กฏกระทรวงรถยนต์ใช้ก๊าซธรรมชาติ
 (11/12/2548)


กระทรวงคมนาคม โดยกรมการขนส่งทางบก
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 กันบายน 2543 ได้ร่างกฏกระทรวงกำหนดเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบของรถยนต์ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติอัด โดยยกเลิกกฏกระทรวงเดิม ( ฉบับที่ 12 พ.ศ 2536 ออกตามความในพ.ร.บ รถยนต์ พ.ศ 2522 ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน) และปรับปรุงข้อกำหนดเกี่ยวกับเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบรวทั้งวิธีการติดตั้ง การตรวจ และการทดสอบเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบดังกล่าวให้มีความเหมาะสมและปลอดภัย มีมาตรฐานยิ่งขึ้น มีสาระสำคัญ 6 ข้อดังนี้....
1.กำหนดให้รถต้องมีเครื่องอุปกรณืและส่วนควบตามที่กำหนด8รายการเป็นอย่างน้อย
2.กำหนดให้วิธีการติดตั้ง การตรวจและการทดสอบเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กรมการขนส่งกำหนดหรือเห็นชอบ
3.กำหนดเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบที่ต้องมี และกำหนดให้ต้องได้รับการตรวจและทดสอบจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ นิติบุคคลหรือบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กรมกำหนด รวมให้ออกหนังสือรับรองการตรวจและทดสอบตามแบบที่กรมกำหนด
4.กำหนดให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองรถที่ได้รับหนังสือรับรองการตรวจและทดสอบปิดเครื่องหมายแสดงการใช้ก๊าซธรรรมชาติอัดเป็นเชื้อเพลิง ตามแบบท้ายกฏกระทรวงไว้ที่ด้านหน้าแด้นท้ายของตัวรถ
5.กำหนดให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองรถที่ได้ติดตั้งเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบเกี่ยวกับการใช้ก๊าซธรรมชาติอัดเป็นเชื้อเพลิงไว้ก่อนที่กฏกระทรวงใช้บังคับและไม่เป็นไปตามมาตรฐานหรือมิได้ติดตั้งให้ถูกต้องตามกฏกระทรวงนี้แจ้งต่อกรมการขนส่งทางบกภายใน 180 วันเพื่อทำการตรวจและทดสอบ
6.กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 60 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา


ข้อมูลสวทช. NGV ต่างจาก LPG แม้จะเป็นสานประกอบไฮโดรคาร์บอนเช่นเดียวกัน แต่ NGV มีองค์ประกอบของก๊าซมีเทนเป็นส่วนใหญ๋ ส่วน LPG มีก๊าซโพรเพนเป็นหลัก ส่วนใหญ่ใช้เป็นเชื้อเพลิงในครัวเรือนและภาคอุตฯ โดยบรรจุในรูปของเหลวใส่ถังทนความดัน ให้ขนถ่ายง่าย สามารถใช้แทนน้ำมันเบนซินในรถยนต์ได้เพราะมีค่า OCTANE สูงถึง 105 RON และมีราคาถูก LPG ถูกนำมาใช้กับยานยนต์เป็นครั้งแรกในไทยตั้งแต่ พ.ศ2513 -10 ปีจากนั้นจึงเริ่มแพร่หลายมากขึ้น โดยส่วนใหญ่ใช้ในแท็กซี่และสามล้อเครื่อง แต่ด้วยมาตรฐานความปลอดภัยที่ยังไม่สูงพอจึงมักเกิดอุบัติเหตุ ตลาดรถยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิง LPG จึงไม่พัฒนา.... NGV ( ซึ่งอุปกรณ์เทคโนโลยี่ในการติดตั้งระบบต้องนำเข้า ต้นทุนติดตั้งสูง ถังก๊าซมีขนาดใหญ่ น.น มาก ) ปตท.ส่งเสริมให้มีสถานีบริการในกทม.50แห่ง 500 แห่งทั่วประเทศ ใช้งบประมาณ 5000 ล้านบาท ขณะนี้ให้แท็กซี่ใช้ 1 หมื่นคัน และเป้า 3 หมื่นคันอีก 1-2 ปีข้างหน้า จากแท็กซี่ทั้งหมดกว่า 8 หมื่นคัน ส่วนรถยนต์ที่ใช้ LPG ไม่มีการกล่าวถึงแต่อย่างใด ....หน้าแรก || สมัครสมาชิก || LOGIN || LOGOUT || เปลี่ยนไอคอนส่วนตัว || โปรแกรมย่อรูปภาพ || เกี่ยวกับลิขสิทธิ์บทความภาพถ่าย || ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้เว็บ || เกี่ยวกับเรา || ติดต่อโฆษณา
แจ้งปัญหาการใช้งาน website GasThai.Com หรือขอความรู้และขอคำปรึกษารถยนต์ติดแก๊ส LPG/NGV ติดต่อ :::>>>Email::: webmaster@GasThai.Com   หรือ   ติดต่อเรา(Contact Us)
Copy Right © Gasthai.com December 2005   Counter View Stats Truehits.Net