การจดทะเบียนเพิ่มกรณีใช้แก็ส กับกรมการขนส่ง
 (26/11/2548)


การจดทะเบียนที่กรมขนส่ง
ยื่นเรื่องที่ สนง.ขนส่งจังหวัดที่จดทะเบียนรถและเตรียมเอกสารที่น่าจะเกี่ยวข้องไปทั้งหมด
เอกสารประกอบการยื่นเรื่อง
1. ใบรับรองการตรวจและทดสอบการติดตั้งส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์สำหรับรถใช้ก๊าซ ลงนามโดยวิศวกรผู้ตรวจ (ตัวจริง)
2. สำเนาใบ กว. (คณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม) รับรองสิทธิประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผู้ตรวจ ลงนามโดย ประธาน และนายทะเบียน กว. (หน้าตาใบนี้คล้ายประกาศนียบัตรหรือปริญญาบัตร)
3. สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรควบคุม ลงนามโดยเลขาธิการสภาวิศวกร (ใบนี้คล้ายบัตรประจำตัวทั่วไป มีรูปถ่ายวิศวกรผู้ตรวจด้วย)
4. สำเนาใบนายทะเบียนทั่วราชอาณาจักรตาม พรบ.รถยนตร์ พ.ศ.2522 เห็นชอบให้วิศวกรผู้ตรวจเป็นผู้ตรวจและทดสอบถังก๊าซรถยนตร์ ลงนามโดยนายทะเบียนทั่วราชอาณาจักร (ใบนี้ขนาดประมาณบัตรประจำตัวประชาชน)
5. สำเนาใบนายทะเบียนทั่วราชอาณาจักรตาม พรบ.รถยนตร์ พ.ศ.2522 เห็นชอบให้วิศวกรผู้ตรวจเป็นผู้ตรวจและทดสอบการติดตั้งส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์สำหรับรถยนตร์ที่ใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิง ลงนามโดยนายทะเบียนทั่วราชอาณาจักร (ขนาดเหมือนข้อ 4)
6. บัตรสี่เหลี่ยมผืนผ้าขอบแดงสำหรับติดหน้ารถ พิมพ์คำว่า "รถใช้ก๊าซ" ด้านหน้ามีข้อความระบุทะเบียนรถหมายเลขถังก๊าซ วันตรวจทดสอบ และชื่อวิศวกรผู้ตรวจ (พิมพ์ลงในบัตรเลย ไม่ใช่มาพิมพ์ดีดใส่ทีหลัง) พร้อมลายเซนต์กำกับ ด้านหลังมีข้อความคำเตือนให้ตรวจสอบการติดตั้งและอุปกรณ์อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง (เอาไปให้ขนส่งตรวจดูเฉยๆ เสร็จแล้ว จนท.จะคืนให้)
7. สำเนาบัตรข้อ 6 (ทั้งด้านหน้าและหลัง)
8. สำเนาบัตรรับประกันสินค้าจากบริษัทผู้ติดตั้ง (มีข้อความระบุรายละเอียดชุดอุปกรณ์แก๊สและถังแก๊สพร้อมหมายเลขที่ติดอยู่ รายละเอียดทั่วไปของรถที่ติดตั้ง วันรับและสิ้นสุดการประกัน)
9. สำเนาใบเสร็จรับเงินจากบริษัทผู้ติดตั้ง (มีระบุอุปกรณ์ที่ติดตั้งและถังแก๊ส)
10. สำเนาบัตรประจำตัวเจ้าของรถ
11. สำเนาทะเบียนบ้านเจ้าของรถ (อันนี้ที่จริงไม่น่าจำเป็นเพราะเจ้าของรถไปเอง แต่ จนท.ขนส่งมักบอกให้ยื่นมาพร้อมกับสำเนาบัตรประจำตัวทุกครั้งที่มาติดต่อ ก็เลยใส่เข้าไปด้วย)
12. สมุดใบคู่มือจดทะเบียนรถ (ตัวจริง)

หมายเหตุ สำเนาทุกใบทั้งของวิศวกรผู้ตรวจและเจ้าของรถ ต้องมีลายเซนต์สำเนาถูกต้องของแต่ละคนกำกับด้วย (แยกของใครของมัน ไม่ใช่มีทั้งสองคนทุกใบนะครับ)


ขั้นตอนการยื่นเรื่อง

1. เขียนใบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงสภาพรถ ติ๊กหน้าช่องเชื้อเพลิง แล้วเขียนเปลี่ยนจากน้ำมันเป็นก๊าซ ในส่วนท้ายคำร้อง เขียนรายการเอกสารที่ยื่น (ให้เขียนเฉพาะที่ขนส่งต้องเก็บไว้ ดังนั้น ข้อ 6 กับ 12 ไม่ต้องเขียน)
2. เขียนเสร็จให้ขับรถไปบริเวณพื้นที่ตรวจสภาพรถก่อน เอาใบคำร้องพร้อมเอกสารทั้งหมดที่ยื่นให้ จนท.ผู้ตรวจสภาพรถดู จนท.จะเตรียมแบบฟอร์มในส่วนของเค้าแปะหน้าเอกสารของเราแล้วทำการตรวจสภาพทั่วไป ได้แก่ ตรวจการติดตั้งอุปกรณ์ก๊าซในห้องเครื่อง ขูดหมายเลขตัวถังรถ ขูดหมายเลขถังแก๊ส และชั่งน้ำหนักรถใหม่ หากไม่มีปัญหาใดๆ จนท.ผู้ตรวจจะเอาแถบกระดาษกาวที่ขูดหมายเลขตัวถังรถกับถังแก๊สไปแปะในแบบฟอร์มของเค้าแล้วเขียนผลการตรวจ เสร็จแล้ว จนท.จะคืนเอกสารให้เราไปยืนที่ช่องตรวจสภาพรถยนตร์
3. ไปช่องตรวจสภาพรถยนตร์ ยื่นเอกสารให้ จนท. ทำการแก้ข้อมูลทะเบียนรถในคอมพิวเตอร์ตามที่ จนท.ผู้ตรวจสภาพเขียนมา เสร็จแล้ว จนท.จะคืนเอกสารให้เราไปช่องรับเรื่องขอเปลี่ยนแปลงสภาพรถยนตร์
4. ไปช่องรับเรื่องขอเปลี่ยนแปลงสภาพรถยนตร์ จนท.จะแก้ไขข้อมูลในสมุดใบคู่มือจดทะเบียนรถ และให้ผู้ยื่นเรื่องชำระค่าดำเนินการตามนี้
- หน้ารายการจดทะเบียน ในช่องเชื้อเพลิงขีดฆ่าคำว่าเบนซิน แล้วเขียนใหม่เป็น LPG เขียนหมายเลขถังแก๊สเพิ่ม แล้วเขียนน้ำหนักที่ชั่งใหม่ (ขีดฆ่าของเดิม) มีลายเซนต์นายทะเบียนขนส่งกำกับ
- หน้ารายการบันทึกของเจ้าหน้าที่ บันทึกวัน เดือน ปี ที่ขอเปลี่ยนชนิดเชื้อเพลิง พร้อมเลขที่ใบเสร็จรับเงินค่าดำเนินการ มีลายเซนต์นายทะเบียนขนส่งกำกับ
- ชำระค่าดำเนินการ ได้แก่ ค่าคำขอ 5 บาท ค่าขอแก้ไขเพิ่มเติมรายการในทะเบียนและใบคู่มือจดทะเบียน (ใช้ก๊าซ) 50 บาท และค่าตรวจสภาพรถ 50 บาท รวมทั้งสิ้น 105 บาท
5. รอรับสมุดใบคู่มือจดทะเบียนรถคืนพร้อมใบเสร็จรับเงินค่าดำเนินการ อย่าลืมขอบัตร "รถใช้ก๊าซ" ตามข้อ 6 คืนด้วย
ป.ล. ทั้งหมดที่กล่าวมาเป็นประสบการณ์ส่วนตัวเฉพาะ สนง.ขนส่งที่ไปยื่นเรื่อง โปรดอย่านำไปอ้างอิงว่าขนส่งทุกที่ต้องเหมือนกันนะครับ เท่าที่ทราบบางที่ยังไม่เคยมีเจ้าของรถไปยื่นเรื่อง จนท.เลยไม่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการรับเรื่องเปลี่ยนเชื้อเพลิงจากน้ำมันเป็นก๊าซGasThai.Com ขอขอบคุณ

บทความ คุณ lpgman
ผู้รวบรวมเรียบเรียง คุณอดมศักดิ์ มุขไพศาล(ต่าย)
ผู้ส่งข้อมูล คุณณัฐพล ราธี(น้ท305)

ตัวอย่างเอกสารที่จะต้องได้จากร้านติดตั้งแก็ส นอกจากใบเสร็จรับเงิน

กระทู้เกี่ยวกับปัญหาและข้อแนะนำในการแจ้งขนส่งเพิ่มเติมหน้าแรก || สมัครสมาชิก || LOGIN || LOGOUT || เปลี่ยนไอคอนส่วนตัว || โปรแกรมย่อรูปภาพ || เกี่ยวกับลิขสิทธิ์บทความภาพถ่าย || ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้เว็บ || เกี่ยวกับเรา || ติดต่อโฆษณา
แจ้งปัญหาการใช้งาน website GasThai.Com หรือขอความรู้และขอคำปรึกษารถยนต์ติดแก๊ส LPG/NGV ติดต่อ :::>>>Email::: webmaster@GasThai.Com   หรือ   ติดต่อเรา(Contact Us)
Copy Right © Gasthai.com December 2005   Counter View Stats Truehits.Net