ขั้นตอนการนุญาตเปิดปั๊มแก๊ส
 (2/12/2548)


ขั้นตอนการเปิดปั๊มแก๊ส
1. เช็คผังเมืองก่อน
2. ขออนุญาต อบต. หรือ เทศบาล โดยใช้ฟอร์ม ข.1 (ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร)
3. ขออนุญาตกับ กรมธุรกิจพลังงาน โดยใช้ ฟอร์ม ปล.1

ส่วนรายละเอียดเอกสารต่างๆ ที่ต้องใช้ในการขออนุญาตแต่ละที่ที่สำคัญก็จะมี ( คร่าวๆ นะครับ )
1. สำเนาโฉนดที่ดิน ที่จะก่อสร้าง
2. สำเนาหนังสือแสดงการเชื่อมทาง (ทางเข้า ปั้ม)
3. สำเนาหนังสือยินยอมให้ก่อสร้างและใช้ประโยชน์ในที่ดิน กรณีที่ดินเช่า
4. หนังสือจดทะเบียน บริษัท กรณีนิติบุคคล
5. อื่นๆ ยังมีอีกเยอะครับ เช่น พวกแบบ, รายการคำนวน, หนังสือรับรองวิศวกร บัตรประจำตัววิศวกร ผังบริเวณ หลังจากยื่นเข้ากรมแล้ว เจ้าหน้าที่ก็จะมาตรวจ พร้อมกับมีบริษัททดสอบ ทำการตรวจทดสอบระบบความปลอดภัย ของอุปกรณ์กลนิรภัยต่าง ๆ พร้อม ระบบท่อ และ ถังบรรจุก๊าซ จะต้องทำ Hydrotest ด้วยครับ

นีบริการตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543> ผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิงประเภทสถานีบริการซึ่งจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซปิโตรเลียมเหลวให้แก่ประชาชนโดยวิธีการเติมหรือใส่ลงในที่ บรรจุน้ำมันเชื้อเพลิงของยานพาหนะ โดยใช้มาตรวัดน้ำมันเชื้อเพลิงตามกฎหมายว่าด้วยมาตราชั่งตวงวัด ที่ติดตั้งไว้เป็นประจำ
การยื่นขอจดทะเบียน
1. แบบคำขอ นพ.103
2. เอกสารประกอบ ได้แก่
2.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอจดทะเบียน (กรณีเป็นบุคคลธรรมดา)
2.2 สำเนาทะเบียนบ้านที่ตั้งสถานประกอบการ (กรณีเป็นบุคคลธรรมดา)
2.3 สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน (กรณีเป็นนิติบุคคล) เว้นแต่ที่ตรวจสอบการจดทะเบียนนิติบุคคลได้ในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่กรมจัดทำขึ้น
2.4 เอกสารแสดงสิทธิ์ในการใช้สถานที่ประกอบกิจการสถานีบริการ
2.5 เอกสารอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า (ถ้ามี)
2.6 หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ

แจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อผู้จดทะเบียน
1. แบบแจ้ง นพ.107
2. เอกสารประกอบ ได้แก่
2.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้แจ้ง (กรณีเป็นบุคคลธรรมดา)
2.2 สำเนาหนังสืออนุญาตให้เปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล (กรณีเป็นบุคคลธรรมดา)
2.3 สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่มีชื่อใหม่ (กรณีเป็นนิติบุคคล) ที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน เว้นแต่ที่ตรวจสอบการจดทะเบียนนิติบุคคลได้ในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่กรมจัดทำขึ้น
2.4 ใบทะเบียนฉบับเดิม
2.5 หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ

การแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้ง
1. แบบแจ้ง นพ.107
2. เอกสารประกอบ ได้แก่
2.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้แจ้ง (กรณีเป็นบุคคลธรรมดา)
2.2 สำเนาทะเบียนบ้านที่ตั้งสถานประกอบการที่เปลี่ยนแปลง (กรณีเป็นบุคคลธรรมดา)
2.3 สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ระบุที่ตั้งที่เปลี่ยนแปลง (กรณีเป็นนิติบุคคล) ที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน เว้นแต่ที่ตรวจสอบการจดทะเบียนนิติบุคคลได้ในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่กรมจัดทำขึ้น
2.4 ใบทะเบียนฉบับเดิม
2.5 หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ

การแจ้งเลิกประกอบกิจการ
1. แบบแจ้ง นพ.111
2. เอกสารประกอบ ได้แก่
2.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้แจ้ง (กรณีเป็นบุคคลธรรมดา)
2.2 สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน (กรณีเป็นนิติบุคคล) เว้นแต่ที่ตรวจสอบการจดทะเบียนนิติบุคคลได้ในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่กรมจัดทำขึ้น
2.3 หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ สถานที่ให้บริการ
1. สำนักการค้าและการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิง
เลขที่ 222 ชั้น 8 อาคารฐานเศรษฐกิจ ถนนวิภาวดี - รังสิต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 0 2511 5961 - 65 ต่อ 1802 - 1804, โทรสาร 0 2511 5967
2. หน่วยบริการธุรกิจพลังงานจังหวัด ที่เป็นที่ตั้งของสถานประกอบการ

ค่าธรรมเนียม
1.คำขอ 100 บาท
2.ใบทะเบียนฉบับละ 1,000 บาท
3.การประกอบกิจการรายปี 3.1 สำหรับผู้ค้าน้ำมันที่มีหัวจ่ายไม่เกิน 5 หัวจ่าย ปีละ 1,000 บาท
3.2 สำหรับผู้ค้าน้ำมันที่มีหัวจ่ายเกิน 5 หัวจ่าย ให้คิดค่าธรรมเนียมเพิ่มหัวจ่ายละ 100 บาทต่อปี แต่เมื่อรวมกันแล้วไม่เกินปีละ 5,000 บาทGasThai.Com ขอขอบคุณ

บทความ/รวบรวม/เรียบเรียง คุณอุดมศักดิ์ สุขไพศาล(ต่าย)
ข้อมูล เพื่อนๆชาวห้องแก็สหน้าแรก || สมัครสมาชิก || LOGIN || LOGOUT || เปลี่ยนไอคอนส่วนตัว || โปรแกรมย่อรูปภาพ || เกี่ยวกับลิขสิทธิ์บทความภาพถ่าย || ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้เว็บ || เกี่ยวกับเรา || ติดต่อโฆษณา
แจ้งปัญหาการใช้งาน website GasThai.Com หรือขอความรู้และขอคำปรึกษารถยนต์ติดแก๊ส LPG/NGV ติดต่อ :::>>>Email::: webmaster@GasThai.Com   หรือ   ติดต่อเรา(Contact Us)
Copy Right © Gasthai.com December 2005   Counter View Stats Truehits.Net