ข้าราชการระดับสูงของกระทรวงพลังาน ปี 2556
 (15/3/2556)

ผู้บริหารระดับสูง สายการเมือง
นายพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
พล.ต.ท.วิเชียรโชติ สุกโชติรัตน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพลังงาน
นางลินดา เชิดชัย เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

ข้าราชการระดับสูงสาย ข้าราชการ
นายณอคุณ สิทธิพงศ์ ปลัดกระทรวงพลังงาน
นายคุรุจิต นาครทรรพ รองปลัดกระทรวงพลังงาน

(อยู่ระหว่างรอการแต่งตั้ง) รองปลัดกระทรวงพลังงาน
นายทรงภพ พลจันทร์ อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
นางสาววรรณาภรณ์ สวัสดิมงคล รองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์ รองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
นายอำนวย ทองสถิตย์ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
นายธรรมยศ ศรีช่วย รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
นายทวารัฐ สูตะบุตร รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
นายประมวล จันทร์พงษ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
นายวีระพล จิรประดิษฐกุล อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน
นายปราโมทย์ ญาณทักษะ รองอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน
นายสมนึก บำรุงสาลี รองอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน
นายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
นายนที ทับมณี รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
นายเสมอใจ ศุขสุเมฆ รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
นายชุมพล ฐิตยารักษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน
นางสาวนันธิกา ทังสุพานิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน
นายสุพรรณ แสงทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน
นายอธิปัตย์ บำรุง ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน
นางพูนทรัพย์ สกุณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน
นายชวลิต พิชาลัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน
นายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์ ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
นายชายน้อย เผื่อนโกสุม ผู้อำนวยการสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน

ที่มา :http://www.energy.go.th/?q=th/executiveกรรมการบริหาร PTT - บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ข้อมูล มีนาคม 2556
นาย วิเชษฐ์ เกษมทองศรี ประธานกรรมการ
นาย ไพรินทร์ ชูโชติถาวรประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
นาง เบญจา หลุยเจริญ กรรมการ
นาย ไกรฤทธิ์ นิลคูหา กรรมการ
นาย จิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์ กรรมการ
นาย สุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ กรรมการ
นาย จุลสิงห์ วสันตสิงห์ กรรมการอิสระ
นาย บุญสม เลิศหิรัญวงศ์ กรรมการอิสระ
นาย วรุณเทพ วัชราภรณ์ กรรมการอิสระ
นาย วัชรกิติ วัชโรทัย กรรมการอิสระ
นาย อาคม เติมพิทยาไพสิฐ กรรมการอิสระ
นาย สีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว กรรมการอิสระ
พลเอก วรวัฒน์ อินทรทัต กรรมการอิสระ
นาย มนตรี โสตางกูร กรรมการอิสระ
นาย อินสอน บัวเขียว กรรมการอิสระ
นาย วิเชษฐ์ เกษมทองศรี กรรมการอิสระ
นาย จุลสิงห์ วสันตสิงห์ ประธานกรรมการตรวจสอบ
นาย บุญสม เลิศหิรัญวงศ์ กรรมการตรวจสอบ
นาย วรุณเทพ วัชราภรณ์ กรรมการตรวจสอบ

ที่มา : http://www.settrade.com/C04_04_stock_boardofdirector_p1.jsp?txtSymbol=PTT&selectPage=4

กรรมการบริหาร PTTGC - บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)ข้อมูล มีนาคม 2556

นาย ประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานกรรมการ
นาย อนนต์ สิริแสงทักษิณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นาย บวร วงศ์สินอุดม กรรมการผู้จัดการใหญ่
นาย อนนต์ สิริแสงทักษิณ กรรมการ
นาย ปรัชญา ภิญญาวัธน์ กรรมการ
นาย ณัฐชาติ จารุจินดา กรรมการ
นาย สุกฤตย์ สุรบถโสภณ กรรมการ
พล.อ.อ. สมชาย เธียรอนันท์ กรรมการอิสระ
นาย สุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ กรรมการอิสระ
พล.ต.อ. สมบัติ อมรวิวัฒน์ กรรมการอิสระ
นาง รวีพร คูหิรัญ กรรมการอิสระ
นาย เกรียงไกร เธียรนุกุล กรรมการอิสระ
นาย วศิน ธีรเวชญาณ กรรมการอิสระ
นาย สมชาย คูวิจิตรสุวรรณ กรรมการอิสระ
นาย อำนวย ปรีมนวงศ์ กรรมการอิสระ
นาย สมชาย คูวิจิตรสุวรรณ ประธานกรรมการตรวจสอบ
นาง รวีพร คูหิรัญ กรรมการตรวจสอบ
นาย อำนวย ปรีมนวงศ์ กรรมการตรวจสอบ

ที่มา : http://www.settrade.com/C04_04_stock_boardofdirector_p1.jsp?txtSymbol=PTTgc&selectPage=4

กรรมการบริหาร PTTEP - บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ข้อมูล มีนาคม 2556
นาย ณอคุณ สิทธิพงศ์ ประธานกรรมการ
นาย เทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
นาย วีระพล จิรประดิษฐกุล กรรมการ
นาย จักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล กรรมการ
นาย ไพรินทร์ ชูโชติถาวร กรรมการ
นาย มนัส แจ่มเวหา กรรมการ
นาย ปรัชญา ภิญญาวัธน์ กรรมการ
นาย เทวินทร์ วงศ์วานิช กรรมการ
นาย วิชัย พรกีรติวัฒน์ กรรมการ
นาย พิชัย ชุณหวชิร กรรมการอิสระ
นาย อำพน กิตติอำพน กรรมการอิสระ
นาย ชัยเกษม นิติสิริ กรรมการอิสระ
พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช กรรมการอิสระ
นาง วรานุช หงสประภาส กรรมการอิสระ
พลเอก พรชัย กรานเลิศ กรรมการอิสระ
นาย อัชพร จารุจินดา กรรมการอิสระ
นาย อำพน กิตติอำพน ประธานกรรมการตรวจสอบ
นาย ชัยเกษม นิติสิริ กรรมการตรวจสอบ
พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช กรรมการตรวจสอบ

ที่มา : http://www.settrade.com/C04_04_stock_boardofdirector_p1.jsp?txtSymbol=PTTEP&selectPage=4หน้าแรก || สมัครสมาชิก || LOGIN || LOGOUT || เปลี่ยนไอคอนส่วนตัว || โปรแกรมย่อรูปภาพ || เกี่ยวกับลิขสิทธิ์บทความภาพถ่าย || ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้เว็บ || เกี่ยวกับเรา || ติดต่อโฆษณา
แจ้งปัญหาการใช้งาน website GasThai.Com หรือขอความรู้และขอคำปรึกษารถยนต์ติดแก๊ส LPG/NGV ติดต่อ :::>>>Email::: webmaster@GasThai.Com   หรือ   ติดต่อเรา(Contact Us)
Copy Right © Gasthai.com December 2005   Counter View Stats Truehits.Net