รถติดตั้ง NGV ต้องตรวจทุกปี ก่อนเสียภาษี
 (22/7/2553)

ขา่ วที่ 97 / วนั ที่ 7 เมษายน 2553

กรมการขนส่งทางบก เตือนเจ้าของรถท่เี ปลี่ยนมาใช้ก๊าซ CNG ต้องเข้ารับการตรวจจากกรมการ ขนส่งทางบกทุกปี ส่วนก๊าซ LPG ต้องตรวจทุก 5 ปี เพื่อเพิ่มความปลอดภัย ในการใช้งาน เฉพาะ 3 เดือนแรกของปี 53 มีผู้แจ้งเปลี่ยนมาใช้ก๊าซ CNG หรือ LPG แล้วเกือบ 20,000 ราย นายชยั รตั น  สงวนช่อื อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ปัจจุบันราคาน้ำมันมีการผันผวนและ แนวโน้มจะปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้เจ้าของรถยนต์หันมาติดตั้งอุปกรณ์สำหรับใช้ก๊าซธรรมชาติอัด (CNG) หรือ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) เป็นเชื้อเพลิงในรถยนต์เพิ่มขึ้น ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยสำหรับรถใช้ก๊าซเป็น เช้อื เพลิง กรมการขนส่งทางบก จึงกำหนดใหเ้ จ้าของรถที่ใช้ก๊าช CNG หรือ LPG เป็นเชื้อเพลงิ จะต้องนำรถไปทำ การตรวจและทดสอบการติดตั้งสว่ นควบและเครื่องอุ ปกรณ์จากผู้ตรวจและทดสอบท่ไี ด้รับความเห็นชอบจาก กรมการขนส่งทางบก ก่อนชำระภาษีประจำปี เฉพาะเดือน ม.ค. – มี.ค. 53 มีเจ้าของรถที่แจ้งเปลี่ยนชนิดเชื้อเพลิง เป็นก๊าซ LPG และ CNG แล้วจำนวน 18,298 ราย

นายชัยรัตน ์ กลา่ วเพิ่มเตมิ ว่า เจ้าของรถท่นี ำรถเข้ารับการติดตั้งอปุ กรณ์ก๊าซ CNG หรือ LPG กับผู้ติดตั้ง ท่ไี ด้รบั ความเหน็ ชอบจากกรมการขนส่งทางบก สามารถม่นั ใจได้ในขั้นตอนวิธีการติดตั้งท่ถี ูกต้องปลอดภัย อีกทั้ง อปุ กรณ์ท่ใี ช้ก็ได้มาตรฐานตามที่กำหนด โดยรถที่ใช้ก๊าซ CNG เป็นเชื้อเพลิง ต้องตรวจและทดสอบเครื่องอุปกรณ์ และส่วนควบทุกปี ยกเว้น เฉพาะการติดตั้งก๊าซ CNG จากโรงงานที่เป็นผู้ผลิตรถยนต์ (Original Equipment Manufacturer) ให้ตรวจและทดสอบหลังจากจดทะเบียนครั้งแรกมาแล้ว 3 ปี และครั้งต่อไปต้องตรวจทุกปี สำหรับ รถที่ใช้กา๊ ซ LPG เป็นเชื้อเพลิง ให้ตรวจและทดสอบเคร่อื งอปุ กรณแ์ ละส่วนควบทุก 5 ป ี นบั แต่วนั แจง้ การใชก้ า๊ ซเปน็ เชื้อเพลิง เมื่อติดตั้งเรียบร้อยแล้วเจ้าของรถจะต้องนำรถเข้ารับการตรวจสภาพและแจ้งแก้ไขชนิดเชื้อเพลิงในสมุด คู่มือทะเบียนรถให้ถูกต้อง ภายใน 15 วัน หลังจากท่ไี ด้ทำการติดตั้งแล้ว ณ กรมการขนสง่ ทางบก หรือสำนักงาน ขนสง่ จังหวัดท่วั ประเทศ สำหรับหลักฐานท่ตี ้องใช้ประกอบการนำรถเข้ารับการตรวจสภาพ ได้แก่ สมุดคู่มือ จดทะเบียนรถ ใบรับรองการติดตั้ง ใบรับรองการตรวจและทดสอบ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของรถ ซ่งึ ปจั จบุ นั มีผ้ตู ิดตัง้ ท่ไี ด้รับความเหน็ ชอบจากกรมการขนส่งทางบกทั่วประเทศแลว้ 709 ราย และผตู้ รวจและทดสอบ จำนวน 197 ราย

เจ้าของรถท่ปี ระสงค์จะเปลี่ยนแปลงชนิดเชื้อเพลงิ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ กล่มุ พลังงานและ ส่งิ แวดลอ้ ม สาํ นักวิศวกรรมยานยนต์ กรมการขนส่งทางบก จตุจกั ร หมายเลขโทรศพั ท  0-2271-8604 หรือ สอบถาม 1584 อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวทิ้งท้าย ......................................................................... ธาหน้าแรก || สมัครสมาชิก || LOGIN || LOGOUT || เปลี่ยนไอคอนส่วนตัว || โปรแกรมย่อรูปภาพ || เกี่ยวกับลิขสิทธิ์บทความภาพถ่าย || ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้เว็บ || เกี่ยวกับเรา || ติดต่อโฆษณา
แจ้งปัญหาการใช้งาน website GasThai.Com หรือขอความรู้และขอคำปรึกษารถยนต์ติดแก๊ส LPG/NGV ติดต่อ :::>>>Email::: webmaster@GasThai.Com   หรือ   ติดต่อเรา(Contact Us)
Copy Right © Gasthai.com December 2005   Counter View Stats Truehits.Net