เครือข่ายผู้ใช้ก๊าซ LPG ในรถยนต์ แห่งประเทศไทยแถลงข่าวที่รัฐสภา 29 มกราคม 52
 (29/1/2552)


ห้องแถลงข่าว อาคารรัฐสภา หลังจากคณะเข้าชี้แจงแล้ว ก็ออกมาแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนรัฐสภา โดย สว.วรสนา โตสิตระกูล ประธานคณะอนุกรรมาธิการ วุฒิสภาฯ ร่วมแถลงข่าวกับ คุณสุรศักดิ์ นิตติวัฒน์ นายกสมาคมธุรกิจอุปกรณืใช้ก๊าซสำหรับยายนต์ คุณรุ่งชัย จันทสิงห์ webmaster และผู้ก่อตั้ง website GasThai.Com ในนามตัวแทนเครือข่ายผู้ใช้ก๊าซ LPG แห่งประเทศไทย และคุณสามารถ ทรัพย์พจน์ ตัวแทนชมรมผู้ประกอบการปั้มก๊าซ LPG

รัฐสภาในที่ประชุม คณะอนุกรรมาธิการศึกษากรณีทุจริตและเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา ได้เชิญ 3 องค์กรที่เกี่ยวกับพลังงานทางเลือก คือ LPG/NGV เพื่อไปให้ข้อมูลสถานการณ์ทั่วไปและหารือร่วมกันด้านต่างๆโดยมีรายละเอียดดังสรุปดังต่อไปนี้ ประกอบด้วย
1. เครือข่ายผู้ใช้ก๊าซ LPG ในรถยนต์แห่งประเทศไทย (ในภาคผู้บริโภค) โดยนายรุ่งชัย จันทสิงห์ และ นายอภิชาต เอี่ยมสกุล ตัวแทนเครือข่ายฯ เข้าให้ข้อมูลพร้อมเสนอกฏหมายต่อที่ประชุม
2. สมาคมธุรกิจอุปกรณ์ใช้ก๊าซสำหรับยานยนต์ (ในภาคผู้ประกอบการ)โดยมีนายสุรศักดิ์ นิตติวัฒน์ นายกสมาคมและ นายทวีศักดิ์ ควรประดิษฐ์ เลขาธิการสมาคม เข้าให้ข้อมูลด้านเทคนิคและความปลอดภัยระหว่าง รถยนต์ที่ติดตั้งอุปกรณ์ใช้ก๊าซ LPG และ NGV และได้ให้ข้อคิดเห็นว่า การปรับโครงสร้างราคาพลังงานใดๆควรจะมีองค์กรกลาง ที่มาจาก ภาครัฐ ภาคเอกชนผู้ประกอบการ ภาคประชาชนผู้ผู้บริโภค เข้ามามีส่วนร่วมการตรวจสอบข้อเท็จจริง และ มีองค์กรกลางอิสระ อีกองค์กรหนึ่งเข้ามาตรวจสอบการปรับขึ้น ลง ราคาพลังงานโดยรวม
3. ชมรมผู้ประกอบการปั้มก๊าซ LPG (ในภาคผู้ให้บริการปั้มก๊าซ LPG) โดยนายสามารถ ทรัพย์พจน์ ตัวแทนชมรมผู้ประกอบการปั้มก๊าซ LPG เข้าให้ข้อมูลด้านสถานการณ์การทำธุรกิจปั้มก๊าซโดยทั่วไปว่าได้รับผลกระทบใดบ้าง และไม่ได้รับความเป็นธรรมจากภาคราชการใดบ้าง รวมทั้งความเป็นไม่ธรรมจากผู้ค้าก๊าซอย่างไร และ กำไรของปั้มก๊าซ นั้นจากที่แสดงในโครงสร้างราคาก๊าซ LPG ตามที่แสดงในสำนักแผนนโยบายพลังงานนั้นในส่วนค่าการตลาดเกือบ 4 บาท ต่อกิโลกรัมของผู้ค้ามาตรา 7 นั้นปั้มก๊าซ LPG สำหรับรถยนต์มีส่วนได้ตรงนี้หรือไม่ และราคาที่สูงขึ้นเมื่อขายที่หน้าปั้มก๊าซ สำหรับบริการรถยนต์ที่เพิ่มขึ้นจาก ราคาในตารางนั้น เกิดจากอะไร


ห้องประชุมคณะอนุกรรมาธิการศึกษากรณีทุจริตและเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา ผู้เข้าร่วมให้ข้อมูลและชี้แจงประกอบด้วย ตัวแทนเครือข่ายผู้ใช้ก๊าซ LPG ในรถยนต์แห่งประเทศไทย (ในภาคผู้บริโภค) คณะกรรมการสมาคมธุรกิจอุปกรณ์ใช้ก๊าซสำหรับยานยนต์ (ในภาคผู้ประกอบการ) ตัวแทนชมรมผู้ประกอบการปั้มก๊าซ LPG (ในภาคผู้ให้บริการปั้มก๊าซ LPG)


สำหรับประเด็มสำคัญของการแถลงข่าวในวันนี้ คุณรุ่งชัย จันทสิงห์ (นินจาฯ เวบมาสเตอร์ GasThai.Com) ตัวแทนเครือข่ายผู้ใช้ก๊าซ LPG แห่งประเทศไทย ได้เสนอต่อ คณะอนุกรรมาธิการศึกษากรณีทุจริตและเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภาดังนี้
1. ให้นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ตรวจสอบ เอกสาร หลักฐาน การนำเข้า LPG ปี 2551 ก่อนที่จะชำระเงินกองทุนกว่า 8900 ล้านบาทโดยให้แสดงเอกสารการซื้อ ขาย จากแหล่งซื้อก๊าซ LPG พร้อมแสดงหลักฐานการนำเข้าและเสียภาษีที่ด่านศุลกากร หากไม่สามารถชี้แจงได้ ก็ให้ รัฐบาลดำเนินการเอาผิดผู้เกี่ยวข้องที่แจ้งความเท็จเพื่อขอรับเงินกองทุน
2. ให้ออกกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือข้อกำหนดห้ามมิให้ ข้าราชการทุกกระทรวง ทบวง กรม เข้าไปนั่งเป็นบอร์ดหรือที่ปรึกษาในนิติบุคคลเอกชนหรือองค์กรเอกชนทุกองค์กรแบบเด็ดขาด แม้รัฐมนตรีก็ไม่อาจอนุมัติได้ โดยเฉพาะนิติบุคคลด้านพลังงาน เพราะข้าราชการเป็นผู้กำหนดนโยบายและควบคุมนโยบายของรัฐอยู่แล้ว วัตถุประสงค์แห่งการจ้างที่ข้าราชการตามระเบียบข้าราชการพลเรือนไม่ว่าระดับใด ไม่ปรากฏว่าไม่ต้องมาทำงานเต็มเวลา ในปัจจุบันมีข้าราชการแทบทุกกระทรวง ทุกกรมในหน่วยงานราชการโดยเฉพาะข้าราชการระดับสูง ใช้เวลาราชการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมของนิติบุคคลเอกชน ซึ่งนอกจากจะทำให้เสียเวลากับการปฏิบัติงานในหน้าที่ข้าราชการในส่วนราชการ ในหน่วยงานของรัฐและการให้บริการแก่ประชาชนแล้ว การไปนั่งเป็นกรรมการ อนุกรรมการ หรือเป็นบอร์ดในนิติบุคคลบางแห่ง อาจถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียหรือเป็นผู้ที่สามารถให้คุณให้โทษ เอื้อประโยชน์แก่องค์กรนั้นๆได้ ถึงแม้ว่านิติบุคคลนั้นๆรัฐจะเข้าไปถือหุ้นก็ตาม ดังนั้นนิติบุคคลเอกชน หรือองค์กรภาคเอกชนควรจะสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถด้านนั้นๆที่เป็นเอกชนและมีความเป็นกลาง ที่มิใช่ข้าราชการ ซึ่งสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญที่สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจการและการดำเนินการของภาครัฐไปเป็นตัวแทนของรัฐและประชาชน ซึ่งต้องเป็นผู้มีความเป็นธรรมและมองเห็นประโยชน์ต่อประชาชนมากกว่าผลกำไรผู้ถือหุ้น
3. จัดให้มีองค์กรกลาง ที่มาจาก ภาครัฐ ภาคเอกชนผู้ประกอบการ ภาคประชาชนผู้ผู้บริโภค เข้ามามีส่วนร่วมการตรวจสอบข้อเท็จจริง และ มีองค์กรกลางอิสระ อีกองค์กรหนึ่งเข้ามาตรวจสอบการปรับขึ้น ลง ราคาพลังงานโดยรวม
หน้าแรก || สมัครสมาชิก || LOGIN || LOGOUT || เปลี่ยนไอคอนส่วนตัว || โปรแกรมย่อรูปภาพ || เกี่ยวกับลิขสิทธิ์บทความภาพถ่าย || ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้เว็บ || เกี่ยวกับเรา || ติดต่อโฆษณา
แจ้งปัญหาการใช้งาน website GasThai.Com หรือขอความรู้และขอคำปรึกษารถยนต์ติดแก๊ส LPG/NGV ติดต่อ :::>>>Email::: webmaster@GasThai.Com   หรือ   ติดต่อเรา(Contact Us)
Copy Right © Gasthai.com December 2005   Counter View Stats Truehits.Net