๓ ปี คณะกรรมาธิการศึกษา ตรวจสอบเรื่องการทุจริต และเสริมสร้างธรรมาภิบาล
 (7/2/2554)


โครงการเสวนาแถลงผลการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการ ซึ่งมีท่านส.ว. รสนา โตสิตระกูล เป็นประธาน เรื่อง “๓ ปี คณะกรรมาธิการศึกษา ตรวจสอบเรื่องการทุจริต และเสริมสร้างธรรมาภิบาล” จัดโดย คณะกรรมาธิการศึกษา ตรวจสอบเรื่องการทุจริต และเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา วันพฤหัสบดีที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๔.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องรับรอง ๑ - ๒ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒

หลักการและเหตุผล

 คณะกรรมาธิการศึกษา ตรวจสอบเรื่องการทุจริต และเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา ตั้งขึ้นตามมติที่ประชุมวุฒิสภาครั้งที่ ๘ (สมัยสามัญทั่วไป) เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๑ โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๓๕ วรรคหนึ่ง ประกอบกับข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๗๗ โดยคณะกรรมาธิการมีอำนาจหน้าที่พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ กระทำกิจการ พิจารณาศึกษา และตรวจสอบเรื่องการกระทำการทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงานของรัฐหรือ           หน่วยงานอื่น การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผ่นดิน และศึกษาเรื่องใดๆ เกี่ยวกับกลไก กระบวนการและมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

            คณะกรรมาธิการฯ ได้พิจารณาศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริต และการเสริมสร้างธรรมาภิบาล       ในการบริหารราชการแผ่นดิน ทั้งจากกรณีการร้องเรียนและการศึกษา ตรวจสอบธรรมาภิบาล ในนโยบายสาธารณะของรัฐบาล โดยเฉพาะประเด็นธรรมาภิบาลในระบบพลังงานของประเทศ

คณะกรรมาธิการฯ เห็นว่าผลการศึกษา และการประมวลกรณีการตรวจสอบในระยะ ๓ ปี   เป็นประโยชน์ในการที่จะผลักดันให้เกิดการพัฒนานโยบายสาธารณะอย่างมีธรรมาภิบาลมากขึ้นในการบริหาร จึงเห็นควรให้มีการเสวนา เรื่อง ๓ ปี คณะกรรมาธิการศึกษา ตรวจสอบเรื่องการทุจริต           และเสริมสร้างธรรมภิบาล ขึ้นเพื่อแถลงผลการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการเพื่อเป็นข้อพิจารณา       อันจะนำไปสู่การพัฒนานโยบายของภาครัฐที่มีธรรมาภิบาลมากขึ้น

       

วัตถุประสงค์           

๑. เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการฯ ในรอบ ๓ ปี

๒. เพื่อเสนอข้อมูลสำหรับการพัฒนานโยบายสาธารณะที่มีธรรมาภิบาล

    และข้อเสนอแนะเชิงโครงสร้าง

๓. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วรวบรวมจัดทำเป็นข้อเสนอถึงรัฐบาลต่อไป

 

ลักษณะรายการ

            เป็นการนำเสนอผลการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการในด้านต่างๆ กิจกรรมการศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการฯ และรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้เข้าร่วมเสวนา

 

วิทยากรผู้ร่วมเสวนา    

๑. นางสาว รสนา โตสิตระกูล              ประธานคณะกรรมาธิการ

๒. พลตำรวจตรี เกริก กัลยาณมิตร    รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง

๓. พลอากาศเอก วีรวิท คงศักดิ์         รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สอง

๔. นางสาว สุมล สุตะวิริยะวัฒน์           รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สาม

๕. นาย สาย กังกเวคิน                        ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ

๖. นาย ประสาร มฤคพิทักษ์                โฆษกคณะกรรมาธิการ

๗. นาย ไพบูลย์ นิติตะวัน                   คณะกรรมาธิการ

๘. นาย สุรจิต ชิรเวทย์                        คณะกรรมาธิการ

๙. นาย คำนูณ สิทธิสมาน           เลขานุการคณะกรรมาธิการ

 

ผู้ร่วมเสวนา จำนวน ๑๐๐ คน ประกอบด้วย

๑. สมาชิกวุฒิสภา

๒. กรรมาธิการ อนุกรรมาธิการ ที่ปรึกษา ผู้ชำนาญ ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ

    และเลขานุการ ประจำคณะกรรมาธิการฯ

๓. สมัชชาปฏิรูปประเทศ

๔. วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)

๕. สถาบันพระปกเกล้า

๖. คณะกรรมการตรวจการแผ่นดิน

๗. ภาคราชการ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง

๘. สื่อมวลชน

๙. ประชาชนที่สนใจทั่วไป

 

วัน เวลา และสถานที่     วันพฤหัสบดีที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ ๑๔.๐๐ นาฬิกา

                              ณ ห้องรับรอง ๑ - ๒ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒

 

งบประมาณ  สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  คณะกรรมาธิการศึกษา ตรวจสอบเรื่องการทุจริต และเสริมสร้างธรรมภิบาล

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ได้เผยแพร่ผลการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการฯ ในรอบ ๓ ปี

๒. ได้เสนอข้อมูลสำหรับการพัฒนานโยบายสาธารณะที่มีธรรมาภิบาล

    และข้อเสนอแนะเชิงโครงสร้าง

๓. ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วรวบรวมจัดทำเป็นข้อเสนอถึงรัฐบาลต่อไป


วันนี้ มีเครือข่ายต่างๆมาจำนวนมาก


เนื่องจากเป็นวันสุดท้ายการทำหน้าที่ กรรมาธิการ คณะนี้ของท่าน สว.ระบบสรรหาบางท่าน


ท่าน สว.สมชาย แสวงการ


ท่าน สว. อาวุโส ประสาร มฤคพิทักษ์ นำรายงานการประชุม
คุณนินจาฯ เวบมาสเตอร์ GasThai.Com และ คุณทิวากร ณ กรุงเทพ คอลัมนิส ที่เกาะติดเรื่องพลังงานมาตลอด


นักข่าว ทีวี นสพ. ต่างทยอยกันถ่ายและสัมภาษณ์ในการทำหน้าทีท 3 ปี ของคณะกรรมธิการฯ


ภาพหมู่ ของ คณะกรรมาธิการ ทั้งคณะ


สักภาพ ที่ระลึก คุณทิวากร ณ กรุงเทพ ผู้อยู่เบื้องหลังบทความและข้อมูลการทำเอกสาร ในคณะกรรมการธิการ กับ คุณนินจาฯ สื่อเดียว ที่ติดตามพลังงานแบบ เกาะติด โดยเฉพาะเรื่อง LPG / NGV


คุณนินจาฯ เวบมาสเตอร์ Gasthai.Com และ ผบ.บท. ติดตามไปทำข่าว


ขอสักภาพเพื่อเป็นที่ระลึกสำหรับการทำงานร่วมกันมาสามปี กับคณะกรรมาธิการฯ โดย ท่าน สว. รสนา โตสิตระกูล ประธานคณะกรรมาธิการ


ขอสักภาพเพื่อเป็นที่ระลึกสำหรับการทำงานร่วมกันมาสามปี กับคณะกรรมาธิการฯ โดย ท่าน สว. รสนา โตสิตระกูล ประธานคณะกรรมาธิการ


นักข่าวท่านนี้กำลังสนใจราคาพลังงานว่ามันสลับซับซ้อนยังไง เพื่อนำไปเขียนต่อ


ทางเข้าห้องประชุม อาคารวุฒิสภา


ผมกำลังจะกลับแล้ว รถมารับแล้วครับ


ต้องรีบกลับก่อนที่จะมีม๊อปมาปิดครับ

GasThai.Com ขอขอบคุณ คณะกรรมาธิการศึกษา ตรวจสอบเรื่องการทุจริต และเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา ที่ให้โอกาสผมและคณะทำงานได้เข้าร่วมงานมาตลอด 3 ปี และช่วยเหลือประชาชน ระดับรากหญ้าในเรื่องปกป้องผลประโยชน์ในเรื่อง โครงสร้างราคาแก๊ส LPG/NGV มาลอดและยังเป็นแกนนำและคณะทำงาน คณะเดียวที่ทำงานเพื่อประชาชน ดูแลเรื่องพลังงานมาตลอด เราขอแสดงความขอบคุณแทนประชาชนคนใช้แก๊ส ครับ ทั้งแผ่นดิน

แนะนำข้อมูลดีๆที่รวมรวมมา 3 ปี ของ ระบบธรรมาภิบาลในระบบพลังงานของประเทศ สามารถ Download เอกสาร ได้ที่
ธรรมาภิบาลในระบบพลังงานของประเทศ ๑

ธรรมาภิบาลในระบบพลังงานของประเทศ ๒

ความจริงเรื่องพลังงาน ของประเทศหน้าแรก || สมัครสมาชิก || LOGIN || LOGOUT || เปลี่ยนไอคอนส่วนตัว || โปรแกรมย่อรูปภาพ || เกี่ยวกับลิขสิทธิ์บทความภาพถ่าย || ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้เว็บ || เกี่ยวกับเรา || ติดต่อโฆษณา
แจ้งปัญหาการใช้งาน website GasThai.Com หรือขอความรู้และขอคำปรึกษารถยนต์ติดแก๊ส LPG/NGV ติดต่อ :::>>>Email::: webmaster@GasThai.Com   หรือ   ติดต่อเรา(Contact Us)
Copy Right © Gasthai.com December 2005   Counter View Stats Truehits.Net