30 ก.ย.52 โครงการสัมมนา เรื่อง ท่อก๊าซธรรมชาติกับผลประโยชน์ทับซ้อน
 (25/9/2552)

โครงการสัมมนา

เรื่อง ท่อก๊าซธรรมชาติกับผลประโยชน์ทับซ้อน

จัดโดย

คณะกรรมาธิการศึกษา ตรวจสอบเรื่องการทุจริต และเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา

*********************************

ความเป็นมา

สืบเนื่องจากคณะกรรมาธิการศึกษา ตรวจสอบเรื่องการทุจริต และเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา ได้มองเห็นความสำคัญของระบบพลังงานของประเทศไทย จึงได้มีมติให้มีการตั้ง คณะอนุกรรมาธิการเสริมสร้างธรรมาภิบาล ขึ้นมาศึกษาเรื่องนี้โดยเฉพาะ ซึ่งจากการพิจารณาศึกษาทำให้ได้รับทราบข้อมูลว่าคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ได้พิจารณาปรับอัตราค่าบริการส่ง ก๊าซธรรมชาติของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๒ โดยอ้างถึงภาระการลงทุนและการดำเนินการขยายระบบโครงข่ายท่อส่งก๊าซธรรมชาติ เพื่อให้มีระบบโครงข่ายก๊าซธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติ รวมทั้งสอดรับกับความต้องการ ก๊าซธรรมชาติเพื่อการผลิตไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ (Power Development Plan : PDP) พ.ศ. ๒๕๕๐ ๒๕๖๔ สำหรับราคาก๊าซธรรมชาติในปัจจุบัน ราคาในตลาดโลกได้มีการปรับลดอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ หลายประเทศทั่วโลก เช่น มาเลเซีย เป็นต้น ได้ดำเนินมาตรการลดค่าสาธารณูปโภคเพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนภายใต้ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ในส่วนของงประเทศไทยนั้น รัฐบาลซึ่งถือว่าเป็นตัวแทนภาคประชาชนก็ได้ดำเนินมาตรการลดค่าสาธารณูปโภคเช่นเดียวกับประเทศอื่นๆ ทว่า กกพ. ซึ่งเป็นคณะกรรมการอิสระที่จัดตั้งภายใต้ พ.ร.บ.การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้อนุมัติให้ขึ้นค่าบริการส่งก๊าซธรรมชาติ ซึ่งอาจก่อให้เกิดการขัดกันทางนโยบายได้

คณะกรรมาธิการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าปัญหาเรื่องพลังงานเป็นเรื่องพื้นฐานที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินชีวิตและความเป็นอยู่ทางเศรษฐกิจของคนในสังคมทุกคน และตลอดเวลาที่ผ่านมาการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับพลังงานของประเทศมีลักษณะรวมศูนย์การตัดสินใจที่รัฐบาลโดยกระทรวงพลังงานและปตท. ซึ่งปัจจุบันได้แปรรูปเป็นบริษัทมหาชนไปแล้ว คณะกรรมาธิการฯ จึงเห็นว่าต้องมีการศึกษาและตรวจสอบกรณีปัญหาเรื่องโครงสร้างราคาก๊าซธรรมชาติอย่างเร่งด่วนเพื่อช่วยแก้ปัญหาความเดือดร้อนแก่ประชาชนและเพื่อสร้างธรรมาภิบาลแก่นโยบายด้านพลังงานของไทยในระยะยาว ดังนั้น คณะกรรมาธิการศึกษา ตรวจสอบเรื่องการทุจริต และเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา จึงเห็นควรให้ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหันกลับมาพิจารณาทบทวนการบริหารจัดการและสร้างความเป็นธรรมในระบบกิจการพลังงานของไทย โดยเฉพาะโครงสร้างราคาก๊าซธรรมชาติเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชน

 

 

 

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อเผยแพร่ผลการศึกษา ตรวจสอบธรรมาภิบาลในกิจการพลังงาน

๒. เพื่อที่จะผลักดันข้อเสนอแนะต่อรัฐบาล สำหรับโครงสร้างราคาก๊าซธรรมชาติที่เป็นธรรมต่อประชาชนในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ

 

ลักษณะรายการ

เป็นการสัมมนาทางวิชาการในลักษณะการนำเสนอข้อมูล ข้อเสนอแนะจากการศึกษาของคณะกรรมาธิการ และการรับฟังความเห็นจากประชาชนผู้เข้าร่วมสัมมนา

 

วิทยากรผู้ร่วมสัมมนา

๑. นางสาวรสนา โตสิตระกูล ประธานคณะกรรมาธิการศึกษา ตรวจสอบเรื่องการทุจริต และเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา

๒. ดร.วิสูตร ตุวยานนท์ อาจารย์ประจำหลักสูตรนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

๓. นายวุฒิชัย นีรนามวงศ์ อนุกรรมาธิการทบทวนแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า (PDP 2007) ให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจและสังคม

๔. นายวีรพงษ์ เกรียงสินยศ นักวิชาการประจำคณะกรรมาธิการศึกษา ตรวจสอบเรื่อง การทุจริต และเสริมสร้างธรรมาภิบาล

 

ผู้ดำเนินรายการ นางสาวสารี อ๋องสมหวัง อนุกรรมาธิการเสริมสร้างธรรมาภิบาล

ผู้ร่วมรับฟัง จำนวน ๑๒๐ คน ประกอบด้วย

๑. สมาชิกวุฒิสภา

๒. กรรมาธิการ อนุกรรมาธิการ ที่ปรึกษา ผู้ชำนาญ ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการและเลขานุการ

ประจำคณะกรรมาธิการ

๓. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- ผู้แทนกระทรวงพลังงาน (สำนักนโยบายและแผนพลังงาน และหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง)

- ผู้แทนกระทรวงการคลัง

- ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์

- ผู้แทนคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

- ผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

 

- ผู้แทนองค์กรผู้บริโภค

- ผู้แทนองค์กรสิ่งแวดล้อม

๔. สื่อมวลชน

๕. ประชาชนที่สนใจทั่วไป

 

วัน เวลา และสถานที่ วันพุธที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒ เวลา ๐๙.๐๐-๑๔.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องรับรอง ๑-๒ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒


บรรยากาศโดยรวมวันนี้มีผู้เข้าร่วมเสวนาจนเต็มห้อง


กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมเสวนา โดยท่าน สว.รสนา โตสิตระกูล


บรรดาเครือข่าย NGO วันนี้มาทั้งหมด ทุกกลุ่ม เกี่ยวกับพลังงาน ไฟฟ้าดร.วิสูตร ตุวยานนท์ อาจารย์ประจำหลักสูตรนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุมท่านวุฒิสมาชิกในคณะกรรมาธิการฯ


คุณนินจาฯ เวบมาสเตอร์ GASTHAI.Com และคุณทิวากร ณ กทม.คุณนินจาฯ เวบมาสเตอร์ GASTHAI.Com และคุณทิวากร ณ กทม

ท่านผู้บริหารระดับสูงของ ปตท.


ท่านแกนนำเครือข่ายฯ ลุกขึ้นถามและเสนอความคิดเห็นเอาอีก เอาอีก ท่านนักวิชาการอิสระ เจ้าของนามนักคณิตศาสตร์สำเพ็ง นำเสนอข้อคิดเห็นท่านวุฒิสมาชิกในคณะกรรมาธิการฯ
สองภาพสุดท้าย คุณศิริชัย ไม้งาม คนดัง กฟผ. แสดงความคิดเห็น


Download Presentation ประกอบการเสวนาได้ที่นี่ครับ
Presention ชุด คณะกรรมาธิการศึกษา ตรวจสอบเรื่องการทุจริต และเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา Click
Presention ชุด มูลนิธิคุ้มครองผู้บริโภค Click

สำหรับ Modem Hi Speed 256 Kbps ขึ้นไปเท่านั้น
วีดีโอบันทึก บรรยากาศการเสวนา


ทีมงาน GasThai.Com (The Ple) ถ่ายภาพและรายงานหน้าแรก || สมัครสมาชิก || LOGIN || LOGOUT || เปลี่ยนไอคอนส่วนตัว || โปรแกรมย่อรูปภาพ || เกี่ยวกับลิขสิทธิ์บทความภาพถ่าย || ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้เว็บ || เกี่ยวกับเรา || ติดต่อโฆษณา
แจ้งปัญหาการใช้งาน website GasThai.Com หรือขอความรู้และขอคำปรึกษารถยนต์ติดแก๊ส LPG/NGV ติดต่อ :::>>>Email::: webmaster@GasThai.Com   หรือ   ติดต่อเรา(Contact Us)
Copy Right © Gasthai.com December 2005   Counter View Stats Truehits.Net