การทำประชาพิจารณ์เรื่อง มาตรฐานระบบการใช้ก๊าซปิโตรเลี่ยมเหลวเป็นเชื้อเพลิงในยานยนต์
 (14/8/2552)


14 สิงหาคม 2552 ณ ห้องประชุม อาคาร สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม นับว่าเป็นครั้งแรก ของประวัติศาตร์การใช้ LPG มากว่า 30 ปีที่ พวกเรารอคอยการ กำหนดมาตรฐานระบบการใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิงในรถยนต์ ที่ภาครัฐให้ความสำคัญ จัดทำร่างขึ้นมา เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นจาก ผู้เกี่ยวข้อง ทั้ง หน่วยงานราชการ อย่าง สมอ. กรมการขนส่งทางบก กระทรวงพลังงาน ปตท. สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจอุปกรณ์ใช้ก๊าซสำหรับยานยนต์ ผู้นำเข้า ผู้ค้าส่ง ผู้ติดตั้ง วิศวกรผู้ตรวจสอบ และ ผู้ใช้ โดยมีตัวแทนเครือข่ายผู้ใช้แก๊ส LPG ในรถยนต์แห่งประเทศไทย ได้มีโอกาสมาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น เพื่อนำไปสู่ข้อสรุปที่ทุกฝ่ายยอมรับได้ เพื่อให้ได้ ร่างมาตรฐาน ที่มาจากความร่วมมือของทุกภาคส่วน

โดยมีคณะกรรมการดังต่อไปนี้

คณะทำงานพิจารณายกร่างมาตรฐาน
มาตรฐานระบบการใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิงในยานยนต์
ประธานคณะอนุกรรมการ
รศ.พูลพร แสงบางปลา สมาคมวิศวกรรมยานยนต์ไทย
อนุกรรมการ
ผศ.ดร.ก่อเกียรติ บุญชูกุศล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รศ.ดร.พิพล บุญจันทร์ต๊ะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์
นางรัชดา อิสระเสนารักษ์ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
นายรังสรรค์ รมยานนท์ กรมธุรกิจพลังงาน
นายสายเมธ ธาวนพงษ์ กรมการขนส่งทางบก
นายวิเชียร ตันติธรรมภูษิต บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
นายวิชิต ตฤณรตนะ บริษัท ทีคิวอี จำกัด
นายอดิศร เวชวิบูลย์สม บริษัท ออเรียส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
คณะอนุกรรมการและเลขานุการ
ดร.อุริช อัชชโคสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ช่าวยเลขานุการ
นางสาวสโรชา มัฌชิโม วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
นางสาวเมตตา หมอนเขื่อน วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์


บรรยาการในห้องประชาพิจารย์จุคนได้ 200 คน


รศ.พูลพร แสงบางปลา อาจารย์จาก จุฬาลงกรร์มหาวิทยาลัย และตัวแทนจากสมาคมวิศวกรรมยานยนต์ไทย กล่าวต้อนรับและบรรยาย ความเป็นมาและจุดประสงค์ของ การทำประชาพิจารย์ในครั้งนี้


ตัวแทนจาก ผู้ผลิตถัง ผลิตวาล์ว ผู้นำเข้าอุปกรณ์ ผู้ติดตั้ง วิศวกร มากันพร้อมเพียง


คุณนินจาฯ เวบมาสเตอร์และตัวแทนเครือข่ายผู้ใช้ก๊าซ LPG ในรถยนต์แห่งประเทศไทย ถัดไปเสื้อดำ คุณเทียรชัย แห่ง อู่ ธง.ออโตเซอร์วิส ครับ ก็เข้าร่วมฟังการประชาพิจารย์ด้วยครับ


คุณรังสรรค์ รมยานนท์ จากกรมธุรกิจพลังงาน มาบรรยายในหมวด ถัง วาล์ว


อธิบายวาล์วที่ได้มาตรฐาน


คุณวิเชียร ตันติธรรมภูษิต บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บรรยาในเรื่อง ท่อนำก๊าซ


ผศ.ดร.ก่อเกียรติ บุญชูกุศล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บรรยายลักษณะการติดตั้ง


คุณสายเมธ ธาวนพงษ์ กรมการขนส่งทางบก บรรยายการตรวจสอบการติดตั้งและข้อกำหนดขนส่ง


หลังจากบรรยายจบประมาณ 16.00 น. ก็เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชาพิจารย์ เสนอข้อคิดเห็นแย้งกับร่าง


โดยมีท่านรศ.พูลพร แสงบางปลา คอยรับฟังและบันทึกข้อโต้แย้งเพื่อนำร่างกลับไปปรับปรุงพิจารณาตามข้อมูลของผู้เข้าร่วมในวันนี้


คุณสุรชัย และคุณสุรัศักดิ์ นิตติวัฒน์ ตัวแทนจาก สมาคมธุรกิจอุปกรณ์ใช้ก๊าซสำหรับยานยนต์ ถัดมา ตัวแทนจาก ผู้ผลิตวาล์ว SCG ก็เข้าร่วมการทำประชาพิจารย์


ท่านเจ้าของอู่ติดตั้ง ฝากข้อคิดเห็นกับ กรมการขนส่งว่า ทำไม อู่ที่ยังไม่ได้รับรองมาตรฐานจึงขึ้นป้าย มาตรฐานขนส่งได้แบบนี้ ทำไมขนส่งไม่ไปตรวจสอบ


ท่านตัวแทน จาก บริษัทผู้ผลิตวาล์ว ค่อนข้างจะไม่ยอมรับร่างในเรื่อง ข้อกำหนดให้วาล์วต้องแสดงรายละเอียดชิ้นส่วนการทำงานของวาล์วลงในตัวผลิตภัณฑ์


คุณสุรชัย นิตติวัฒน์ กำลังให้ข้อมูลเรื่องฝาครอบวาล์วแบบ มัลติวาล์ว ที่ทำด้วยพลาสติดใสว่า เพื่อคามปลอดภัย เมื่อเกิดไฟไหม้ ฝาจะระลายออกไปก่อน ทำให้กำโบว์แก๊สออกสะดวก ลดแรงดันในถัง เพื่อไม่ให้ถังระเบิด ในทางกลับกัน ทางผู้ร่างต้องการให้ฝาครอบวาล์วแข็งแรงป้องกันตอนรถชน จึงกำหนดให้ฝาครอบวาล์ว ทนต่อ การเอาเหล็ก หนัก 5 กก. ปล่อยจากมือสูง 1 เมตร ปล่อยใส่ฝาครอบต้องไม่แตก ซึ่งในเรืองนี้ ป็นข้อโต้แย้งระหว่างผู้ร่าง และผู้นำเข้ามัลติวาล์ว ซึ่งยังหาข้อสรุปไม่ได้ จนจบการทำประชาพิจารย์ แต่ คณะผู้ร่างก็จะนำกลับไปพิจารณาใหม่ ครับ


ก่อนกลับ เจอท่าน อภิชาติ จากอู่ ช.ออโต้แก๊ส นนทบุรี ผู้ที่ไม่เคยพลาดงาน บุญ งานกุศล โดยเฉพาะงานม๊อบชาวแก๊ส แม้แต่ครั้งเดียว เลยขอถ่ายรูปเป็นที่ระลึก


18:00 น. คณะทำงานพิจารณายกร่างมาตรฐาน ได้รับข้อมูลจากผู้มาร่วมทำประชาพิจารย์ในครั้ง เพื่อนำกลับไปปรับปรุงร่างใหม่ แล้วจะต้องนำกลับมาทำประชาพิจารย์ อีกครั้ง จนเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย จึงจะสามารถ นำเสนอต่อ รมต.เพื่อประกาศลงใน พระราชกิจจานุเบกษา ต่อไปครับ

ร่างมาตรฐาน มาตรฐานระบบการใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิงในยานยนต์ (ฉบับประชาพิจารณ์)
Downdload หน้า 1-10 Click
Downdload หน้า 11-20 Click
Downdload หน้า 21-30 Click
Downdload หน้า 31-40 Click
Downdload หน้า 41-49 Clickหน้าแรก || สมัครสมาชิก || LOGIN || LOGOUT || เปลี่ยนไอคอนส่วนตัว || โปรแกรมย่อรูปภาพ || เกี่ยวกับลิขสิทธิ์บทความภาพถ่าย || ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้เว็บ || เกี่ยวกับเรา || ติดต่อโฆษณา
แจ้งปัญหาการใช้งาน website GasThai.Com หรือขอความรู้และขอคำปรึกษารถยนต์ติดแก๊ส LPG/NGV ติดต่อ :::>>>Email::: webmaster@GasThai.Com   หรือ   ติดต่อเรา(Contact Us)
Copy Right © Gasthai.com December 2005   Counter View Stats Truehits.Net