รายการโทรทัศน์ สถานีความคิด กับเรื่อง ข้อดี-ข้อเสีย LPG 2 ราคา
 (24/12/2553)

สำหรับ Modem Hi Speed 256 Kbps ขึ้นไปเท่านั้น
วีดีโอบันทึกเทปรายการโทรทัศน์ สถานีความคิด กับเรื่อง ข้อดี-ข้อเสีย LPG 2 ราคา


รายการโทรทัศน์ “สถานีความคิด”
รูปแบบ บันทึกเทปรายการ
เรื่อง ข้อดี-ข้อเสีย LPG 2 ราคา
ผู้ให้สัมภาษณ์ 1. คุณมนูญ ศิริวรรณ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านพลังงาน
2. คุณแม่สาย ประภาสะวัต นายกสมาคมผู้ติดตั้งอุปกรณ์ใช้ก๊าซสำหรับยานยนต์
รายการ สถานีความคิด ออกอากาศทางช่อง 11
ทุกวันพุธ เวลา 10.15-11.00 น.
พิธีกร คุณสวินยา นาคะนคร
วัน-เวลา บันทึกเทป วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2553 เวลา 15.00 น.
ประเด็นสัมภาษณ์
1. สถานการณ์การติดตั้ง LPG ในปัจจุบัน
2. ภาระราคาน้ำมันแพง ส่งผลให้เกิดการใช้ LPG มากขึ้นหรือไม่ อย่างไร
3. ความคิดเห็นของการปรับราคา LPG แยกเป็น 2 ราคา
4. หากเกิดการปล่อยลอยตัวราคา LPG ในภาคขนส่ง ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อผู้ใช้รถ LPG คืออะไร

ขออภัยในระบบเสียบเนื่องจากเป็น VDO ดิบๆยังไม่มีการตัดต่อจากรายการฯ ของทีมงาน GasThai.Com บันทึกเองไม่มีระบบไมค์ลอย เสียงอาจจะเบา ดังนั้น ท่านสามารถรับชม เทปที่จะออกอากาศ ในวัน พุธ ที่ 29 ธันวาคม 2553 เวลา 10.15-11.00 น ทาง TV ช่อง 11 ครับ

PRICE STRUCTURE OF PETROLEUM PRODUCT IN BANGKOK 
21-ธ.ค.-10  
                    UNIT:BAHT/LITRE
  EX-REFIN. TAX M. TAX OIL CONSV. WHOLESALE  VAT WS&VAT MARKETING VAT RETAIL
  (AVG) B./LITRE B./LITRE FUND (1) FUND PRICE(WS)     MARGIN   PRICE
ULG 95R ; UNL 19.7021 7.0000 0.7000 7.5000 0.2500 35.1521 2.4606 37.6127 4.6984 0.3289 42.64
ULG 91R ; UNL 19.2843 7.0000 0.7000 6.7000 0.2500 33.9343 2.3754 36.3097 1.2433 0.0870 37.64
GASOHOL95 E10 20.6166 6.3000 0.6300 2.4000 0.2500 30.1966 2.1138 32.3103 1.4296 0.1001 33.84
GASOHOL91 20.4122 6.3000 0.6300 0.1000 0.2500 27.6922 1.9385 29.6307 1.5975 0.1118 31.34
GASOHOL95 E20 21.4471 5.6000 0.5600 -1.3000 0.2500 26.5571 1.8590 28.4161 1.8915 0.1324 30.44
GASOHOL95 E85 26.0158 1.0500 0.1050 -13.5000 0.2500 13.9208 0.9745 14.8953 4.6025 0.3222 19.82
H-DIESEL(0.035%S)  20.6129 5.3100 0.5310 -0.3500 0.2500 26.3539 1.8448 28.1987 1.3938 0.0976 29.69
BIODIESEL (B5)  21.1102 5.0400 0.5040 -1.0000 0.2500 25.9042 1.8133 27.7174 1.2828 0.0898 29.09
FO 600 (1) 2%S 16.0205 0.8258 0.0826 0.0600 0.0700 17.0589 1.1941 18.2530      
FO 1500 (2) 2%S 15.4845 0.7866 0.0787 0.0600 0.0700 16.4797 1.1536 17.6333      
LPG (B/KG.) 9.9909 2.1700 0.2170 1.3084 0.0000 13.6863 0.9580 14.6443 3.2566 0.2280 18.13
Exchange Rate     = 30.3286 BAHT/$                

T2.4-2 Demand and Supply of LPG,  Propane and Butane 
           
  UNIT : 1,000 TONS
DESCRIPTION 2004 2005 2006 2007 2008 2009 (JAN - OCT) GROWTH  RATE  (%) SHARE (%)
2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010 2008 2009 2010
     TOTAL  SUPPLY                  3,821 4,177 4,159 4,469 4,803 5,217 4,273 4,892 -0.4 7.5 7.5 8.6 14.5 100.0 100.0 100.0
           - PRODUCTION             3,818 4,177 4,159 4,469 4,351 4,463 3,745 3,601 -0.4 7.5 -2.6 2.6 -3.9 90.6 85.6 73.6
                   GSP              1,960 2,397 2,357 2,667 2,664 2,695 2,255 2,147 -1.7 13.2 -0.1 1.2 -4.8 55.5 51.7 43.9
                   REFINERY         1,650 1,581 1,585 1,567 1,684 1,766 1,488 1,443 0.2 -1.2 7.5 4.9 -3.0 35.1 33.9 29.5
                   OTHERS           208 199 218 236 3 2 2 10 9.7 8.3 -98.7 -27.3 544.2 0.1 0.0 0.2
           - IMPORT                 3       452 753 528 1,292       66.6 144.7 9.4 14.4 26.4
     TOTAL  (CONSUMPTION+EXPORT)    3,662 4,047 4,094 4,393 4,810 5,223 4,281 4,967 1.2 7.3 9.5 8.6 16.0      
           - CONSUMPTION            2,772 3,099 3,518 4,116 4,788 5,208 4,269 4,945 13.5 17.0 16.3 8.8 15.8 100.0 100.0 100.0
                   COOKING          1,513 1,604 1,721 1,884 2,124 2,231 1,835 2,007 7.3 9.5 12.7 5.0 9.4 44.3 42.8 40.6
                   INDUSTRY         441 450 511 602 658 586 470 639 13.6 17.8 9.3 -11.0 36.0 13.7 11.2 12.9
                   AUTOMOBILE       225 303 459 572 776 666 554 553 51.6 24.7 35.6 -14.1 -0.1 16.2 12.8 11.2
                   FEEDSTOCK        593 720 708 807 903 1,289 1,053 1,356 -1.7 14.0 11.9 42.8 28.8 18.9 24.8 27.4
                  OWN USED            22 119 251 328 435 358 390 434.1 111.3 31.1 32.5 8.9 6.9 8.4 7.9
                     - FEEDSTOCK      22 69 170 198 195 158 207 211.6 145.7 16.5 -1.5 30.9 4.1 3.7 4.2
                     - ENERGY           49 81 130 240 200 184   63.1 61.8 84.2 -8.4 2.7 4.6 3.7
           - EXPORT                 890 948 576 278 21 15 12 23 -39.2 -51.8 -92.3 -29.0 90.0      
 BALANCE (SUPPLY-DEMAND)            159 130 65 76 -6 -6 -8 -75                
                                 
Source          : Department of Energy Business                              
Complied by : The Energy Policy  and Planning Office (EPPO)                          

ภาคขนส่งใช้แค่ 12% แต่กลับกลายเป็นจำเลยของสัมคม ทุกคั้งที่พูดถึงราคาแก๊ส LPG ในขณะที่ภาคปิโตรเมีใช้เกือบ 30% มีอัตราการเติบโตอยางสูงและต่อเนื่อง แถมยังใช้เงื่อนไข BOI ซื้อแก๊ส LPG ในราคาแค่ 16 บาทต่อ กม. ไม่เสียภาษีเลย

TABLE 2.4-2Y  
Demand and Supply of LPG,  Propane and Butane   
UNIT : 1,000 TONS  
                                                 
DESCRIPTION 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
     TOTAL  SUPPLY                  639 677 751 852 1,007 1,085 1,273 1,478 1,455 1,743 2,110 2,513 2,417 2,692 3,011 3,428 3,434 3,607 3,821 4,177 4,159 4,469 4,803 5,217
           - PRODUCTION             582 554 605 477 727 981 1,272 1,434 1,369 1,702 2,031 2,511 2,415 2,692 3,011 3,428 3,434 3,607 3,818 4,177 4,159 4,469 4,351 4,463
                   GSP              445 405 438 287 520 778 965 1,043 915 978 1,070 1,170 1,186 1,232 1,401 1,785 1,850 1,918 1,960 2,397 2,357 2,667 2,664 2,695
                   REFINERY         137 150 168 190 207 203 307 391 455 673 888 1,002 924 1,083 1,283 1,480 1,421 1,478 1,650 1,581 1,585 1,567 1,684 1,766
                   OTHERS                             52 73 340 305 377 327 164 163 211 208 199 218 236 3 2
           - IMPORT                 57 123 146 375 280 103 2 44 85 41 79 2 2           3       452 753
     TOTAL  DEMAND                  637 680 756 849 927 996 1,229 1,351 1,439 1,639 2,031 2,368 2,372 2,663 2,954 3,339 3,310 3,505 3,662 4,047 4,094 4,393 4,810 5,221
           - CONSUMPTION            637 680 756 849 927 996 1,197 1,304 1,424 1,538 1,834 1,896 1,901 1,936 2,284 2,569 2,624 2,735 2,772 3,099 3,518 4,116 4,788 5,206
                   COOKING          388 459 582 666 717 717 787 864 953 1,056 1,171 1,225 1,130 1,206 1,348 1,430 1,468 1,502 1,513 1,604 1,721 1,884 2,124 2,231
                   INDUSTRY         62 71 79 95 108 125 156 176 206 235 262 275 266 314 313 335 399 435 441 450 511 602 658 586
                   AUTOMOBILE       187 150 96 88 102 154 169 160 139 128 134 112 93 91 162 248 229 210 225 303 459 572 776 666
                   FEEDSTOCK                    85 103 126 118 266 284 412 325 461 556 528 588 593 720 708 807 903 1,288
                  OWN USED                                                22 119 251 328 435
                     - FEEDSTOCK                                          22 69 170 198 195
                     - ENERGY                                               49 81 130 240
           - EXPORT                             32 47 15 101 197 472 472 727 670 770 686 770 890 948 576 278 21 15
 BALANCE (SUPPLY-DEMAND)            2 -3 -5 3 81 88 45 126 16 104 80 145 45 29 57 89 124 102 159 130 65 76 -6 -4
                                                 
Source : Department of Energy Business                                              
Complied by : The Energy Policy  and Planning Office (EPPO)                                          

บทวิจารน์ในเรื่องประเด็นสัมภาษณ์ โดย คุณนินจาฯ เวบมาสเตอร์ GasThai.Com ผู้เชี่ยวชาญ(กว่า) เรื่อง LPG/NGV
1. สถานการณ์การติดตั้ง LPG ในปัจจุบัน สถานการณ์การติดตั้ง ปัจจุบัน อู่ที่ได้รับความเห็นชอบจากกรมการขนส่ง จาก อู่ติดตั้งทั่วประเทศ แยกเป็น LPG 402 และ อู่ติดตั้ง NGV 419 อู่ วิศวกรผู้ตรวจสอบโดยความเห็นชอบจากกรมการขนส่ง ตรวจสอบ LPG 102 ราย ตรวจสอบ NGV 110 ราย สถานการณ์ตามราคาน้ำมันปัจจุบัน อยู่ในแบบกลางๆไม่รุนแรงเหมือนสมันราคาน้ำมันที่ 45 บาทต่อลิตร ประชาชน ทยอยติดแก๊ส มีทั้งคนพึ่งจะติดใหม่ และคนเก่านำรถมาติดเพิ่ม การติดตั้ง LPG จะมากกว่า ถึงร้อยละ 90 % บางอู่แทบไม่ได้ติดตั้ง NGV เลย จะมีเฉพาะอู่ที่ รับงานจาก แท็กซี่ หรือ รายใหญ่ที่รับงานจากค่ายรถยนต์ในโครงการติดตั้ง NGV เพื่อทำตลาด ประมาณการเค้าๆว่ามีการติดตั้ง LPG ประมาณวันละ 500 คัน NGV 50 คัน ในส่วนภาคขนส่งกลุ่มรถดัดแปลงเช่นรถบรรทุกนั้นแทบจะพูดได้ว่าหยุดการติดตั้งไปเลย ด้วยราคาน้ำมันดีเซล ขณะนี้ยังสามารถรับได้ ประกอบกับราคาค่าติดตั้งรถบรรทุกค่อนข้างสูง 4-5 แสนบาทต่อคันดังนั้นผู้ประกอบการรถบรรทุกจึงยังไม่ตัดสินใจติดเพิ่ม จะมีวิ่งในถนนส่วนใหญ่ติดตั้งมาแล้วสมันยุคน้ำมันแพง เป็นส่วนใหญ่

2. ภาระราคาน้ำมันแพง ส่งผลให้เกิดการใช้ LPG มากขึ้นหรือไม่ อย่างไร ตอบ ณ เวลา ขณะนี้ ไม่มีผลกระทบมาก เพราะ ประชาชนเคยใช้น้ำมันที่แพงกว่านี้ จึงไม่ตื่นตระหนกมาก การติดตั้งอยู่ในแบบค่อยเป้นค่อยๆไป ส่วนใหญ่ เป้นคนเก่าที่เคนใช้แก๊สแล้ว ออกรถใหม่ นำรถใหม่มาติด จะมีบางส่วนที่ มีคนใหม่พึ่งจะตัดสินใจติด ด้วยความจำเป็น ด้านค่าครองชีพ ที่สูง และคำแนะนำจากเพื่อนๆว่า ประหยัดและปลอดภัย

3. ความคิดเห็นของการปรับราคา LPG แยกเป็น 2 ราคา ตอบ เป็นเรื่องที่ดี และขอสนับสนุนแนวคิดของท่านนายกรับมนตี ที่จะแยกราคาครัวเรือนและขนส่ง ออกจาก ภาคอุตสาหกรรมและปิโตรเคมี เพราะ ประชาชนได้รับผลประโยชน์โดยตรง อีกตั้ง ข้อเท็จจริงปริมาณการผลิตในประเทศที่ได้มาจากบ่อก๊าซธรรมชาติ และบ่อน้ำมันในประเทศ รวมๆกันประมาณเกือบ 60% ผมคิดว่า คนไทย ควรได้ใช้ราคาคนไทย อย่าอ้างราคาตลาดโลกเลย ประเทศเรายังยากจนอยู่ จึงสวดคล้องกับปริมาณการใช้ภาคครัวเรือนประมาณ 45% ขนส่งแค่ 12 % เหตุนี้จึงไม่เห็นจะมีใครเดือดร้อนเลย นอกจาก ผู้ขายก๊าซ ที่จะทำให้ รายได้ ส่วนต่างนั้นหายไปเท่านั้น ส่วนภาคอุตสาหกรรมและปิโตรเคมี นั้น เป็นของกลุ่มนักลงทุน มีทั้งต่างชาติและคนไทยถือหุ้น ก็ลอยตัวไป กลุ่มนี้ไม่ควรจะอุดหนุน เพราะต่างก็ได้รับการส่งเสริมการลงทุน บางบริษัท อยู่ในโครงการ BOI ได้รับการยกเว้นการเสียภาษี และสองกลุ่มนี้ยังสร้างมลภาวะเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมให้กับแหล่งท่องเที่ยวแถวระยองจำนวนมาก ผมคิดว่า ข้อเท็จจริงตรงนี้ ประชาชนควรจะได้รับทราบ ดังนั้น เราขอสนับสนุนให้แยกราคา โดยออกเป็นกฎหมาย หรือมาตรการระยะยาวไปเลยไม่ต้องมาออกทีละ 12 เดือน เหมือนว่านักการเมืองหาเสียงไปวันๆ และก็ไม่ต้องห่วงว่าคนจะแห่มาติด LPG เพราะคนไทยบางส่วนยังยึดติดเรื่องความปลอดภัยอยู่ ทั้งนี้ ทั้งนั้น หากมีการแยก สองราคา อาจจะมีปัญหาเรื่อง การควบคุมการจำหน่าย นั้น เป็นหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่รัฐ ต้องเข้าไปตรวจสอบ ควบคุม และจะมีผลกระทบต่อการขยายตัวกลุ่ม NGV เนื่องจากไม่มั่นใจว่า อนาคต NGV จะขายกี่บาทต่อ กก. เพราะ ปตท มักจะอ้างว่า แบกรับภาระมาตลอด หากให้อยู่ได้ต้องขาย 16 บาท นี่คือความกังวลของผู้ใช้ NGV

4. หากเกิดการปล่อยลอยตัวราคา LPG ในภาคขนส่ง ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อผู้ใช้รถ LPG คืออะไร ตอบ อย่างที่เรียนเบื้องต้นไปแล้ว คนจะมั่นใจใช้ LPG มากขึ้นและจะมีปั้มมากขึ้น จากปัจจุบัน ปั้ม LPG ผุดขึ้นแทบทุกจังหวัด ทุกอำเภอไปแล้ว จากสิถิข้อมูล กรมธุรกิจพลังงานมีปั้ม LPG 500 กว่าปั้มในต้นปี 2552 พอมาปี 2553 มีมากขึ้น 30% โดยประมาณ หากถามว่า มีคนมาใช้มากขึ้น ปั้มเพียงพอไหม ขอบอกว่า พอเพียง เพราะ ใน กทม. รถแท็กซี่ ส่วนใหญ่ได้เปลี่ยนไปใช้ NGV เกือบหมดแล้ว ตามนโยบายรัฐบาล ส่วนใน ตจว. นั้นพอเพียงครับ จะทำให้แก๊สขาดไหม ผมมองว่า ปริมาณการใช้ทุกวันนี้แค่ 12% จากปริมาณทั้งประเทศของ ครัวเรือ ขนส่ง อุตสาหกรรม ปิโตรเคมี นั้นผมว่า ยังน้อยไปครับ และโรงแยกก๊าซหน่ายที่ 6 ถ้าเปิดใช้งานได้ ก็จะทำให้ไทยไม่จำเป็นต้องนำเข้าด้วยซ้ำ แต่จะเป็นการส่งออกแทนเพราะเหลือใช้ ครับ

ข้อมูลจากตารางแรกช่องสีม่วงคือ เงินที่นำเข้ากองทุนน้ำมัน ต่อหนึ่ง กก. ใครก็ตามที่บอกว่า การนำเงินกองทุนน้ำมันมาอุดหนุนมาแบกรับภาระหรือมาชดเชยส่วนต่างการนำเข้า นั้น ผิดวัตถุประสงค์ของกองทุนน้ำมัน ขอชี้แจงว่า คนพวกนั้นโกหกประชาชนหน้าด้านๆและพูดความเท็จทั้งสิ้น หากไม่ต้องการนำเงินกองทุนมาอุตหนุนแล้วมาเรียกเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันทำไม????? เพราะ แท้จริงแล้ว คนใช้แก๊ส LPG ทุกภาคส่วนต่างหากที่นำเงินเข้ากองทุนน้ำมัน แต่ถูกนำไปชดเชยราคาน้ำมันแก๊สโซฮอลและน้ำมันไบโอดีเซล คิดเค้าๆดู ปี 2010 มีการใช้ มกราคม ถึง ตุลาคม 4,945,000 ตัน คิดเป็น 4,945,000,000 กก. ลองเอา 1.3084 คูณเข้าไป เป็นเงินเท่าไหร่ ดูจากตารางที่ 2 ปริมาณนำเข้า 144,700 ตัน หรือ 144,700,000 กก.เอาส่วนต่างมาคิด ราคาในประเทศและราคานำเข้า เงินที่กลุ่ม LPG ส่งเข้ากองทุนน้ำมัน เท่าไหร่??????????????????????

@@@ผมเสนอเสนอทางออก หากไม่อยากแยกสองราคา ก็ ง่ายๆทำแบบกองทุนน้ำมัน ให้ยกเลิกเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมัน แล้วไปตั้งกองทุน LPG แทน ผมเชื่อว่าทุกภาคส่วนรับได้ และราคาจะขึ้นไม่มาก เพียงเก็บเงินเข้ากองทุน LPG กก.ละ 2-3 บาท ก้จะมีเงินเป็นหมื่นล้านแล้วครับ หากจะต้องนำเข้า ก็จ่ายชดเชยส่วนต่างไปครับ จะได้ ไม่ถูก นำไปอ้างว่า เราสร้างภาระให้คนทั้งประเทศ หรือ เป็นการนำเงินกองทุนน้ำมันมาใช้ผิดวัตถุประสงค์ แบบนี้ไม่เดือดร้อนคนอื่นครับ ผมเชื่อว่า ครัวเรือนรับได้ ถ้าแก๊สจะแพงขึ้นโลละ 1-2 บาท ครับ@@@

ล่าสุด 9 มกราคม 2554 นายกรัฐมนตรี แถลงในนรายการเชื่อมั่นกับนายกอภิสิทธิ์ ทางช่อง 11 นำเงินกองทุนน้ำมัน ตรึงราคาก๊าซแอลพีจี ภาคครัวเรือน ภาคขนส่ง แต่จะเลิกอุดหนุนภาคอุตสาหกรรม

ร่วมแสดงความคิดเห็น คลิ๊กที่นี่ ครับหน้าแรก || สมัครสมาชิก || LOGIN || LOGOUT || เปลี่ยนไอคอนส่วนตัว || โปรแกรมย่อรูปภาพ || เกี่ยวกับลิขสิทธิ์บทความภาพถ่าย || ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้เว็บ || เกี่ยวกับเรา || ติดต่อโฆษณา
แจ้งปัญหาการใช้งาน website GasThai.Com หรือขอความรู้และขอคำปรึกษารถยนต์ติดแก๊ส LPG/NGV ติดต่อ :::>>>Email::: webmaster@GasThai.Com   หรือ   ติดต่อเรา(Contact Us)
Copy Right © Gasthai.com December 2005   Counter View Stats Truehits.Net