คุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ จำนวน 13 อาชีพ สำเร็จแล้ว
 (7/10/2557)

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดทำ มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ จำนวน 13 อาชีพ สำเร็จแล้ว


ด้วยปัจจุบันความต้องการแรงงานด้านอุตสาหกรรมยานยนต์มีสูงอย่างต่อเนื่อง การทำงานในภาคอุตสาหกรรมต้องเป็นกำลังคนที่มีความสามารถในการทำงานระดับฝีมือขึ้นไป ดังนั้นหากพิจารณาจากตัวเลขการคาดการกำลังแรงงานกับการผลิตกำลังคนในระดับของกระทรวงศึกษาธิการอาจไม่เพียงพอต่อภาคธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์ได้ส่งผลให้ประสบปัญหาการดำเนินการและกระทบต่อระบบเศรษฐกิจได้

ดังนั้น เมื่อพิจารณาการเพิ่มโอกาสของกำลังคนและแรงงานไทยจึงควรมี การจัดทำระบบมาตรฐานอาชีพฐานสมรรถนะ หรือระบบคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อใช้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพในการเป็นเกณฑ์สำหรับวัดประเมินเพื่อให้การรับรอง และเทียบเคียงกับระบบคุณวุฒิแห่งชาติ พร้อมกับเชื่องโยงไปสู่ระบบคุณวุฒินานาชาติ เพื่อให้ผู้ประกอบอาชีพในประเทศไทยเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติด้วยเช่นเดียวกันระบบคุณวุฒิวิชาชีพที่จัดทำออกมาในรูปฐานข้อมูล จะถูกนำไปใช้เป็นฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนากำลังคนในระบบการศึกษา เพราะระบบคุณวุฒิวิชาชีพเป็นระบบที่เกิดการเชื่อมโยงความต้องการของภาคเอกชนผู้ประกอบการ ผู้ประกอบอาชีพและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เพื่อทำให้ระบบเกิดการยอมรับ การสร้างบุคลากรที่มีความสามารถตามฐานสมรรถนะ ย่อมส่งผลต่อการผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพ มีความสามารถตามที่ผู้ประกอบการธุรกิจบริการยานยนต์ต้องการ บุคลากรผู้สนใจในสาขาอาชีพบริการยานยนต์ สามารถเข้าสู่กระบวนการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะของตนเองได้ ผู้ประกอบการสามารถจ้างงานได้ตรงกับความต้องการ สถานศึกษาสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการ และจะนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศไทยได้ในที่สุด มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ที่ได้ดำเนินการจัดทำเสร็จแล้วในปีงบประมาณ 2557 มุ่งเน้นเฉพาะกลุ่มบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ ประกอบด้วย การปฏิบัติงานด้านการซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ด้านการซ่อมตัวถังและสี ด้านการซ่อมเครื่องยนต์ ด้านการซ่อมไฟฟ้ารถยนต์ ด้านการซ่อมช่วงล่าง บังคับเลี้ยว และระบบส่งกำลัง และด้านการติดตั้งแก๊สในรถยนต์คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม ได้แก่
1. อาชีพผู้บริการล้างรถและขัดสี ชั้น 1
2. อาชีพช่างซ่อมบำรุงรักษาทั่วไป ชั้น 2
3. อาชีพผู้บริการยางรถยนต์ ชั้น 2
4. อาชีพช่างซ่อมตัวถังรถยนต์ ชั้น 1 ชั้น 2 ชั้น 3 ชั้น 4
5. อาชีพช่างซ่อมสีรถยนต์ ชั้น 1 ชั้น 2 ชั้น 3 ชั้น 4
6. อาชีพช่างซ่อมเครื่องยนต์ ชั้น 2 ชั้น 3
7. อาชีพช่างซ่อมระบบไฟฟ้าเครื่องยนต์ ชั้น 2 ชั้น 3
8. อาชีพช่างซ่อมระบบไฟฟ้ารถยนต์ ชั้น 2 ชั้น 3
9. อาชีพช่างซ่อมระบบปรับอากาศรถยนต์ ชั้น 2 ชั้น 3
10. อาชีพช่างซ่อมระบบเครื่องล่าง ชั้น 2 ชั้น 3
11. อาชีพช่างซ่อมระบบส่งกำลัง ชั้น 2 ชั้น 3
12. อาชีพช่างติดตั้งส่วนควบและอุปกรณ์ของ รถยนต์ที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็น เชื้อเพลิง ชั้น 2 ชั้น 3
13. อาชีพช่างติดตั้งส่วนควบและอุปกรณ์ของรถยนต์ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติอัดเป็นเชื้อเพลิง ชั้น 2 ชั้น 3

ขอเชิญผู้สนใจติดตามรายละเอียดการจัดทำได้ที่ www.kurail.org/tpqiauto หรือติดต่อ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 123 ชั้น 17 อาคารซันทาวเวอร์ส บี ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2617-7970 โทรสาร 0-2617-7577 อีเมล์ info@tpqi.go.th

ความเป็นมา


โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพบริการยานยนต์ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (30 กันยายน 2556 – 30 กันยายน 2557) Click ดูโครงการ ประชุมหารือ


21-22/7/57 การอบรมบุคลากร(ครูผู้สอบวิชาชีพ)ตามโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพช่างติดตั้งระบบ LPG และ NGVในรถยนต์ Click ดูโครงการ การอบรมบุคลากร


การประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น 3 อาชีพช่างติดตั้งส่วนควบและอุปกรณ์ของรถยนต์ที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว หรือ LPG เป็นเชื้อเพลิง สถาบันรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ องค์กรมหาชน วันที่ 21 กันยายน 2557 ณ ศูนย์ทดสอบ AC autogas วันที่ 21 กันยายน 2557 ณ ศูนย์ทดสอบ บริษัทไซออนเทค จำกัด Click ดู การประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น 3


การประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น 3 อาชีพช่างติดตั้งส่วนควบและอุปกรณ์ของรถยนต์ที่ใช้ก๊าซ NGV เป็นเชื้อเพลิง สถาบันรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ องค์กรมหาชน วันที่ 28 กันยายน 2557 ณ ศูนย์ทดสอบ AC autogas วันที่ 28 กันยายน 2557 ณ ศูนย์ทดสอบ บริษัทไซออนเทค จำกัด Click ดู การประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น 3


งานมหกรรมมาตรฐานอาชีพไทย ครั้งที่ 1 ประธานในงานครั้งนี้โดย พลเอกเลิศรัตน์ รัตนวานิช กล่าวพิธีเปิดงาน วันที่ 23 สิงหาคม 2557 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี Click ดู งาน มหกรรมมาตรฐานอาชีพไทย ครั้งที่ 1


ขอขอบคุณ AC ผู้สนับสนุนกิจกรรมหน้าแรก || สมัครสมาชิก || LOGIN || LOGOUT || เปลี่ยนไอคอนส่วนตัว || โปรแกรมย่อรูปภาพ || เกี่ยวกับลิขสิทธิ์บทความภาพถ่าย || ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้เว็บ || เกี่ยวกับเรา || ติดต่อโฆษณา
แจ้งปัญหาการใช้งาน website GasThai.Com หรือขอความรู้และขอคำปรึกษารถยนต์ติดแก๊ส LPG/NGV ติดต่อ :::>>>Email::: webmaster@GasThai.Com   หรือ   ติดต่อเรา(Contact Us)
Copy Right © Gasthai.com December 2005   Counter View Stats Truehits.Net