:
184.22.235.163

 

แก้ไข / ลบคำตอบ

 คำตอบที่ 10
      
 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย จาก WebMaster GasThai.Com
 ศุกร์, 2/2/2561
 เวลา :
11:17
 IP:
184.22.233.146

 

แก้ไข / ลบคำตอบ

 คำตอบที่ 11
       ...ข่าวดีสำหรับรถติดถังแก๊ส LPG ที่อายุการใช้งานเกิน 10 ปี ไม่ต้องถอดเปลี่ยนถังแล้วครับสามารถนำไปให้วิศวกรตรวจใช้ต่อไปได้ครั้งละ 5 ปี.... ตามประกาศ ประกาศกรมการขนส่งทางบก มีผลบังคับใช้ 2 กุมภาพันธ์ 2561 นี้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ครับ
http://www.gasthai.com/boardgas/question.asp?id=51967

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย จาก WebMaster GasThai.Com
 อาทิตย์, 20/5/2561
 เวลา :
15:47
 IP:
184.22.230.34

 

แก้ไข / ลบคำตอบ

 คำตอบที่ 12
       ผมไปตรวจสภาพที่ ขนส่งตลิ่งชันมานะครับ
เจ้าหน้าที่บอก
ไม่ต้องมา

บอกคนอื่นๆด้วย
ถ้ารถไม่ได้เปลี่ยนถัง หรือ แก้ไขใดในเล่มไม่ต้องมา

หมายเหตุ รถคันนี้ใบ้ถังอายุเกิน 10 ปีแล้วครับ ใช้วิธี ตรวจถังโดยวิศวกร ผู้ได้รับอนุญาต
 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย จาก WebMaster GasThai.Com
 อาทิตย์, 20/5/2561
 เวลา :
15:47
 IP:
184.22.230.34

 

แก้ไข / ลบคำตอบ

 คำตอบที่ 13
      
 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย จาก WebMaster GasThai.Com
 อาทิตย์, 20/5/2561
 เวลา :
15:48
 IP:
184.22.230.34

 

แก้ไข / ลบคำตอบ

 คำตอบที่ 14
      
 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย จาก WebMaster GasThai.Com
 อาทิตย์, 20/5/2561
 เวลา :
15:48
 IP:
184.22.230.34

 

แก้ไข / ลบคำตอบ

 คำตอบที่ 15
      
 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย จาก WebMaster GasThai.Com
 อาทิตย์, 20/5/2561
 เวลา :
15:48
 IP:
184.22.230.34

 

แก้ไข / ลบคำตอบ

 คำตอบที่ 16
      
 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย จาก WebMaster GasThai.Com
 อาทิตย์, 20/5/2561
 เวลา :
15:49
 IP:
184.22.230.34

 

แก้ไข / ลบคำตอบ

 คำตอบที่ 17
      
 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย จาก WebMaster GasThai.Com
 อาทิตย์, 20/5/2561
 เวลา :
15:51
 IP:
184.22.230.34

 

แก้ไข / ลบคำตอบ

 คำตอบที่ 18
       รถได้ตรวจการใช้แก็สโดยวิศวกร ก่อน วันที่ 2/2/2561 ครับ ดังนั้น จึงมาอายุใช้ใบวิศวกร นี้ 5 ปี จนกว่าจะครบอายุ หลังจากครบแล้ว จึงนำไปตรวจทุกๆปี ครับ

การเสียภาษี

เพียงถ่าย สำเนาใบวิศวกร รับรองการตรวจถังแก๊ส และใบวิศวกรการตรวจการติดตั้งแก็ส และ ตรอ. พร้อม พรบ.
นพเสียภาษีได้เลยครับ แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อยคำถามนี้มีทั้งหมด 18 คำตอบ ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก >>> 1  คลิ๊กเพื่อดูหน้าถัดไปเพื่อความปลอดภัยในการนำเสนอข้อมูลของผู้ใช้ GasThai.Com สมาชิกเวบเท่านั้น จึงจะตั้งกระทู้ และ ตอบคำถามได้ครับ

สำหรับท่านที่สมัครสมาชิกแล้ว Login Click ที่นี่
สำหรับท่านที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิก สมัครสมาชิก Click ที่นี่


ช่างแป๊ะ หมากกระจาย
(ทีมงานช่าง จากอู่ชัย หมากกระจาย)

โทร 086 404 6278
ปั้ม G Gas
แก๊สใสสะอาด

ที่สุดในโลก ทุกสาขาทั่วไทย แถมฟรีกาแฟ รับบัตรเครดิต
บริษัท พรศักดิ์ อ่อนนุช จำกัด
ติดต่อ

Tel:02-726-1594-95, 02-726-1599
versusthailand
อุปกรณ์ติดตั้ง LPG/NGV และน้ำมันเครื่องสำหรับรถยนต์ใช้แก็ส

Tel:090-2949429 081-6151054
พื้นที่ว่างให้ลงโฆษณา
ติดต่อ

Tel:081-6419681
ปั้ม G Gas
แก๊สใสสะอาด

ที่สุดในโลก ทุกสาขาทั่วไทย แถมฟรีกาแฟ รับบัตรเครดิต
พื้นที่ว่างให้ลงโฆษณา
ติดต่อ

Tel:081-6419681
รถติดแก็ส LPG ครบ 10 ปี ไม่ต้องเปลี่ยนถัง
โดย สไมล์แก็สออโต้ 02-9862601-2

งามวงศ์วานสองก๊าซ
ติดต่อ

Tel:02-5915313 02-9511208 086-8884950
หจก.ธง.ออโต้เซอร์วิส
ติดตั้ง วิศวกร ตรวจแก็สประจำปี ตรวจถัง อายุเกิน 10 ปี ติดต่อ

Tel: 02-892-1727-8


Last update : 23/9/2556
Loading...


หน้าแรก || สมัครสมาชิก || LOGIN || LOGOUT || เปลี่ยนไอคอนส่วนตัว || เกี่ยวกับลิขสิทธิ์บทความภาพถ่าย || ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้เว็บ || เกี่ยวกับเรา || ติดต่อโฆษณา
แจ้งปัญหาการใช้งาน GasThai.Com หรือขอความรู้และขอคำปรึกษารถยนต์ติดแก๊ส LPG/NGV ติดต่อ :::>>>Email::: webmaster@GasThai.Com   หรือ   ติดต่อเรา(Contact Us)
Copy Right © Gasthai.com December 2005   Counter View Stats Truehits.Net  (Online  คน)