เวบมาสเตอร์และตัวแทนสมาคมฯเข้าพบผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรมและความปลอดภัย กรมการขนส่งทางบก
 (14/3/2552)


http://www.gasthai.com/article/html/459.html
จากประกาศกรมการขนส่งทางบก ข้างต้น(ตามลิงค์)ที่จะมีผลบังคับใช้หลังจากวันที่ 19 เมษายน 2552 เป็นต้นไปนั้น กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ต่างๆ นั้นปัจจุบันผู้ประกอบการที่เป็นอู่ติดตั้งยังขาดความเข้าใจและไม่ทราบขั้นตอนการดำเนินการเพื่อขอรับความเห็นชอบอย่างเข้าใจ และยังมีข้อสงสัยในเรื่องคุณสมบัติต่างๆของผู้ที่จะขอรับความเห็นชอบ จึงทำให้อู่ติดตั้ง ดำเนินการยื่นของรับความเห็นชอบน้อยกว่าที่เปิดบริการจริง และกลุ่มผู้ใช้ก๊าซ LPG ในรถยนต์จำนวนมากก็ยังไม่เข้าใจในการปฏิบัติในบางเรื่อง และมีปัญหาเรื่องการนำถังโดนัทมาใช้ติดตั้งจำนวนหลายหมื่นคัน
ทางสมาคมธุรกิจอุปกรณ์ใช้ก๊าซสำหรับยานยนต์ โดย นายกสมาคม จึงได้ทำหนังสือขอเข้าพบ ผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรมและความปลอดภัย กรมการขนส่งทางบก เพื่อปรึกษาหารือในเรื่องต่างๆจากประกาศกรมการขนส่งทางบก ในเรื่องดังกล่าว และ ประกาศอื่นๆที่เกี่ยวของ ตลอดจนหารือในความร่วมมือในเรื่องต่างๆ เพื่อจะได้นำข้อมูล ข้อสงสัยนำมาแจ้งยังสมาชิกให้รับทราบต่อไป พร้อมกันนี้จึงได้เชิญให้เวบมาสเตอร์ GasThai.Com ร่วมเดินทางไปพร้อมๆกันเพื่อนำข่าวมารายงานในครั้งนี้ด้วย


คณะที่เข้าพบ โดยความเอื้อเฟื้อและให้การต้อนรับเป็นอย่างดีและให้ความรู้ ไขข้อสงสัยทุกข้อ พร้อมทั้งให้คำแนะนำและยินดีให้ความช่วยเหลือตลอดหากมีข้อสงสัย โดย คุณสุชาติ กลิ่นสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรมความปลอดภัย คุณสายเมธ ธาวนพงษ์ ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์และทดสอบมลพิษรถยนต์ (ผู้ให้คำสัมภาษณ์) และ คุณมานพ คล้ายบัณดิษฐ์ หัวหน้าส่วนวิเคราะห์และทดสอบมลพิษรถยนต์ ที่เอื้อเฟื้อในการให้ข้อมูล ตอบข้อสงสัยและอนุญาตให้ถ่ายทำเทปวีดีโอในครั้งนี้ เพื่อเผยแพร่ต่อประชาชนและผู้ประกอบการ


จากซ้ายมือ คุณมานพ คล้ายบัณดิษฐ์ หัวหน้าส่วนวิเคราะห์และทดสอบมลพิษรถยนต์ ผู้ที่ให้คำแนะนำและเป็นผู้ที่จะออกไปตรวจมาตรฐานอู่ติดตั้ง คุณสุรชัย นิตติวัฒน์ จากเอ็นเนอร์จี รีฟอร์ม(กรรมการสมาคม) คุณพรชัย ตั้งจิตปรารถนา จาก PTC Gasleader (กรรมการสมาคม)


จากซ้าย คุณแม่สาย ประภาสะวัต Versus (กรรมการสมาคม) คุณนินจาฯ เวบมาสเตอร์ GasThai.Com และท่านเรขาฯ ผอ. สำนกฯ


คุณสายเมธ ธาวนพงษ์ ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์และทดสอบมลพิษรถยนต์ (ผู้ให้คำสัมภาษณ์)

หัวข้อในการหารือและปรึกษา
1. คุณสมบัติของ บุคลากร ที่สามารถยื่นขอรับความเห็นชอบในการติดตั้งอุปกรณ์
2. มาตรฐานอุปกรณ์ในการติดตั้ง
3. ถังโดนัท ได้มาตรฐานตาม ข้อกำหนดใหม่ สามารถแจ้งเพิ่มเชื่อเพลิงได้ไหม
4. รถติด LPG ต้องได้รับการตรวจ จากวิศวกร ทุก 5 ปี รถที่แจ้งไปก่อนหน้านี้ ต้องตรวจไหม
5. สติกเกอร์ สีเขียว ใครเป็นผู้ออกให้ อู่ หรือ วิศวกรผู้ตรวจ หรือ ผู้ใช้รถหาเอง ต้องติดไหม ถ้าไม่ติด ถูก ตร.จับไหม ต้องติดด้านหลังรถหมายถึงกระจกหลังหรือตัวรถ หรือย่างใด อย่างหนึ่ง
6. แผ่นป้ายสีขาวตัวอักษรสีแดงที่แสดงให้ทราบว่า วิศวกร ได้ตรวจแล้ว ต้องติดหน้ารถไหม
7. อู่ติดตั้งที่ไม่ได้รับความเห็นชอบ และยังไม่ได้รับความเห็นชอบ สามารถเปิดดำเนินกิจการได้ไหม จะถูกจับไหม


1. คุณสมบัติของ บุคลากร ที่สามารถยื่นขอรับความเห็นชอบในการติดตั้งอุปกรณ์
ปัจจุบันผู้ประกอบการที่เป็นอู่ติดตั้งยังขาดความเข้าใจและไม่ทราบขั้นตอนการดำเนินการเพื่อขอรับความเห็นชอบอย่างเข้าใจ และยังมีข้อสงสัยในเรื่องคุณสมบัติต่างๆของผู้ที่จะขอรับความเห็นชอบ จึงทำให้อู่ติดตั้ง ดำเนินการยื่นของรับความเห็นชอบน้อยกว่าที่เปิดบริการจริง และกลุ่มผู้ใช้ก๊าซ LPG ในรถยนต์จำนวนมากก็ยังไม่เข้าใจในการปฏิบัติในบางเรื่อง และมีปัญหาเรื่องการนำถังโดนัทมาใช้ติดตั้งจำนวนหลายหมื่นคัน
ตอบ สำหรับคุณสมบัตินั้น ตามประกาศนั้น อู่ต้องมีบุคลากร อย่างน้อยจบ ปวช.ช่างยนต์ หรือ ได้รับการอบรมจากกรมพํฒนาฝีมือแรงงาน หรือ กรมอาชีวศึกษา ที่กรมขนส่งรับรองด้วย หากเจ้าของอู่ที่ขาดคุรสมบัติข้างต้น ก็ต้องไปอบรมมาครับ โดยสมาคม สามารถเสนอหลักสูตรอบรมได้โดยต้องยื่นของความเห้นชอบให้กรมการขนส่งทางบกรับรอง ก็สามารถทำได้ ซึ่งก็เข้าใจว่า ผู้ประกอบการหลายท่านมีความรู้ความสามารถ มีประสบการร์มาหลายสิบปี แต่ด้วยข้อบังคับพื้นฐานก้ขอให้เป้นไปตามนั้น เจ้าของอู่ยังสามารถไป รับการอบรมเพื่อขอใบประกาศผ่านการอบรมได้ โดยไม่จำต้องจบการศึกษาชั้น ปชว.


http://www.gasthai.com/ORG/pdf/ขนส่งlpg/ผู้ติดตั้ง.pdf

2. มาตรฐานอุปกรณ์ในการติดตั้ง
ส่วนมากผู้ประกอบการเข้าใจและเลือกอุปกรณ์ที่เป้นไปตาม ประกาศ
http://www.gasthai.com/ORG/pdf/ขนส่งlpg/มาตราฐานอุปกรณ์LPG.pdf
ซึ่งอู่ผู้ติดตั้ง ต้องเรียกขอใบรับรองมาตรฐานจากผู้ขาย หรือ ผู้นำเข้า ที่ถ่ายสำเนาพร้องลงนาน ประทับตรารับรองจาก บริษัท ที่นำเข้ามาขาย เก็บไว้เป้นหลักฐานที่อู่ และใช้อ้างอิงเมื่อถูกตรวจสอบ อย่างน้อย หนึ่งชุดต่อ อุปกรณ์ประเภทหรือชนิดนั้นๆ เช่น ถัง หัวฉีดใด หม้อต้ม ท่อทองแดง ฯลฯ ตามประกาศข้างต้น ก็ขอมาสักชุดพร้อมให้ บริษัท ที่ผลิตในประเทศ หรือ บริษัทที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้จำหน่ายในประเทศเป็นผู้แสดงหนังสือจากโรงงานจากต่างประเทศให้เป็นผู้นำเข้าและจำหน่าย พร้อมทั้งแสดงหลักฐานของมาตรฐานนั้นๆ โดยต้องมีครบทุกๆ อุปกรณ์ที่นำมาติดตั้งในรถยนต์ ที่อู่ใช้อยู่ ส่วน ลูกค้าหรือประชาชนที่ติดตั้งโดยอู่ที่ได้รับรองจากขนส่งแล้ว ก็จะได้รับใบรับรองการติดตั้งใบเดียวจากอู่โดยไม่ต้องแนบนำสำเนาใบรับรองมาตรฐานอุปกรณ์ใดๆ เพื่อนำรถไปตรวจที่ สถานที่ตรวจโดยวิศวกรผู้รับอนุญาตต่อไปครับ


สำหรับอุปกรณืบางอย่างที่อาจจะมี ข้อสงสัย คือ หัวเติม และ Mixer นั้น จะไม่มีกำหนดในประกาศ จึงเป้นข้อยกเว้นไปครับ สำหรับ คำถามที่ ชาวอู่ฝากถามมา เป็นอันเข้าใจนะครับ เพราะสองอย่างนี้กลึงใช้ในประเทศไม่มีใครไปขอ มาตรฐานอุตสาหกรรม ครับ

3. ถังโดนัท ได้มาตรฐานตาม ข้อกำหนดใหม่ สามารถแจ้งเพิ่มเชื่อเพลิงได้ไหม
ข้อ ๒ ถังหรือภาชนะบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว (cylinder or container) ต้องเป็นไปตาม มอก. ๓๗๐ หรือ ECE R ๖๗ โดยสรุปดังนี้
1. ถังโดนัท ที่นำเข้ามาขายในประเทศก่อนวันที่ ประกาศกรมการขนส่งทางบก นั้น ไม่ว่าจะได้รับมาตรฐาน ECE R67 นั้นไม่สามารถแจ้งขนส่งได้ครับ เหตุผล เพราะยึกกฏหมายเก่า ด้วยเหตุผลการแจ้งของ กระทรวงอุตสาหกรรม โดย สมอ. แจ้งว่า การนำเข้าถังโดนัทนั้นไม่ได้รับ มอก. ดังนั้นถังโดนัททั้งหมดจึงเป็นถังผิดกฏหมาย และที่ผ่านมา ตร.ที่ตามจับ ตามยึดมาตลอด เพราะอ้างว่าผิดกฏหมาย นำเข้าผิด ไม่มี มอก. จึงไม่สามารถแจ้งขนส่งได้ โดยขนส่งจึงไม่สามารถจะรับรองถังจำนวนนั้นได้ ด้วยมีความขัดแย้งกันระหว่างกฏหมายสองกระทรวง
2. ถังโดนัท ที่ได้รับมาตรฐาน ECE R67 ใดก้ตามที่ผู้นำเข้าได้ขออนุญาต สมอ. ในการนำเข้าและผ่านกระบวนการด้านศุลกากร ดดยถูกต้อง นั้น สามารถติดตั้งได้ และสามารถแจ้งขนส่งได้ แต่ท่านต้องติดตั้งให้ถูกต้องตาม ข้อบับว่าด้วยการติดตั้ง โดยผู้ใช้ถังต้องแสดงเอกสารใบรับรองมาตรฐานและการนำเข้าอย่างถูกต้องเท่านั้น
3. สำหรับโรงงานผลิตถังในประเทศ มีบางโรงงานที่ขออนุญาตผลิตเพื่อส่งออก ก็ไม่สามารถขายได้ จนกว่าจะขออนุญาต สมอ.ในการผลิตถังและต้องได้มาตรฐาน มอก.ตามที่กำหนด จึงจะสามารถขายได้และสามารถแจ้งขนส่งได้ สรุปว่า โรงงานผลิตถังในประเทส มีเฮ คน รอใช้ถัง ก็จะได้ใช้ถังราคาถูก ใครตุนไว้ราคาเป็นหมื่น ก็แย่สิครับ
4. สำหรับผู้ใช้ถังโดนัทนับหมื่นรายที่ติดตั้งแล้วแต่ยังไม่ได้แจ้งขนส่งนั้น เนื่องจากถังนำเข้าไม่ถูกต้อง ก็สามารถรวบรวมกันมายื่นขอ มาตรฐานที่ สมอ.ได้ตามขั้นตอนของ สมอ. (ท่านผอ.ท่านแนะนำนะครับ)แต่ขั้นตอนนั้นไปถาม สมอ. เอาเองในนามผู้บริโภค ครับ


การติดตั้งนั้น ต้องไปดูว่าต้องห่างจากกันชนหลัง หรือ ส่วนที่ยื่นไปด้านหลังเพื่อเป้นแนวกันชน อย่างน้อย 20 cm สามารถติดตั้งได้ทั้งในรถและนอกรถ http://www.gasthai.com/ORG/pdf/ขนส่งlpg/รถติดLPG.pdf

4. รถติด LPG ต้องได้รับการตรวจ จากวิศวกร ทุก 5 ปี รถที่แจ้งไปก่อนหน้านี้ ต้องตรวจไหม
จากประกาศกรม http://www.gasthai.com/ORG/pdf/ขนส่งlpg/การตรวจLPG.pdf


โดยสรุปดังนี้
1. รถที่ติดตั้งและแจ้งก่อน 19 เมษายน 2552 นั้น ไม่เข้าข่ายในประกาศใหม่ รถที่แจ้งแล้วทั้งหมดจะตรวจการติดตั้งโดยวิศวกร แล้วแจ้งลงเล่มที่ขนส่งเป็นอันจบ ไม่ต้องนำรถมาให้วิศวกรตรวจอีกเลย ยกเว้น ถังที่ใช้งานไปครบ 10 ปี(ดูวันเดือนปีผลิตถังที่ถังนะครับ)ต้องนำถังออกมาให้วิศวกรที่ได้รับความเห็นชอบในการตรวจทดสอบถัง ตรวจแล้วออกใบรับรองการตรวจ ไปแจ้งขนส่งอีกครั้งครับ นั่นหมายถึงการใช้งานครบ 10 ปี ครับ โดยให้แสดงใบผ่านการตรวจเอาไว้เมื่อเจ้าหน้าที่เรียกดูนะครับ

2. รถใหม่หมายถึงรถที่ติดตั้งแล้วแจ้งขนส่งหลังจาก วัน 19 เมษายน 2552 เป็นต้นไปจะอยู่ในข้อบังคับตามประกาสใหม่ทั้งระบบครับ นั่นคือ ท่านต้องนำรถมาตรวจสภาพการติดตั้งทั่วไป โดยวิสวกรที่ได้รับความเห็นชอบในการตวรจ ทุกๆ 5 ปี และเมื่อครบ 10 ก็ต้องนำถังมาตรวจด้วยครับ และหลังจากนั้นก็ต้องมาตรวจการติดตั้งและถังทุกๆ 5 ปี โดยท่านจะได้ใบรับรองารตรวจและสติกเกอร์แบบนี้ครับ5. สติกเกอร์ สีเขียว ใครเป็นผู้ออกให้ อู่ หรือ วิศวกรผู้ตรวจ หรือ ผู้ใช้รถหาเอง ต้องติดไหม ถ้าไม่ติด ถูก ตร.จับไหม ต้องติดด้านหลังรถหมายถึงกระจกหลังหรือตัวรถ หรือย่างใด อย่างหนึ่ง

http://www.gasthai.com/ORG/pdf/ขนส่งlpg/เครื่องหมายLPG.pdf


สรุป สำหรับรถติดใหม่ตั้งแต่ 19 เมายน 2552 เป็นต้นไป ครับเข้าตามประกาศ สำหรับรถที่แจ้งก่อนหน้านี้ ไม่มีครับ แต่จะติดก็ได้ครับ

สติกเกอร์สีเขียว นั้นมีผลเฉพาะรถที่ติดตั้งหลังจาก ประกาศกรม มีผลบังครับ คือ หลังจากวันที่ 19 เมษายน 2552 เท่านั้น สติกเกอร์สีเขียว นี้ในกระกาศกรม เขียนไว้ชัดเจนว่าว่า วิศวกรผู้ตรวจสอบการติดตั้ง ต้องเป็นผู้จัดหามาติดให้ในตำแหน่งด้านท้ายรถที่สามารถมองเห็น จะฝากระโปรงหรือกระจกก็ได้ เมื่อนำรถไปแจ้งเพิ่มเชื้อเพลิงที่ขนส่งต้องมี แต่หลังจากนั้นจะดึงออกหรือหลุดหายก็ไม่ใช่ประเด็น ไม่มีความผิดตาม พรบ.ใดๆ ตร. ก็ตั้งข้อหาจับไม่ได้ เช่นเดียวกัน เมื่อต้องนำรถไปตรวจโอนหรือตรวจใดๆ เมื่อเจ้าหน้าขอตรวจก็ต้องมีครับ
สำหรับรถที่แจ้งขนส่งแล้ว (ก่อน 19 เมษายน 2552)หากจะติดก็ถือว่าเป็นการดีที่ทำให้คนอื่นระมัดระวังเราในการใช้รถใช้ถนน ในกรณีรถประสบอุบัติเหตุ ผู้ช่วยเหลือจะได้ปฏิบัติถูกว่ารถคันนั้นติดแก๊ส LPG หรือ NGV เป็นเพียงการขอความร่วมมือเพื่อความปลอดภัยของสังคมครับ ดังนั้น จึงแนะนำให้ติด หากไม่ติดก็ไม่ว่ากันครับ

7. อู่ติดตั้งที่ไม่ได้รับความเห็นชอบ และยังไม่ได้รับความเห็นชอบ สามารถเปิดดำเนินกิจการได้ไหม จะถูกจับไหม

สรุป แบบชัดๆครับ ใครที่เปิดดำเนินการต่อไป กรมการขนส่งขอให้ท่านมายื่นเรื่องไว้ก่อน ไม่ว่าจะขาดหลักฐานใด ข้อใด ก็จะช่วยพิจารณาตามความเหมาะสมและจะหาทาง วิธีการช่วยเหลือให้ผู้ประกอบการสามารถดำเนินกิจการได้ต่อ โดยจะขอให้ทำตามข้อบังครับว่าด้วย http://www.gasthai.com/ORG/pdf/ขนส่งlpg/ผู้ติดตั้ง.pdf โดยจะช่วยเหลือ ให้คำแนะนำ หลักการ หลักเกณพ์ ต่างๆโดยไม่ต้องไปจ้างใครทำหรือหลงเชื่อว่า มีคนรับจ้างทำ

หลังจากพ้นประกาศไปแล้ว ผู้ประกอบการใด ยังไม่สามารถยื่นเรื่องผ่านจนได้รับใบอนุญาต หรือ ไม่ได้มายื่นขอ ก็ไม่มีความผิด หรือ ไม่สามารถเอาผิดท่านได้ และ ก็ฝากเตือนว่าจะไม่มีใครไปตามจับท่าน หากมีคนแอบอ้างไปจับท่าน เพื่อเรียกรับเงินหรือค่าปรับ ก็ให้ติดต่อมาที่ สำนักงาน ผอ.วิศวกรรมฯโดยตรง 02-2725751-2

สำหรับ Modem Hi Speed 256 Kbps ขึ้นไปเท่านั้น
ดูฟังชัดๆวีดีโอบันทึก คำถามคำตอบ เกี่ยวกับประกาศกรมฯมีผล 19 เมษายน 52
ประกาศกรมที่ควรทราบ
หลักเกณฑ์การติดเครื่องหมายรถติด LPG
กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการติดตั้ง LPG
กำหนดระยะเวลาการตรวจ รถติด LPG
หลักเกณฑ์กำหนดมาตรฐานส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ติดตั้ง LPG
หลักเกณฑ์ความเห็นชอบการเป็นผู้ติดตั้ง LPG
หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบการเป็นผู้ตรวจและทดสอบรถติดตั้ง LPG
จากประกาศกรมการขนส่งข้างต้นนี้ กรมการขนส่ง โดยท่าน ผอ.สายเมธ ธาวนพงษ์ ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์และทดสอบมลพิษรถยนต์ (ผู้ให้คำสัมภาษณ์) ฝากมายังอู่ติดตั้ง ประนำเข้า ผู้ผลิต และประชาชน ผู้ใช้ก๊าซ LPG ในรถยนต์ ทุกๆท่านว่า กรมการขนส่งทางบกตระหนักถึงความปลอดภัยของประชาชนและต้องการยกระดับมาตรฐานวงการติดตั้ง LPG ให้เป็นที่ยอมรับของสัมคมโดยมีกฏหมายรับรองความถูกต้องทั้งระบบ ตั้งแต่ผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ติดตั้ง ผู้ตรวจ ผู้ทดสอบ โดให้ผู้ติดตั้งต้องรับผิดชอบต่อการติดตั้ง ผู้บริโภคได้รับความคุ้มครองตั้งแต่การเลือกใช้อุปกรร์ที่มาตรฐาน นำเข้าอย่างถูกต้อง ได้รับการตรวจโดยวิศวกร มิได้มีเจตนาเพื่อสกัดกั้นวงการติดตั้ง LPG แต่อย่างใด แต่กลับส่งเสริมให้ทำให้ถูกต้องครับ หากมีคำถามใดๆหรือต้องการความช่วยเหลือโปรดแจ้งมาที่ สำนักวิสวกรรมความปลอดภัย ครับ

สรุปสั้น
1. คุณสมบัติของ บุคลากร ที่สามารถยื่นขอรับความเห็นชอบในการติดตั้งอุปกรณ์
ตอบ ถ้าไม่จบสายช่างยนต์ ช่างกล ระดับ ปวช. ก็ไปอบรม เอาครับ ไม่อยาก
2. มาตรฐานอุปกรณ์ในการติดตั้ง
ตอบ ผู้ผลิต ผู้นำเข้า ต้องเตรียมเอกสารใบรับรองมาตรฐานเกี่ยวกับอุปกรณ์นั้นๆ ถ่ายสำเนาพร้อมลงนามประทับตราทุกหน้า ถ่ายสำเนาทั้งชุดไม่ได้ทั้งรับรองทุกสำเนาครับ ผู้นำเข้าต้องแสดงหลักฐานการได้รับการนำเข้าและแต่งตั้งเป้นตัวแทนจำหน่ายด้วยครับ ส่วนอู่ ถ้าจะนำอะรมาติดก็ขอกับผู้ขาย สักชุดนะครับ ในแต่ละอุปกรณ์นั้นๆ
3. ถังโดนัท ได้มาตรฐานตาม ข้อกำหนดใหม่ สามารถแจ้งเพิ่มเชื่อเพลิงได้ไหม
ตอบ ของเก่าทั้งหมด ไม่ผ่านการขออนุญาตนำเข้าเพื่อจำหน่ายจาก สมอ. ยังจดไม่ได้ ส่วนของใหม่ ถ้านำเข้าและขอ สมอ. หรือ ผลิต เพื่อจำหน่ายในประเทศแล้วของ มอก. จดทะเบียนได้แต่ต้องติดตั้งตาม ข้อบังคับ ครับ
4. รถติด LPG ต้องได้รับการตรวจ จากวิศวกร ทุก 5 ปี รถที่แจ้งไปก่อนหน้านี้ ต้องตรวจไหม
ตอบ รถติดแก๊สแจ้งก่อน 19 เมษายน 2552 ไม่ต้องครับ ไปตรวจถังทีเดียวเมื่อครบ 10 ปีตามอายุถัง ดูวันเดือนปี ผลิตถังที่เพลทถังครับ ส่วนติดแล้วแจ้งหลังจาก 19 เมษายน 2552 นั้น ก็ต้องไปตรวจทุกๆ 5 ปีครับ ส่วนถัง 10 ปี ครับ
5. สติกเกอร์ สีเขียว ใครเป็นผู้ออกให้ อู่ หรือ วิศวกรผู้ตรวจ หรือ ผู้ใช้รถหาเอง ต้องติดไหม ถ้าไม่ติด ถูก ตร.จับไหม ต้องติดด้านหลังรถหมายถึงกระจกหลังหรือตัวรถ หรือย่างใด อย่างหนึ่ง
ตอบ สีเขียวต้องติด เมื่อไปแจ้งขนส่งครับ แตถ้าหลุดหาย ก็ไม่ผิดครับ แต่ถ้าต้องไปตรวจสภาพที่ขนส่งก็ต้องมีครับ ตร.ไม่จับครับเพราะไม่มีบทลงโทษครับ
6. แผ่นป้ายสีขาวตัวอักษรสีแดงที่แสดงให้ทราบว่า วิศวกร ได้ตรวจแล้ว ต้องติดหน้ารถไหม
ตอบ สำหรับรถที่มีวิสวกรตรวจแล้วแจ้งแล้วก่อน ประกาศกรม มีผลครับ ควรจะมีครับ และต้องมีแสดงให้เจ้าหน้าที่ดูครับ แต่จะติดหรือไม่ติดก็ไม่ผิด ตร.จับไม่ได้ครับ
7. อู่ติดตั้งที่ไม่ได้รับความเห็นชอบ และยังไม่ได้รับความเห็นชอบ สามารถเปิดดำเนินกิจการได้ไหม จะถูกจับไหม
ตอบ ไม่ถูกจับครับ เพียงแต่ ลูกค้าที่กับคุณแล้ว ถ้าคุณไม่มีใบรับรองการติดตั้งลูกค้าก็ ไม่อยากติดครับ แนะนำลูกค้าหาที่ติดที่ได้รับการตรวจและรับรองจากขนส่งดีกว่าครับ

GasThai.Com ขอขอบคุณ
คุณสุชาติ กลิ่นสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรมความปลอดภัย
คุณสายเมธ ธาวนพงษ์ ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์และทดสอบมลพิษรถยนต์ (ผู้ให้คำสัมภาษณ์)
คุณมานพ คล้ายบัณดิษฐ์ หัวหน้าส่วนวิเคราะห์และทดสอบมลพิษรถยนต์
ที่เอื้อเฟื้อในการให้ข้อมูล ตอบข้อสงสัยและอนุญาตให้ถ่ายทำเทปวีดีโอในครั้งนี้ เพื่อเผยแพร่ต่อประชาชนและผู้ประกอบการ
และสมาคมธุรกิจอุปกรณ์ใช้ก๊าซสำหรับยานต์ ผู้ประสานงานเข้าพบหน้าแรก || สมัครสมาชิก || LOGIN || LOGOUT || เปลี่ยนไอคอนส่วนตัว || โปรแกรมย่อรูปภาพ || เกี่ยวกับลิขสิทธิ์บทความภาพถ่าย || ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้เว็บ || เกี่ยวกับเรา || ติดต่อโฆษณา
แจ้งปัญหาการใช้งาน website GasThai.Com หรือขอความรู้และขอคำปรึกษารถยนต์ติดแก๊ส LPG/NGV ติดต่อ :::>>>Email::: webmaster@GasThai.Com   หรือ   ติดต่อเรา(Contact Us)
Copy Right © Gasthai.com December 2005   Counter View Stats Truehits.Net