ขั้นตอนการขออนุญาตเปิดสถานีบริการปั๊มก๊าซ LPG สำหรับเติมรถยนต์ โดย คุณPnu
 (29/6/2549)


ขั้นตอนการขออนุญาตเปิดสถานีบริการปั๊มก๊าซ LPG สำหรับเติมรถยนต์
1. เขียนหนังสือถึงโยธาธิการจังหวัด พร้อมเขียนแผนที่ตั้งของสถานที่ที่จะทำการก่อสร้าง และแนบสำเนาโฉนดที่ดินที่จะทำการก่อสร้างไปด้วย เพื่อตรวจสอบผังเมืองว่า พื้นที่ของท่านจะขออนุญาตเปิดสถานีบริการปั๊มก๊าซ LPG สำหรับเติมรถยนต์นั้นสามารถทำได้ โดยเขียนหนังสือดังนี้

กรณีก่อสร้างบนที่ดินของตนเอง
เขียนที่..............................
วันที่.................................
เรียน โยธาธิการจังหวัด.......
เรื่อง ขอใช้ที่ดินเพื่อเปิดสถานีบริการปั๊มก๊าซ LPG สำหรับเติมรถยนต์
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.................................ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่.................................................
มีความประสงค์ขออนุญาตทำสถานีบริการปั๊มก๊าซ LPG สำหรับเติมรถยนต์ บนที่ดินของข้าพเจ้า ซึ่งตั้งอยู่ที่...........
...............................โฉนดที่ดินเลขที่...........................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต
ด้วยความนับถืออย่างสูง
....................................


กรณีก่อสร้างบนที่ดินของคนอื่น
ต้องให้เจ้าของที่ดินทำใบยินยอมแนบไปด้วยนะครับ โดยเขียนหนังสือดังนี้

เขียนที่..............................
วันที่.................................
เรียน โยธาธิการจังหวัด............
เรื่อง ขอใช้ที่ดินเพื่อเปิดสถานีบริการปั๊มก๊าซ LPG สำหรับเติมรถยนต์
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.................................ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่.................................................
มีความประสงค์ขออนุญาตทำสถานีบริการปั๊มก๊าซ LPG สำหรับเติมรถยนต์ บนที่ดิน ซึ่งตั้งอยู่ที่...........
...............................โฉนดที่ดินเลขที่...........................ซึ่งเป็นของ นาย/นาง/นางสาว............................................
ได้ยินยอมให้ข้าพเจ้าสามารถใช้สอยประโยชน์ที่ดินแปลงดังกล่าว เพื่อดำเนินกิจการสถานีบริการปั๊มก๊าซ LPG สำหรับเติมรถยนต์ ตามหนังสือยินยอมที่แนบมา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต
ด้วยความนับถืออย่างสูง
....................................

หนังสือยินยอม
เขียนที่..............................
วันที่.................................
เรียน โยธาธิการจังหวัด.......
เรื่อง ยินยอมให้ใช้สอยในประโยชน์ที่ดิน
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.................................ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่.................................................
เจ้าของที่ดิน โฉนดที่ดินเลขที่...........................ซึ่งตั้งอยู่ที่...........................................................มีความยินยอมให้ นาย/นาง/นางสาว............................................สามารถใช้สอยประโยชน์ที่ดินแปลงดังกล่าว เพื่อดำเนินกิจการสถานีบริการปั๊มก๊าซ LPG สำหรับเติมรถยนต์ได้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณา

ด้วยความนับถืออย่างสูง
....................................


2. หลังจากเขียนหนังสือถึงโยธาธิการจังหวัดแล้ว ก็นำหนังสือไปยื่นกับเจ้าหน้าที่ หลังจากนั้นประมาณ 1 สัปดาห์ทางโยธาธิการจังหวัด ก็จะทำหนังสือแจ้งกลับมาว่าที่ดินที่จะทำการก่อสร้างนั้นสามารถทำได้
3. เริ่มทำประชาพิจารณ์ โดยติดต่อทางผู้ใหญ่บ้าน กำนัน อบต. หรือ สำนักงานเขต ที่จะทำการก่อสร้าง เพื่อทำการนัดลูกบ้านเพื่อมาร่วมลงความเห็นในการเปิดสถานีบริการปั๊มก๊าซ LPG สำหรับเติมรถยนต์ ของท่านได้ เมื่อทำการประชาพิจารณ์ผ่านแล้วทางอบต. หรือ สำนักงานเขต ก็จะทำหนังสือตอบรับกลับมายังท่าน หมายเหตุ : ที่ต้องทำประชาพิจารณ์ก่อน เพราะต้องการให้มั่นใจว่าไม่มีปัญหาอะไร ถ้าเราไปออกแบบก่อสร้างก่อนแล้ว ทำประชาพิจารณ์ไม่ผ่าน เราจะเสียเงินค่าออกแบบไปโดยไม่ได้อะไรเลย
4. เมื่อได้หนังสือตอบรับแล้ว ก็นำหนังสือดังกล่าวไปติดต่อกับกรมธุรกิจพลังงาน เพื่อดำเนินการเรื่องออกแบบก่อสร้าง ถ้าทางกรมธุรกิจพลังงานมีผู้ออกแบบให้ หรือท่านสามารถไปว่าจ้างบริษัทอื่นทำการออกแบบให้ก็ได้เหมือนกัน แต่แนะนำว่าควรจะให้ทางกรมธุรกิจพลังงานออกแบบก่อสร้างให้ เพราะจะสามารถขออนุญาตผ่านได้ง่ายกว่าที่จะให้บริษัทอื่นออกแบบก่อสร้างให้
5. เมื่อได้แบบก่อสร้างแล้ว ก็นำแบบไปยื่นขออนุญาตเชื่อมทางกับกรมทาง เพื่อทำการเชื่อมทางกับสถานีบริการปั๊มก๊าซของท่านก่อน
6. หลังจากกรมทางทำการเชื่อมทางให้แล้ว ก็ทำการยื่นขออนุญาตกับสำนักงานเขตที่จะทำการก่อสร้าง พร้อมทั้งยื่นแบบให้กับกรมธุรกิจพลังงานด้วย
7. หลังจากนั้นสำนักงานเขตจะให้ใบอนุญาตก่อสร้งอาคารกับท่าน แต่ยังไม่สามารถก่อสร้างได้ จนกว่าจะได้รับใบอนุญาตก่อสร้างจากกรมธุรกิจพลังงาน อย่าได้หลงเชื่อใครเป็นอันขาดว่าสามารถก่อสร้างก่อนได้ เพราะอาจจะมีปัญหาตามมาแบบที่ไม่คาดคิดมาก่อนได้
8. หาผู้รับเหมาที่จะการก่อสร้าง ขอแนะนำว่างานโครงสร้างคอนกรีตถ้าเราทำเองได้ก็ควรทำ เพราะจะถูกกว่าจ้างเขาทำมากส่วนพวกงานระบบถ้าทำเองได้ก็ยิ่งประหยัดมากขึ้น
9. ในระหว่างทำการก่อสร้าง ท่านควรติดต่อบริษัทที่ท่านจะทำการค้าด้วย อาทิเช่น ปิคนิค เวิร์ลแก๊ส สยามแก๊ส เพื่อทำใบค้าต่างระหว่างบริษัทเหล่านี้
10. เมื่อทำการก่อสร้างเสร็จแล้ว ทางผู้รับเหมางานระบบจะทำการว่าจ้างบริษัทตรวจสอบ มาทำการตรวจสอบร่วมกับโยธาและกรมธุรกิจพลังงาน ถ้าตรวจสอบผ่านบริษัทตรวจสอบจะทำหนังสือรับรองให้
11. หลังจากนั้น ก็นำหนังสือรับรองจากบริษัทตรวจสอบ ทำเอกสารยื่นถึงกรมธุรกิจพลังงานเพื่อออกใบอนุญาตประกอบการ
12. กรมธุรกิจพลังงานออกใบอนุญาตประกอบการให้กับท่าน
13. ท่านต้องจดทะเบียนการขอใช้เครื่องจักรกับกรมอุตสาหกรรมจังหวัดด้วยนะครับ

GasThai.Com ขอขอบคุณข้อมูล จากการขออนุญาตเปิดปั้มจากประสบการร์จริง โดยคุณ P'nuหน้าแรก || สมัครสมาชิก || LOGIN || LOGOUT || เปลี่ยนไอคอนส่วนตัว || โปรแกรมย่อรูปภาพ || เกี่ยวกับลิขสิทธิ์บทความภาพถ่าย || ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้เว็บ || เกี่ยวกับเรา || ติดต่อโฆษณา
แจ้งปัญหาการใช้งาน website GasThai.Com หรือขอความรู้และขอคำปรึกษารถยนต์ติดแก๊ส LPG/NGV ติดต่อ :::>>>Email::: webmaster@GasThai.Com   หรือ   ติดต่อเรา(Contact Us)
Copy Right © Gasthai.com December 2005   Counter View Stats Truehits.Net